pronunciaciones

Halsey – You should be sad- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Halsey – You should be sad- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Halsey Lyrics
“You Should Be Sad”


I want to start this out and say
I gotta get it off my chest
Got no anger, got no malice
Just a little bit of regret

Know nobody else will tell you
So there’s some things I gotta say
Gonna jot it down and then get it out
And then I’ll be on my way

No, you’re not half the man you think that you are
And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs and cars
I’m so glad I never ever had a baby with you
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

Oh, I feel so sorry
I feel so sad
I tried to help you
It just made you mad
And I had no warning
About who you are
I’m just glad I made it out
Without breaking down
And then ran so fucking far
That you would never ever touch me again
Won’t see your alligator tears
‘Cause, no, I’ve had enough of them

Let me start this off by saying
I really meant well from the start
Take a broken man right in my hands
And then put back all his parts

But you’re not half the man you think that you are
And you can’t fill the hole inside of you with money, girls and cars
I’m so glad I never ever had a baby with you
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

Oh, I feel so sorry
I feel so sad
I tried to help you
It just made you mad
And I had no warning
About who you are
Just glad I made it out without breaking down

Oh, and I feel so sorry
I feel so sad
I tried to help you
It just made you mad
And I had no warning
About who you are
About who you are

Hey
Hey
Hey
Hey

‘Cause you’re not half the man you think that you are
And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs and cars
I’m so glad I never ever had a baby with you
‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

I feel so sad
You should be sad
You should be
You should be sad
You should be
You should be
You should be

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

hælsi liriks
ju šəd bi sæd

ai wɑnt tə stɑrt ðis aut ənd sei
ai ɡɑtə ɡet it ɒf mai čest
ɡɑt nou æŋɡər, ɡɑt nou mæləs
ǰəst ə litəl bit əv riɡret

nou noubədi els wəl tel ju
sou ðerz səm θiŋz ai ɡɑtə sei
ɡɑnə ǰɑt it daun ənd ðen ɡet it aut
ənd ðen ail bi ɑn mai wei

nou, jər nɑt hæf ðə mæn ju θiŋk ðət ju ɑr
ənd ju kænt fil ðə houl insaid əv ju wiθ mʌni, drʌɡz ənd kɑrz
aim sou ɡlæd ai nevər evᵊr həd ə beibi wiθ ju
kəz ju kænt lʌv nʌθiŋ ənles ðerz sʌmθiŋ in it fər ju

ou, ai fil sou sɑri
ai fil sou sæd
ai traid tə help ju
it ǰəst meid ju mæd
ənd ai həd nou wɔrniŋ
əbaut hu ju ɑr
aim ǰəst ɡlæd ai meid it aut
wiðaut breikiŋ daun
ənd ðen ræn sou fʌkiŋ fɑr
ðət ju wud nevər evᵊr təč mi əɡen
wount si jər æləɡetər tirz
kəz, nou, aiv həd ənəf əv ðəm

let mi stɑrt ðis ɒf bai seiiŋ
ai rili ment wel frəm ðə stɑrt
teik ə broukən mæn rait in mai hændz
ənd ðen put bæk ɔl iz pɑrts

bət jər nɑt hæf ðə mæn ju θiŋk ðət ju ɑr
ənd ju kænt fil ðə houl insaid əv ju wiθ mʌni, ɡərlz ənd kɑrz
aim sou ɡlæd ai nevər evᵊr həd ə beibi wiθ ju
kəz ju kænt lʌv nʌθiŋ ənles ðerz sʌmθiŋ in it fər ju

ou, ai fil sou sɑri
ai fil sou sæd
ai traid tə help ju
it ǰəst meid ju mæd
ənd ai həd nou wɔrniŋ
əbaut hu ju ɑr
ǰəst ɡlæd ai meid it aut wiðaut breikiŋ daun

ou, ənd ai fil sou sɑri
ai fil sou sæd
ai traid tə help ju
it ǰəst meid ju mæd
ənd ai həd nou wɔrniŋ
əbaut hu ju ɑr
əbaut hu ju ɑr

hei
hei
hei
hei

kəz jər nɑt hæf ðə mæn ju θiŋk ðət ju ɑr
ənd ju kænt fil ðə houl insaid əv ju wiθ mʌni, drʌɡz ənd kɑrz
aim sou ɡlæd ai nevər evᵊr həd ə beibi wiθ ju
kəz ju kænt lʌv nʌθiŋ ənles ðerz sʌmθiŋ in it fər ju

ai fil sou sæd
ju šəd bi sæd
ju šəd bi
ju šəd bi sæd
ju šəd bi
ju šəd bi
ju šəd bi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!