pronunciaciones

Harry Styles-Only Angel-Pronunciación Letra Traducción

Harry Styles-Only Angel-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Harry Styles Lyrics
“Only Angel”

I saw this angel
I really saw an angel

Open up your eyes, shut your mouth and see
That I’m still the only one who’s been in love with me
I’m just happy getting you stuck in between my teeth
And there’s nothing I can do about it
Broke a finger knocking on your bedroom door
I got splinters in my knuckles crawling ‘cross the floor
Couldn’t take you home to mother in a skirt that short
But I think that’s what I like about it

She’s an angel
Only angel
She’s an angel
My only angel

I must admit I thought I’d like to make you mine
As I went about my business through the warning signs
End up meeting in the hallway every single time
And there’s nothing we can do about it
Told it to her brother and she told it to me
That she’s gonna be an angel, just you wait and see
When it turns out she’s a devil in between the sheets
And there’s nothing she can do about it
Hey, hey

She’s an angel
Only angel
She’s an angel
My only angel
She’s an angel
Only angel
She’s an angel
My only angel

Wanna die, wanna die, wanna die tonight [3x]

She’s an angel
Only angel
She’s an angel
My only angel
She’s an angel
My only angel
She’s an angel
My-my-my-my only angel

#Pronunciación

jarri stailz liriks
ounli einǰəl

ai sɔ ðis einǰəl
ai rili sɔ ən einǰəl

oupən ʌp jər aiz, šət jər mauθ ənd si
ðət aim stil ði ounli wʌn huz bin in lʌv wiθ mi
aim ǰəst hæpi ɡetiŋ ju stək in bitwin mai tiθ
ənd ðerz nʌθiŋ ai kən də əbaut it
brouk ə fiŋɡər nɑkiŋ ɑn jər bedrum dɔr
ai ɡɑt splintəz in mai nʌkəlz krɒliŋ krɑs ðə flɔr
kudənt teik ju houm tə mʌðᵊr in ə skərt ðət šɔrt
bət ai θiŋk ðæts hwʌt ai laik əbaut it

šiz ən einǰəl
ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
mai ounli einǰəl

ai məst ədmit ai θɔt aid laik tə meik ju main
əz ai went əbaut mai biznəs θru ðə wɔrniŋ sainz
end ʌp mitiŋ in ðə hɒlwe evri siŋɡəl taim
ənd ðerz nʌθiŋ wi kən də əbaut it
tould it tə hər brʌðᵊr ənd ši tould it tə mi
ðət šiz ɡɑnə bi ən einǰəl, ǰəst ju weit ənd si
hwen it tərnz aut šiz ə devəl in bitwin ðə šits
ənd ðerz nʌθiŋ ši kən də əbaut it
hei, hei

šiz ən einǰəl
ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
mai ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
mai ounli einǰəl

wɑnə dai, wɑnə dai, wɑnə dai tənait <[3x]>

šiz ən einǰəl
ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
mai ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
mai ounli einǰəl
šiz ən einǰəl
<my-my-my-my> ounli einǰəl