pronunciaciones

Harry Styles-Kiwi-Pronunciación Letra Traducción

Harry Styles-Kiwi-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Harry Styles Lyrics
“Kiwi”

She worked her way through a cheap pack of cigarettes
Hard liquor mixed with a bit of intellect
And all the boys, they were saying they were into it
Such a pretty face, on a pretty neck

She’s driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it
I’m kind of into it
It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it
Oh, I think she said, “I’m having your baby, it’s none of your business.
I’m having your baby, it’s none of your business (it’s none of your, it’s none of your).
I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your, it’s none of your.”

It’s New York, baby, always jacked up
Holland Tunnel for a nose, it’s always backed up
When she’s alone, she goes home to a cactus
In a black dress, she’s such an actress

Driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it
I’m kind of into it
It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it
Oh, I think she said, “I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your business (it’s none of your, it’s none of your).
I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your, it’s none of your.”

She sits beside me like a silhouette
Hard candy dripping on me ‘til my feet are wet
And now she’s all over me, it’s like I paid for it
It’s like I paid for it, I’m gonna pay for this

It’s none of your, it’s none of your
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business.”
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business” (it’s none of your, it’s none of your)
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business”
“I’m having your baby, it’s none of your business” (it’s none of your, it’s none of your)

#Pronunciación

heri stailz liriks
kiwi

ši wərkt hər wei θru ə čip pæk əv siɡərets
hɑrd likər mikst wiθ ə bit əv intəlekt
ənd ɔl ðə bɔiz, ðei wər seiiŋ ðei wər intu it
səč ə priti feis, ɑn ə priti nek

šiz draiviŋ mi kreizi, bət aim intu it, bət aim intu it
aim kaind əv intu it
its ɡetiŋ kreizi, ai θiŋk aim luziŋ it, ai θiŋk aim luziŋ it
ou, ai θiŋk ši sed, aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər, its nən əv jər.

its nu jɔrk, beibi, ɔlweiz ǰækt ʌp
hɑlənd tʌnəl fər ə nouz, its ɔlweiz bækt ʌp
hwen šiz əloun, ši ɡouz houm tə ə kæktəs
in ə blæk dres, šiz səč ən æktrəs

draiviŋ mi kreizi, bət aim intu it, bət aim intu it
aim kaind əv intu it
its ɡetiŋ kreizi, ai θiŋk aim luziŋ it, ai θiŋk aim luziŋ it
ou, ai θiŋk ši sed, aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər, its nən əv jər.

ši sits bəsaid mi laik ə siləwet
hɑrd kændi dripiŋ ɑn mi til mai fit ər wet
ənd nau šiz ɔl ouvᵊr mi, its laik ai peid fər it
its laik ai peid fər it, aim ɡɑnə pei fər ðis

its nən əv jər, its nən əv jər
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs
aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər