pronunciaciones

Harry Styles-Woman-Pronunciación Letra Traducción

Harry Styles-Woman-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Harry Styles Lyrics
“Woman”

Should we just search romantic comedies on Netflix and then see what we find?

I’m selfish, I know
But I don’t ever want to see you with him
I’m selfish, I know
I told you, but I know you never listen

I hope you can see, the shape that I’m in
While he’s touching your skin
He’s right where I should, where I should be
But you’re making me bleed

Woman
Woman (la la la la la)
W-woman
Woman
Woman
Woman (la la la la la)
W-woman
Woman

Tempted, you know
Apologies are never gonna fix this
I’m empty, I know
Promises are broken like a stitch is

I hope you can see, the shape I’ve been in
While he’s touching your skin
This thing upon me, howls like a beast
You flower, you feast

Woman
Woman (la la la la la)
W-woman
Woman
Woman
Woman (la la la la la)
W-woman
Woman

Woman!

#Pronunciación

jarri stailz liriks
wumən

šəd wi ǰəst sərč romæntik kɑmədiz ɑn <netflix> ənd ðen si hwʌt wi faind?

aim selfiš, ai nou
bət ai dount evᵊr wɑnt tə si ju wiθ im
aim selfiš, ai nou
ai tould ju, bət ai nou ju nevər lisən

ai houp ju kən si, ðə šeip ðət aim in
wail hiz tʌčiŋ jər skin
hiz rait hweᵊr ai šud, hweᵊr ai šəd bi
bət jər meikiŋ mi blid

wumən
wumən lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ
<w-woman>
wumən
wumən
wumən lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ
<w-woman>
wumən

temptəd, ju nou
əpɑləǰiz ər nevər ɡɑnə fiks ðis
aim empti, ai nou
prɑməsəz ər broukən laik ə stič iz

ai houp ju kən si, ðə šeip aiv bin in
wail hiz tʌčiŋ jər skin
ðis θiŋ əpɑn mi, haulz laik ə bist
ju flauər, ju fist

wumən
wumən lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ
<w-woman>
wumən
wumən
wumən lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ
<w-woman>
wumən

wumən!