como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Heartbreak Girl-5 Seconds Of Summer-Pronunciación Letra y Video

Heartbreak Girl-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Heartbreak Girl”

You call me up,
It’s like a broken record
Saying that your heart hurts
That you never get over him getting over you.
And you end up crying
And I end up lying,
‘Cause I’m just a sucker for anything that you do.

And when the phone call finally ends,
You say, “Thanks for being a friend,”
And we’re going in circles again and again

[Chorus:]
I dedicate this song to you,
The one who never sees the truth,
That I can take away your hurt, heartbreak girl.
Hold you tight straight through the day light,
I’m right here. When you gonna realize
That I’m your cure, heartbreak girl?

I bite my tongue but I wanna scream out
You could be with me now
But I end up telling you what you wanna hear,
But you’re not ready and it’s so frustrating
He treats you so bad and I’m so good to you it’s not fair.

And when the phone call finally ends
You say, “I’ll call you tomorrow at 10,”
And I’m stuck in the friend zone again and again,

[Chorus]

I know someday it’s gonna happen
And you’ll finally forget the day you met him
Sometimes you’re so close to your confession,
I gotta get it through your head
That you belong with me instead,

[Chorus 2x]

#Pronunciación de Nivel Básico

Yu kol mi ap
Its laik a brouken record
Sein dad yor jart jorts
Dad yu never get ouver jim geden ouver yu
An yu end ap crain
An ai end ap lain
Kos aim yost a saker for enizen dad yu du
An buen de foun kol fainali ends
Yu sei, zenks for biin a frend
An buir goin in sirkols agein an agein
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
A bait mai tong bat ai buana escrim aut
Yu kud bi buit mi nau
Bat ai end ap telen yu buat yu buana jir
Bat yor nor redi an its so frustreidin
Hi trits yu so bad an aim so gud tu yu its not feir
An buen de foun kol fainali ends
Yu sei, aim kol yu tumorrouu at ten
An aim estak in de frend zon agein an agein
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
Ai nou somdei its gona japen
An yul fainali forget de dei yu met jem
Somtaims yor so clous tu yor konfeshon
Ai gada gedet tru yor jed
Dad yu bilon buit mi insted
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?
Ai dedikeit dis son tu yu
De guan ju never sis de truz
Dad ai ken teik abuei yor jort, jartbreik gerl
Jold yu taig estreit tru de dei laig
Aim raig jir. Buen yu gona rilaiz
Dad aim yor kiur, jartbreik gerl?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
hɑrtbrek ɡərl

ju kɒl mi ʌp,
its laik ə broukən rəkɔrd
seiiŋ ðət jər hɑrt hərts
ðət ju nevər ɡet ouvᵊr im ɡetiŋ ouvᵊr ju.
ənd ju end ʌp kraiiŋ
ənd ai end ʌp laiiŋ,
kəz aim ǰəst ə sʌkər fər eniθiŋ ðət ju du.

ənd hwen ðə foun kɒl fainəli endz,
ju sei, θæŋks fər biiŋ ə frend,
ənd wir ɡouiŋ in sərkəlz əɡen ənd əɡen

<[chorus>: <]>
ai dedəket ðis sɒŋ tə ju,
ðə wʌn hu nevər siz ðə truθ,
ðət ai kən teik əwei jər hərt, hɑrtbrek ɡərl.
hould ju tait streit θru ðə dei lait,
aim rait hiər. hwen ju ɡɑnə rilaiz
ðət aim jər kjur, hɑrtbrek ɡərl?

ai bait mai təŋ bət ai wɑnə skrim aut
ju kəd bi wiθ mi nau
bət ai end ʌp teliŋ ju hwʌt ju wɑnə hir,
bət jər nɑt redi ənd its sou frəstretiŋ
hi trits ju sou bæd ənd aim sou ɡud tə ju its nɑt fer.

ənd hwen ðə foun kɒl fainəli endz
ju sei, ail kɒl ju təmɑrou ət ten,
ənd aim stək in ðə frend zoun əɡen ənd əɡen,

<[chorus]>

ai nou sʌmde its ɡɑnə hæpən
ənd jul fainəli fərɡet ðə dei ju met im
səmtaimz jər sou klous tə jər kənfešən,
ai ɡɑtə ɡet it θru jər hed
ðət ju bilɔŋ wiθ mi insted,

<[chorus> <2x]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!