aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

HEARTTHROB-SUPERFRUIT-Pronunciación Letra Traducción

HEARTTHROB-SUPERFRUIT-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Superfruit Lyrics
“Heartthrob”

Oh no, what’s my locker combo? (oh yeah)
It’s the birthday of a Leonardo (oh yeah)
Bells ringing, and I gotta go
And I’m single, if you gotta know
I’m so over James Dean
I’m more of a three names queen

Freddie Prinze, Junior
Chad Michael Murray
Want you to be my
Want you to be my

Nineties heartthrob
Frosted tips and a middle part
TigerBeat said he’s off the charts
Nineties heartthrob
We can sneak out after dark
Be an angsty teen, let you break my
Heartthrob, heartthrob, heartthrob
Ooh la la la, ooh la la la

I’ll go through your Trapper Keeper (oh yeah)
I wanna get to know you deeper (oh yeah)
Got a cutie waiting in the cafeteria
Gotta grab a seat right next to ya
I’m so over James Dean
I’m more of a three names queen

Freddie Prinze, Junior
John Taylor Thomas
Want you to be my
Want you to be my

Nineties heartthrob
Frosted tips and a middle part
TigerBeat said he’s off the charts
Nineties heartthrob
We can sneak out after dark
Be an angsty teen, let you break my
Heartthrob, heartthrob, heartthrob
Ooh la la la, ooh la la la

H-E-A-R double T, H-R-O-B
Joey, Lance, and JT
Maybe Chris after a couple drinks
H-E-A-R double T, H-R-O-B
Joey, Lance, and JT
Don’t forget JC, he can really sing
Ooh yeah

Nineties heartthrob
Frosted tips and a middle part
TigerBeat said he’s off the charts
Nineties heartthrob
We can sneak out after dark
Be an angsty teen, let you break my
Heartthrob, heartthrob, heartthrob
Ooh la la la, ooh la la la
Ooh la la la, woo!

#Pronunciación de la Canción

 

<superfruit> liriks
hɑrtθrɑb

ou nou, hwʌts mai lɑkər kɑmbou? ou jæ
its ðə bərθde əv ə liənɑrdou ou jæ
belz riŋiŋ, ənd ai ɡɑtə ɡou
ənd aim siŋɡəl, if ju ɡɑtə nou
aim sou ouvᵊr ǰeimz din
aim mɔr əv ə θri neimz kwin

fredi <prinze>, ǰunjər
čæd maikəl məri
wɑnt ju tə bi mai
wɑnt ju tə bi mai

naintiz hɑrtθrɑb
frɒstəd tips ənd ə midəl pɑrt
<tigerbeat> sed hiz ɒf ðə čɑrts
naintiz hɑrtθrɑb
wi kən snik aut æftər dɑrk
bi ən <angsty> tin, let ju breik mai
hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb
u lɑ lɑ lɑ, u lɑ lɑ lɑ

ail ɡou θru jər træpər kipər ou jæ
ai wɑnə ɡet tə nou ju dipər ou jæ
ɡɑt ə <cutie> weitiŋ in ðə kæfətiriə
ɡɑtə ɡræb ə sit rait nekst tə jɑ
aim sou ouvᵊr ǰeimz din
aim mɔr əv ə θri neimz kwin

fredi <prinze>, ǰunjər
ǰɑn teilər tɑməs
wɑnt ju tə bi mai
wɑnt ju tə bi mai

naintiz hɑrtθrɑb
frɒstəd tips ənd ə midəl pɑrt
<tigerbeat> sed hiz ɒf ðə čɑrts
naintiz hɑrtθrɑb
wi kən snik aut æftər dɑrk
bi ən <angsty> tin, let ju breik mai
hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb
u lɑ lɑ lɑ, u lɑ lɑ lɑ

hir dʌbəl ti, <h-r-o-b>
ǰoui, læns, ənd <jt>
meibi kris æftər ə kʌpəl driŋks
hir dʌbəl ti, <h-r-o-b>
ǰoui, læns, ənd <jt>
dount fərɡet ǰeisi, hi kən rili siŋ
u jæ

naintiz hɑrtθrɑb
frɒstəd tips ənd ə midəl pɑrt
<tigerbeat> sed hiz ɒf ðə čɑrts
naintiz hɑrtθrɑb
wi kən snik aut æftər dɑrk
bi ən <angsty> tin, let ju breik mai
hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb, hɑrtθrɑb
u lɑ lɑ lɑ, u lɑ lɑ lɑ
u lɑ lɑ lɑ, wu!