aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Hello Friday-Flo Rida Jason Derulo-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Hello Friday-Flo Rida Jason Derulo-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Hello Friday”
(feat. Jason Derulo)

[Jason Derulo:]
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
You just save me when my life came tumbling down
And I know you’re gonna leave me
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time

[Flo Rida:]
Yeah, like a charm, baby
Brighter than this thing on my arm, baby
It’s a party every time you come around, baby
Now if you’re down, baby
I can be the ground, baby, hear me running
Ain’t nothing looking better than when I see you coming
Ain’t none other feeling better than when I’m blowing money
You can tell that I’m an addict, I’m addicted to money
I’m addicted to balling

I got the sip of Patron, I bought a ticket to Rome
And by the end of the evening, forget a weekend
We won’t even know what planet we on
Cause Monday, so many, goddamn it
Tuesday, she wanna go up
But Wednesday, I panic, come scrambling
Thursday just ain’t my luck

[Jason Derulo:]
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
You just save me when my life came tumbling down
And I know you’re gonna leave me
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time

[Flo Rida:]
Ordering triple, seeing double, I’m acting single
You on the top, on the bottom and she the middle
I did all for the nookie, Oreo cookie
Bout to kill it, shawty, don’t push me
Now drop it, you got it
Thank God it’s Friday
We love that TGIF, word, yeah
Let’s get it popping, baby
Show me something, baby
Or I can blow it on the next girl

I got the 151, you got a way with your tongue
And by the end of the evening, forget a weekend
We won’t even know what planet we on
Cause Monday, so many, goddamn it
Tuesday, she wanna go up
But Wednesday, I panic, come scrambling
Thursday just ain’t my luck

[Jason Derulo:]
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
You just save me when my life came tumbling down
And I know you’re gonna leave me
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time

[Jason Derulo & Flo Rida:]
Saturday, I’m hitting all the beaches
And I ain’t talking playing in the sun
Sunday, I’m praying for forgiveness
But the week just begun, hun
Cause Monday, so many, goddamn it
Tuesday, she wanna go up
But Wednesday, I panic, come scrambling
Thursday just ain’t my luck

[Jason Derulo:]
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
You just save me when my life came tumbling down
And I know you’re gonna leave me
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time
You just save me when my life came tumbling down
And I know you’re gonna leave me
Hello, Friday, I’ve been waiting for you for a long time

həlou fraidei
fit. ǰeisən <derulo>

<[jason> <derulo>: <]>
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
ju ǰəst seiv mi hwen mai laif keim tʌmbəliŋ daun
ənd ai nou jər ɡɑnə liv mi
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim

<[flo> <rida>: <]>
jæ, laik ə čɑrm, beibi
braitər ðən ðis θiŋ ɑn mai ɑrm, beibi
its ə pɑrti evri taim ju kəm əraund, beibi
nau if jər daun, beibi
ai kən bi ðə ɡraund, beibi, hir mi rʌniŋ
eint nʌθiŋ lukiŋ betər ðən hwen ai si ju kʌmiŋ
eint nən ʌðᵊr filiŋ betər ðən hwen aim blouiŋ mʌni
ju kən tel ðət aim ən ədikt, aim ədiktəd tə mʌni
aim ədiktəd tə bɒliŋ

ai ɡɑt ðə sip əv peitrən, ai bɔt ə tikət tə roum
ənd bai ði end əv ði ivəniŋ, fərɡet ə wikend
wi wount ivən nou hwʌt plænət wi ɑn
kəz mʌndei, sou meni, ɡɑddæm it
tuzdi, ši wɑnə ɡou ʌp
bət wenzdei, ai pænik, kəm skræmbəliŋ
θərzdei ǰəst eint mai lək

<[jason> <derulo>: <]>
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
ju ǰəst seiv mi hwen mai laif keim tʌmbəliŋ daun
ənd ai nou jər ɡɑnə liv mi
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim

<[flo> <rida>: <]>
ɔrdəriŋ tripəl, siiŋ dʌbəl, aim æktiŋ siŋɡəl
ju ɑn ðə tɑp, ɑn ðə bɑtəm ənd ši ðə midəl
ai did ɔl fər ðə <nookie>, ɔriou kuki
baut tə kil it, <shawty>, dount puš mi
nau drɑp it, ju ɡɑt it
θæŋk ɡɑd its fraidei
wi lʌv ðət <tgif>, wərd, jæ
lets ɡet it pɑpiŋ, beibi
šou mi sʌmθiŋ, beibi
ɔr ai kən blou it ɑn ðə nekst ɡərl

ai ɡɑt ðə wʌn hʌndrəd fifti wʌn, ju ɡɑt ə wei wiθ jər təŋ
ənd bai ði end əv ði ivəniŋ, fərɡet ə wikend
wi wount ivən nou hwʌt plænət wi ɑn
kəz mʌndei, sou meni, ɡɑddæm it
tuzdi, ši wɑnə ɡou ʌp
bət wenzdei, ai pænik, kəm skræmbəliŋ
θərzdei ǰəst eint mai lək

<[jason> <derulo>: <]>
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
ju ǰəst seiv mi hwen mai laif keim tʌmbəliŋ daun
ənd ai nou jər ɡɑnə liv mi
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim

<[jason> <derulo> ənd flou <rida>: <]>
sætᵊrdei, aim hitiŋ ɔl ðə bičəz
ənd ai eint tɔkiŋ pleiiŋ in ðə sən
sʌndei, aim preiiŋ fər fərɡivnəs
bət ðə wik ǰəst biɡʌn, hən
kəz mʌndei, sou meni, ɡɑddæm it
tuzdi, ši wɑnə ɡou ʌp
bət wenzdei, ai pænik, kəm skræmbəliŋ
θərzdei ǰəst eint mai lək

<[jason> <derulo>: <]>
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
ju ǰəst seiv mi hwen mai laif keim tʌmbəliŋ daun
ənd ai nou jər ɡɑnə liv mi
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim
ju ǰəst seiv mi hwen mai laif keim tʌmbəliŋ daun
ənd ai nou jər ɡɑnə liv mi
həlou, fraidei, aiv bin weitiŋ fər ju fər ə lɔŋ taim

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!