Hello-Lionel Richie-Pronunciación Letra y Video

Hello-Lionel Richie-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

LIONEL RICHIE LYRICS
“Hello”

I’ve been alone with you
Inside my mind
And in my dreams I’ve kissed your lips
A thousand times
I sometimes see you
Pass outside my door
Hello!
Is it me you’re looking for?
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You’re all I’ve ever wanted
And my arms are open wide
‘cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again
How much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello!
I’ve just got to let you know
‘cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you

Hello!
Is it me you’re looking for?
‘cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely?
Or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying I love you


laiənəl riči liriks
həlou

aiv bin əloun wiθ ju
insaid mai maind
ənd in mai drimz aiv kist jər lips
ə θauzənd taimz
ai səmtaimz si ju
pæs autsaid mai dɔr
həlou!
iz it mi jər lukiŋ fɔr?
ai kən si it in jər aiz
ai kən si it in jər smail
jər ɔl aiv evᵊr wɒntəd
ənd mai ɑrmz ər oupən waid
kəz ju nou ǰəst hwʌt tə sei
ənd ju nou ǰəst hwʌt tə du
ənd ai wɑnt tə tel ju sou mʌč
ai lʌv ju

ai lɔŋ tə si ðə sʌnlait in jər her
ənd tel ju taim ənd taim əɡen
hau mʌč ai ker
səmtaimz ai fil mai hɑrt wəl ovərflou
həlou!
aiv ǰəst ɡɑt tə let ju nou
kəz ai wʌndər hweᵊr ju ɑr
ənd ai wʌndər hwʌt ju du
ər ju sʌmwer filiŋ lounli?
ɔr z sʌmwən lʌviŋ ju?
tel mi hau tə win jər hɑrt
fər ai hævənt ɡɑt ə klu
bət let mi stɑrt bai seiiŋ ai lʌv ju

həlou!
iz it mi jər lukiŋ fɔr?
kəz ai wʌndər hweᵊr ju ɑr
ənd ai wʌndər hwʌt ju du
ər ju sʌmwer filiŋ lounli?
ɔr z sʌmwən lʌviŋ ju?
tel mi hau tə win jər hɑrt
fər ai hævənt ɡɑt ə klu
bət let mi stɑrt bai seiiŋ ai lʌv ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!