como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

High School Musical 2-What Time Is It?-Pronunciación Letra y Video

High School Musical 2-What Time Is It?-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

What time is it?
Summertime, it’s our vacation
What time is it?
Party time, that’s right, say it loud

What time is it?
The time of our lives, anticipation
What time is it?
Summertime, school’s out scream and shout

Finally summer’s here
Good to be chillin’ out
I’m off the clock, the pressure’s out
Now my girl’s what it’s all about

Ready for some sunshine
For my heart to take a chance
I’m here to stay, not movin’ away
Ready for a summer romance

Everybody ready, going crazy, yeah
We’re out
Come on and let me hear you say it now
Right now

What time is it?
Summertime, it’s our vacation
What time is it?
Party time, that’s right, say it loud

What time is it?
The time of our lives, anticipation
What time is it?
Summertime, school’s out scream and shout

We’ve got no rules, no summer school
I’m free to shop till I drop
It’s an education vacation
And the party never has to stop

We’ve got things to do, I’ll see you soon
And we’re really gonna miss you all
And I’ll see you and you, and you and you
Bye, bye until next fall, bye, bye

Everybody ready, going crazy, yeah
We’re out
Come on and let me hear you say it now
Right now

What time is it?
Summertime, it’s our vacation
What time is it?
Party time, that’s right, say it loud

What time is it?
The time of our lives, anticipation
What time is it?
Summertime, school’s out scream and shout

No more wakin’ up at six a.m.
‘Cause now our time is all our own
Enough already, we’re waiting
Come on, let’s go out of control

All right, everybody, yeah
Come on, school pride, let’s show it
The champions, we know it
Wildcats are the best, red, white and gold

When it’s time to win, we do it
We’re number one, we proved it
Let’s live it up, party down
That’s what the summer’s all about

What time is it?
Summertime is finally here
Let’s celebrate
We wanna hear you loud and clear now

School’s out
We can sleep as late as we want to
It’s party time
Now we can do whatever we wanna do

What time is it? It’s summertime
We’re lovin’ it, come on and say, okay now
What time is it? It’s party time
Let’s go and have the time of our lives, let’s go

Songwriters
Robbie Nevil;Matthew Gerrard

Published by
WALT DISNEY MUSIC COMPANY

#Pronunciación de Nivel Intermedio

hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, its auər vekeišən
hwʌt taim z it?
pɑrti taim, ðæts rait, sei it laud

hwʌt taim z it?
ðə taim əv auər livz, æntisəpeišən
hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, skulz aut skrim ənd šaut

fainəli səmərz hiər
ɡud tə bi <chillin> aut
aim ɒf ðə klɑk, ðə prešərz aut
nau mai ɡərlz hwʌt its ɔl əbaut

redi fər səm sʌnšain
fər mai hɑrt tə teik ə čæns
aim hiər tə stei, nɑt <movin> əwei
redi fər ə sʌmər roumæns

evribɑdi redi, ɡouiŋ kreizi, jæ
wir aut
kəm ɑn ənd let mi hir ju sei it nau
rait nau

hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, its auər vekeišən
hwʌt taim z it?
pɑrti taim, ðæts rait, sei it laud

hwʌt taim z it?
ðə taim əv auər livz, æntisəpeišən
hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, skulz aut skrim ənd šaut

wiv ɡɑt nou rulz, nou sʌmər skul
aim fri tə šɑp til ai drɑp
its ən eǰəkeišən vekeišən
ənd ðə pɑrti nevər həz tə stɑp

wiv ɡɑt θiŋz tə du, ail si ju sun
ənd wir rili ɡɑnə mis ju ɔl
ənd ail si ju ənd ju, ənd ju ənd ju
bai, bai ʌntil nekst fɑl, bai, bai

evribɑdi redi, ɡouiŋ kreizi, jæ
wir aut
kəm ɑn ənd let mi hir ju sei it nau
rait nau

hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, its auər vekeišən
hwʌt taim z it?
pɑrti taim, ðæts rait, sei it laud

hwʌt taim z it?
ðə taim əv auər livz, æntisəpeišən
hwʌt taim z it?
sʌmərtaim, skulz aut skrim ənd šaut

nou mɔr <wakin> ʌp ət siks ei em
kəz nau auər taim z ɔl auər oun
ənəf ɒlredi, wir weitiŋ
kəm ɑn, lets ɡou aut əv kəntroul

ɔl rait, evribɑdi, jæ
kəm ɑn, skul praid, lets šou it
ðə čæmpiənz, wi nou it
waildkæts ər ðə best, red, wait ənd ɡould

hwen its taim tə win, wi də it
wir nʌmbᵊr wʌn, wi pruvd it
lets laiv it ʌp, pɑrti daun
ðæts hwʌt ðə səmərz ɔl əbaut

hwʌt taim z it?
sʌmərtaim z fainəli hiər
lets seləbret
wi wɑnə hir ju laud ənd klir nau

skulz aut
wi kən slip əz leit əz wi wɑnt tu
its pɑrti taim
nau wi kən də hwʌtevᵊr wi wɑnə du

hwʌt taim z it? its sʌmərtaim
wir lovin it, kəm ɑn ənd sei, oukei nau
hwʌt taim z it? its pɑrti taim
lets ɡou ənd həv ðə taim əv auər livz, lets ɡou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!