DISCULPEN POR LAS FALLAS TÉCNICAS QUE SUFRIMOS HOY. A CANTAR SE HA DICHO! LALALA
Prueba el mejor NAVEGADOR BRAVE! El del Leoncito! NOSOTRAS LO USAMOS MIREN EN NUESTROS VIDEOS! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

El nuevo navegador Brave es más rápido que Chrome porque te muestra menos avisos publicitarios, es más seguro (no te espía), protege tu privacidad, te regala criptomonedas (BAT) GRÁTIS solo por usar el navegador BRAVE y así puedes COLABORAR CON NUESTRA PÁGINA WEB PRONUNCIACIONES.COM ENVIÁNDONOS PROPINAS O TIPS DIRECTAMENTE. GRACIAS POR APOYARNOS Y POR SUS PROPINAS! DALE CLICK A ESTE BOTÓN Y PRUEBA EL NAVEGADOR BRAVE EL DEL LEONCITO! NO TE OLVIDES QUE DESPUÉS DE BAJARLO TIENES QUE INSTALARLO Y PARA HACER MÁS FÁCIL LA TRANSICIÓN IMPORTA TUS MARCADORES O BOOKMARKS QUE TIENES EN CHROME DESPUÉS DE INSTALAR BRAVE! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

Hookah Tyga-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Hookah”
(feat. Young Thug)

[Hook x4 – Young Thug:]
Baby pass me the hookah
Pass me the hookah
Pass the hookah
Pass the hookah

[Verse 1 – Young Thug:]
Tearing up the place
I’m a rich nigga got chanel on my waist
Run up on me playin I’m a aim it at ya face
And that go for anybody… anyways
I’m a rich blood by the way
And I have swag roll it all like a tape
Fish scale, yeah I got these bitches on the bait
Don’t wanna talk, man I said I need some space (woop woop woop)
My new car get geeked up
I just paid a cop, now I’m running out of court
Panoramic top, I’m a put it on the rocks
Crawl, walk and hop, got all these bitches shocked
Stone molly whiter than my socks
I don’t, I don’t wanna talk if it ain’t ’bout guap
Clowning you niggas I see you flop
I buy pints by the 2 no Pac

[Hook x7 – Young Thug]

[Verse 2 – Tyga:]
Rubbin on my chain blowing cloudmatic
Smoke something with a G and bend that ass backwards
Lay back relax and talk mathematics
Later on we test a little sex practice
Write my name on the wall
Money in the mattress bet she wanna get involved
She hopped on the blunt said ‘Where the hookah y’all? ‘
I tell her pass back if the shit too strong
It’s all set; Mozart art on the blog so wet
I got a where I want her and I ain’t done yet
Looking at your future baby put down the cigarette
Come hop on this kush jet and take flight
Tell em bitches ‘mmm fuck that’
You wanna lay in bed I got a magic carpet for that ass yes
I’m also on one
Got two Olsen’s on me
Big homie
Young Thugger Thugger rolling
Rolls Royce so shorty

[Hook x7 – Young Thug]

[Verse 3 – Tyga:]
Ben Frank baddies in the Benz waggin’
You know she want a ride home hop on the band wagon
I got the chain saggy
You know that life lavish
Lifestyles like this gon’ need magnums
Pass baby
Welcome to rich class baby
You all Maybelline, with ya new Celine
Audemars on lean, cars on sheen
You white girl but black girl ghetto fly ting
It’s verified, they ain’t on your sea level
Watered eyes don’t cry inhale and breath regular
My baby on it
High at the crack of dawn and
Body shape, figure 8 like Picasso draw ya
Oh yes I’m winnin’
Bling kingin’
Ring blingin’
Like like for no reason
Let’s get closer, closed in
Remove your clothes we close friends
Don’t get choked smoking OG Oakland
Shout out Oakland

[Hook x7 – Young Thug]

hukə
fit. jəŋ θəɡ

<[hook> <x4> jəŋ θəɡ: <]>
beibi pæs mi ðə hukə
pæs mi ðə hukə
pæs ðə hukə
pæs ðə hukə

<[verse> wʌn jəŋ θəɡ: <]>
teriŋ ʌp ðə pleis
aim ə rič <nigga> ɡɑt šənel ɑn mai weist
rən ʌp ɑn mi <playin> aim ə eim it ət jɑ feis
ənd ðət ɡou fər enibədi… eniwez
aim ə rič bləd bai ðə wei
ənd ai həv swæɡ roul it ɔl laik ə teip
fiš skeil, jæ ai ɡɑt ðiz bičəz ɑn ðə beit
dount wɑnə tɔk, mæn ai sed ai nid səm speis <woop> <woop> <woop>
mai nu kɑr ɡet <geeked> ʌp
ai ǰəst peid ə kɑp, nau aim rʌniŋ aut əv kɔrt
pænəræmik tɑp, aim ə put it ɑn ðə rɑks
krɒl, wɑk ənd hɑp, ɡɑt ɔl ðiz bičəz šɑkt
stoun mɑli waitər ðən mai sɑks
ai dount, ai dount wɑnə tɔk if it eint baut <guap>
klauniŋ ju <niggas> ai si ju flɑp
ai bai paints bai ðə tu nou pæk

BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

<[hook> <x7> jəŋ <thug]>

<[verse> tu <tyga>: <]>
<rubbin> ɑn mai čein blouiŋ <cloudmatic>
smouk sʌmθiŋ wiθ ə ǰi ənd bend ðət æs bækwərdz
lei bæk rəlæks ənd tɔk mæθəmætiks
leitər ɑn wi test ə litəl seks præktis
rait mai neim ɑn ðə wɒl
mʌni in ðə mætrəs bet ši wɑnə ɡet invɑlvd
ši hɑpt ɑn ðə blənt sed hweᵊr ðə hukə jɒl? <>
ai tel hər pæs bæk if ðə šit tu strɒŋ
its ɔl set; mozart ɑrt ɑn ðə blɑɡ sou wet
ai ɡɑt ə hweᵊr ai wɑnt hər ənd ai eint dən jet
lukiŋ ət jər fjučər beibi put daun ðə siɡəret
kəm hɑp ɑn ðis kuš ǰet ənd teik flait
tel em bičəz θri θauzənd fək ðæt
ju wɑnə lei in bed ai ɡɑt ə mæǰik kɑrpət fər ðət æs jes
aim ɒlsou ɑn wʌn
ɡɑt tu olsəniz ɑn mi
biɡ homi
jəŋ <thugger> <thugger> rouliŋ
roulz rɔis sou šɔrti

<[hook> <x7> jəŋ <thug]>

<[verse> θri <tyga>: <]>
ben fræŋk bædiz in ðə benz <waggin>
ju nou ši wɑnt ə raid houm hɑp ɑn ðə bænd wæɡən
ai ɡɑt ðə čein <saggy>
ju nou ðət laif læviš
laifstailz laik ðis <gon> nid mæɡnəmz
pæs beibi
welkəm tə rič klæs beibi
ju ɔl meibəlin, wiθ jɑ nu səlin
<audemars> ɑn lin, kɑrz ɑn šin
ju wait ɡərl bət blæk ɡərl ɡetou flai tiŋ
its verəfaid, ðei eint ɑn jər si levəl
wɒtərd aiz dount krai inheil ənd breθ reɡjələr
mai beibi ɑn it
hai ət ðə kræk əv dɒn ænd
bɑdi šeip, fiɡjər eit laik pikɑsou drɒ jɑ
ou jes aim <winnin>
<bling> <kingin>
riŋ <blingin>
laik laik fər nou rizən
lets ɡet klousᵊr, klouzd in
rimuv jər klouðz wi klouz frendz
dount ɡet čoukt smoukiŋ ɑɡ oklənd
šaut aut oklənd

<[hook> <x7> jəŋ <thug]>

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp ACEPTAMOS PEDIDOS/REQUESTS