aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Hopsin – ILL MIND of HOPSIN 9-Pronunciación Letra Traducción

Hopsin – ILL MIND of HOPSIN 9-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Hopsin Lyrics
“Ill Mind Of Hopsin 9”

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up
And now your daddy doesn’t fuck with your momma
No, daddy doesn’t fuck with your momma
All together, come on

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up
And that’s why daddy doesn’t fuck with my momma
(Hell no) No, daddy doesn’t fuck with my momma

Oh, hello son, I really wish I knew you
I’m your father you’ll probably never be introduced to
You’ll only see me on TV or maybe YouTube
But now I know your momma is probably dating some new dude
So how you liking Earth? Are you loving your existence?
I wasn’t at your birth, ‘cause your mother made me miss it
I tried to get a visa, I applied and they denied it
‘Cause your momma told the police that I beat her, she was lyin’
And now I’m banned for something bad I ain’t even do
There’s a lot of land and water separating me and you
You’re far away in Australia and I am in America
So I cannot be there to do all of the things a parent does
This is my attempt at me raising you from a distance
You have Hopson in your blood, you are special and you are gifted
The punishment your mother has given me doesn’t seem fair
Just know I love you son, and I’m wishin’ that I could be there

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up (it’s sad)
And now your daddy doesn’t fuck with your momma
(Hell no) Nope, daddy doesn’t fuck with your momma
Now sing it with me, son

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up (yeah, that’s it)
And that’s why daddy doesn’t fuck with my momma (that’s why what?)
(Hell no) No, daddy doesn’t fuck with my momma

I know you and your mom are staying with her parents, Bill & Kirsten
You’re partially black, I’m confident they’re feeling nervous
They don’t like coloured people, in their eyes you’re still a burden
They assume you’re gonna grow up shooting guns and stealin’ purses
But that’s not true, son, don’t be sad
I know you’re not like that, you know I got your back
Listen, here’s a funny joke that you could tell your grandmother
She looks like the Marshmallow Man from Ghostbusters
Oh, I forgot, you’re too young to know what that is
But that’s the kinda thing I like to say to plumpy fat chicks
The humps on moms chest are not real, they’re elastic
And if you look closely you can see she’s made of plastic
Like a toy, you my boy, my son, my friend
I promise we gon’ be together somehow in the end
I am very ashamed that you don’t have my last name
Every night I go to bed and I’m feelin’ this wicked pain, because

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up
And now your daddy doesn’t fuck with your momma
(Hell no) Nope, daddy doesn’t fuck with your momma
You know what time it is, son

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up (that’s right)
And that’s why daddy doesn’t fuck with my momma (daddy doesn’t fuck with who?)
(Hell no) No, daddy doesn’t fuck with my momma

Currently my life has hit the floor, I can’t lie to you, shit is hard
I should be building with the Lord, it could be what I’m missin’
Or maybe I should continue to hurt your momma and diss her more
Just to relieve the tension that sits in my heart, ‘cause it is sore
When I’m spittin’ bars about all my cash and exquisite cars
This was on my vision and you were the one I did it for
My relationship with your momma is sittin’ in the morgue
After all this hell I can’t lie, I do wish she did abort
Our lives are so unhappy, ‘cause this world is cold and nasty
Just know your daddy don’t condone havin’ a broken family
I’m so sad we couldn’t work out our issues ‘fore you arrived
And now you have to suffer, ‘cause mom and daddy have stupid lives
You’re way too young to notice it, you don’t deserve to go through this
If I do see your mom again this time I will assault the bitch
At least then I’ll feel like my bannin’ was justified
Look at your momma, thank her for fuckin’ up all our lives, to sing

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up
And now your daddy doesn’t fuck with your momma
(Hell no) Nope, daddy doesn’t fuck with your momma
Where’s my choir at?

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up (momma had to fuck it all up)
And that’s why daddy doesn’t fuck with my momma (daddy doesn’t fuck your momma)
(Hell no) No, daddy doesn’t fuck with my momma

Oh, son, I’m sorry I can’t be
There with you, but I’ll be there soon
But daddy doesn’t fuck with your momma (no, no)
No, daddy doesn’t fuck with your momma
Just know that

Our lives could’a been so good
But momma had to fuck it all up
And that’s why daddy doesn’t fuck with my momma
(Hell no) No, daddy doesn’t fuck with my momma

#Pronunciación de la Canción

<hopsin> liriks
il maind əv <hopsin> nain

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd nau jər dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
nou, dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
ɔl təɡeðər, kəm ɑn

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd ðæts wai dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə
hel nou nou, dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə

ou, həlou sən, ai rili wiš ai nu ju
aim jər fɑðᵊr jul prɑbəbli nevər bi intrədust tu
jul ounli si mi ɑn tivi ɔr meibi <youtube>
bət nau ai nou jər mɑmə z prɑbəbli deitiŋ səm nu dud
sou hau ju laikiŋ ərθ? ər ju lʌviŋ jər egzistəns?
ai wɑzənt ət jər bərθ, kəz jər mʌðᵊr meid mi mis it
ai traid tə ɡet ə vizə, ai əplaid ənd ðei dənaid it
kəz jər mɑmə tould ðə pəlis ðət ai bit hər, ši wəz <lyin>
ənd nau aim bænd fər sʌmθiŋ bæd ai eint ivən du
ðerz ə lɑt əv lænd ənd wɒtər sepəretiŋ mi ənd ju
jər fɑr əwei in ɒstreiljə ənd ai əm in əmerikə
sou ai kænɑt bi ðər tə də ɔl əv ðə θiŋz ə perənt dʌz
ðis iz mai ətempt ət mi reiziŋ ju frəm ə distəns
ju həv hɑpsən in jər bləd, ju ər spešəl ənd ju ər ɡiftəd
ðə pʌnišmənt jər mʌðᵊr həz ɡivən mi dʌzənt sim fer
ǰəst nou ai lʌv ju sən, ənd aim <wishin> ðət ai kəd bi ðer

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp its sæd
ənd nau jər dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
hel nou noup, dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
nau siŋ it wiθ mi, sən

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp jæ, ðæts it
ənd ðæts wai dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə ðæts wai hwʌt?
hel nou nou, dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə

ai nou ju ənd jər mɑm ər steiiŋ wiθ hər perənts, bil ənd kərstən
jər pɑršəli blæk, aim kɑnfədənt ðer filiŋ nərvəs
ðei dount laik kʌlərd pipəl, in ðer aiz jər stil ə bərdən
ðei əsum jər ɡɑnə ɡrou ʌp šutiŋ ɡənz ənd <stealin> pərsəz
bət ðæts nɑt tru, sən, dount bi sæd
ai nou jər nɑt laik ðæt, ju nou ai ɡɑt jər bæk
lisən, hiərz ə fʌni ǰouk ðət ju kəd tel jər ɡræn mʌðᵊr
ši luks laik ðə mɑršmelou mæn frəm ɡostbəstərz
ou, ai fərɡɑt, jər tu jəŋ tə nou hwʌt ðət iz
bət ðæts ðə kində θiŋ ai laik tə sei tə <plumpy> fæt čiks
ðə hʌmps ɑn mɑmz čest ər nɑt riəl, ðer əlæstik
ənd if ju luk klousli ju kən si šiz meid əv plæstik
laik ə tɔi, ju mai bɔi, mai sən, mai frend
ai prɑməs wi <gon> bi təɡeðər sʌmhɑw in ði end
ai əm veri əšeimd ðət ju dount həv mai læst neim
evri nait ai ɡou tə bed ənd aim <feelin> ðis wikəd pein, bikɒz

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd nau jər dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
hel nou noup, dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
ju nou hwʌt taim it iz, sən

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp ðæts rait
ənd ðæts wai dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə dædi dʌzənt fək wiθ hu?
hel nou nou, dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə

kərəntli mai laif həz hit ðə flɔr, ai kænt lai tə ju, šit s hɑrd
ai šəd bi bildiŋ wiθ ðə lɔrd, it kəd bi hwʌt aim <missin>
ɔr meibi ai šəd kəntinju tə hərt jər mɑmə ənd dis hər mɔr
ǰəst tə rəliv ðə tenšən ðət sits in mai hɑrt, kəz it s sɔr
hwen aim <spittin> bɑrz əbaut ɔl mai kæš ənd ikskwizit kɑrz
ðis wəz ɑn mai vižən ənd ju wər ðə wʌn ai did it fɔr
mai rileišənšip wiθ jər mɑmə z <sittin> in ðə mɔrɡ
æftər ɔl ðis hel ai kænt lai, ai də wiš ši did əbɔrt
auər livz ər sou ʌnhæpi, kəz ðis wərld z kould ənd næsti
ǰəst nou jər dædi dount kəndoun <havin> ə broukən fæməli
aim sou sæd wi kudənt wərk aut auər išuz fɔr ju əraivd
ənd nau ju həv tə sʌfər, kəz mɑm ənd dædi həv stupəd livz
jər wei tu jəŋ tə noutis it, ju dount dəzərv tə ɡou θru ðis
if ai də si jər mɑm əɡen ðis taim ai wəl əsɒlt ðə bič
ət list ðen ail fil laik mai <bannin> wəz ǰʌstəfaid
luk ət jər mɑmə, θæŋk hər fər <fuckin> ʌp ɔl auər livz, tə siŋ

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd nau jər dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
hel nou noup, dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
werz mai kwaiər æt?

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd ðæts wai dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə dædi dʌzənt fək jər mɑmə
hel nou nou, dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə

ou, sən, aim sɑri ai kænt bi
ðər wiθ ju, bət ail bi ðər sun
bət dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə nou, nou
nou, dædi dʌzənt fək wiθ jər mɑmə
ǰəst nou ðæt

auər livz <coulda> bin sou ɡud
bət mɑmə həd tə fək it ɔl ʌp
ənd ðæts wai dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə
hel nou nou, dædi dʌzənt fək wiθ mai mɑmə