Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Hunter Hayes – Rescue-Pronunciación Letra Traducción

Hunter Hayes – Rescue-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

[Verse 1]
It’s not a present, it’s not a demon, it’s not a sin
No, it’s a state of mind I find myself in
It’s not a dream, no, it’s as real as it gets
And no, I’m not lost, I just lose myself, I guess

[Pre-Chorus]
When the sky gets too dark
When the water gets too deep
I feed the fire so much that I can’t even take the heat
If I ever run too far
And when the pieces come unglued
The mess of me will always get the best of you
Rescue

[Chorus]
Through all the highs and lows
The can’t undo’s I regret the most
The walls so hard feels like I can’t get through
The rescue
Every morning by your side
Just one look at you sometimes
You don’t even know you come in two
The rescue

[Verse 2]
Send a flare up in the eye of the storm
Send a prayer out in a bottle to the shore
But there are no words for what I’m searching for
What I mean is, that I’m needing you more

[Pre-Chorus]
When the sky gets too dark
When the water gets too deep
I feed the fire so much that I can’t even take the heat
If i ever run too far
And when the pieces come unglued
The mess of me will always need the best of you
Rescue

[Chorus]
Through all the highs and lows
The can’t undo’s i regret the most
The walls so hard feels like I can get through
The rescue
Every morning by your side
Just one look at you sometimes
You don’t even know you come in two
The rescue, yeah
Oh

[Pre-Chorus 2]
If I ever run too far
When the pieces come unglued
The mess of me will always need the best of you
The rescue

[Chorus]
Through all the highs and lows
The can’t undo’s i regret the most
The walls so hard feels like I can’t get through
The rescue
Every morning by your side
Just one look at you sometimes
You don’t even know you come in two
The rescue, yeah

[Outro]
Mmmm, the rescue
Mmmm, the rescue
Mmmmm, rescue

#Pronunciación de la Canción

<[verse> <1]>
its nɑt ə prezənt, its nɑt ə dimən, its nɑt ə sin
nou, its ə steit əv maind ai faind maiself in
its nɑt ə drim, nou, its əz riəl əz it ɡets
ənd nou, aim nɑt lɒst, ai ǰəst luz maiself, ai ɡes

<[pre-chorus]>
hwen ðə skai ɡets tu dɑrk
hwen ðə wɒtər ɡets tu dip
ai fid ðə faiər sou mʌč ðət ai kænt ivən teik ðə hit
if ai evᵊr rən tu fɑr
ənd hwen ðə pisəz kəm ənɡlud
ðə mes əv mi wəl ɔlweiz ɡet ðə best əv ju
reskju

<[chorus]>
θru ɔl ðə haiz ənd louz
ðə kænt ʌnduiz ai riɡret ðə moust
ðə wɒlz sou hɑrd filz laik ai kænt ɡet θru
ðə reskju
evri mɔrniŋ bai jər said
ǰəst wʌn luk ət ju səmtaimz
ju dount ivən nou ju kəm in tu
ðə reskju

<[verse> <2]>
send ə fler ʌp in ði ai əv ðə stɔrm
send ə prer aut in ə bɑtəl tə ðə šɔr
bət ðər ər nou wərdz fər hwʌt aim sərčiŋ fɔr
hwʌt ai min iz, ðət aim nidiŋ ju mɔr

<[pre-chorus]>
hwen ðə skai ɡets tu dɑrk
hwen ðə wɒtər ɡets tu dip
ai fid ðə faiər sou mʌč ðət ai kænt ivən teik ðə hit
if ai evᵊr rən tu fɑr
ənd hwen ðə pisəz kəm ənɡlud
ðə mes əv mi wəl ɔlweiz nid ðə best əv ju
reskju

<[chorus]>
θru ɔl ðə haiz ənd louz
ðə kænt ʌnduiz ai riɡret ðə moust
ðə wɒlz sou hɑrd filz laik ai kən ɡet θru
ðə reskju
evri mɔrniŋ bai jər said
ǰəst wʌn luk ət ju səmtaimz
ju dount ivən nou ju kəm in tu
ðə reskju, jæ
ou

<[pre-chorus> <2]>
if ai evᵊr rən tu fɑr
hwen ðə pisəz kəm ənɡlud
ðə mes əv mi wəl ɔlweiz nid ðə best əv ju
ðə reskju

<[chorus]>
θru ɔl ðə haiz ənd louz
ðə kænt ʌnduiz ai riɡret ðə moust
ðə wɒlz sou hɑrd filz laik ai kænt ɡet θru
ðə reskju
evri mɔrniŋ bai jər said
ǰəst wʌn luk ət ju səmtaimz
ju dount ivən nou ju kəm in tu
ðə reskju, jæ

<[outro]>
mm, ðə reskju
mm, ðə reskju
<mmmmm>, reskju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!