guitar-skull-pronunciaciones

I FINK U FREEKY-DIE ANTWOORD-Pronunciación Letra Traducción

I FINK U FREEKY-DIE ANTWOORD-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Die Antwoord Lyrics
“I Fink U Freeky”

[Yo-Landi:]
Sexy boys, fancy boys
Playboys, bad boys
I fink u freeky and I like you a lot [x4]

Motherfuckers get buzzed off the spice that I bring
Guess who’s got the party jumpin’?
Glow in the dark rave, aura pumping
It’s nice and different, yo fuck the system
My system pumps off it’s fucking face
Step into my world nou’s jy tuis in paradys
Yo word up to my brother, muis
Pump up your speakers, God se Jesus
Kyk wies rapping, lekker to the drum
These bad boys like to smack me on the bum
My crew’s blowing up like Chappies bubblegum
Popping in your face, nyaaaa
Yo fuck the rat race my style is rap rave
My crew is kak fresh, so who the fuck cares?
What you fucking think, I’m the type of chick
Who rolls with spif giftige misfits

I fink u freeky and I like you a lot [x8]

[Ninja:]
Hold up! Whoa, whoa wait a minute-minute, Jesus Christ
Yo my man DJ High Tek – shit, this motherfucking beat is nice
Back in the day them dwankies didn’t want to believe in us
Little did they know that they was in for a motherfucking big surprise
Left home locked in my Zef Zone
Ready for the test yo? What the fuck, I guess so…
Hit the overseas, motherfucker’s heads get blown
Get everything for free like Dr. Dre Beats headphones
When I get home I lounge on my Zef throne
Make my mummy happy cause I get so paid
Making my money rapping over techno rave
I can take you ‘round the world, let’s go babe
When I step up and do my thing I put you in a trance
My Zef motherfucking clique got it going on
Fuck what you think, I do what I want
I can make a million little motherfuckers jump

Jump motherfucker, jump motherfucker jump [x4]

Increase the peace, don’t wreck the party
And fuck da jol up for everybody
Ek’s a laarney, jy’s a gam
Want jy lam innie mang, met jou slang in a man

[Yo-Landi:]
I fink u freeky and I like you a lot [x4]

Now why you loer en kyk gelyk?
Is ek miskien van goud gemake?
You want to fight, you come tonight
Ek moer jou sleg! So jy hardloop weg

[Ninja:]
God se Jesus, we come to party
Pump your speakers, yo rock your body
In God we trust, You can’t fuck with us
We not taking kak

[Yo-Landi:]
I’d like to say what’s up
To my sexy boys, and my fancy boys
And my playboys, and my bad boys
And my pretty boys, and my ugly boys
And my naughty boys
We gonna have a nice time kids

I fink u freeky and I like you a lot [x10]

#Pronunciación de la Canción

dai <antwoord> liriks
ai fiŋk ju <freeky>
<[yo-landi>: <]>
seksi bɔiz, fænsi bɔiz
pleibɔiz, bæd bɔiz
ai fiŋk ju <freeky> ənd ai laik ju ə lɑt <[x4]>
<motherfuckers> ɡet bəzd ɒf ðə spais ðət ai briŋ
ɡes huz ɡɑt ðə pɑrti <jumpin>?
ɡlou in ðə dɑrk reiv, ɔrə pʌmpiŋ
its nais ənd difərənt, jou fək ðə sistəm
mai sistəm pəmps ɒf its fʌkiŋ feis
step intu mai wərld nɔuiz <jy> <tuis> in <paradys>
jou wərd ʌp tə mai brʌðᵊr, <muis>
pəmp ʌp jər spikərz, ɡɑd sɑwθist ǰizəs
<kyk> waiz ræpiŋ, <lekker> tə ðə drəm
ðiz bæd bɔiz laik tə smæk mi ɑn ðə bəm
mai kruz blouiŋ ʌp laik <chappies> bʌblɡʌm
pɑpiŋ in jər feis, <nyaaaa>
jou fək ðə ræt reis mai stail z ræp reiv
mai kru z <kak> freš, sou hu ðə fək kerz?
hwʌt ju fʌkiŋ θiŋk, aim ðə taip əv čik
hu roulz wiθ <spif> <giftige> misfits
ai fiŋk ju <freeky> ənd ai laik ju ə lɑt <[x8]>
<[ninja>: <]>
hould ʌp! wou, wou weit ə <minute-minute>, ǰizəs kraist
jou mai mæn diǰei hai tek šit, ðis <motherfucking> bit s nais
bæk in ðə dei ðəm <dwankies> didənt wɑnt tə bəliv in əz
litəl did ðei nou ðət ðei wəz in fər ə <motherfucking> biɡ sərpraiz
left houm lɑkt in mai <zef> zoun
redi fər ðə test jou? hwʌt ðə fək, ai ɡes sou…
hit ði ouvəsiz, <motherfucker>iz hedz ɡet bloun
ɡet evriθiŋ fər fri laik dɒktᵊr. <dre> bits hedfounz
hwen ai ɡet houm ai launǰ ɑn mai <zef> θroun
meik mai mʌmi hæpi kəz ai ɡet sou peid
meikiŋ mai mʌni ræpiŋ ouvᵊr teknou reiv
ai kən teik ju raund ðə wərld, lets ɡou beib
hwen ai step ʌp ənd də mai θiŋ ai put ju in ə træns
mai <zef> <motherfucking> klik ɡɑt it ɡouiŋ ɑn
fək hwʌt ju θiŋk, ai də hwʌt ai wɑnt
ai kən meik ə miljən litəl <motherfuckers> ǰəmp
ǰəmp <motherfucker>, ǰəmp <motherfucker> ǰəmp <[x4]>
inkris ðə pis, dount rek ðə pɑrti
ənd fək dɑ <jol> ʌp fər evribɑdi
ekiz ə <laarney>, <jy>iz ə <gam>
wɑnt <jy> læm <innie> mæŋ, met <jou> slæŋ in ə mæn
<[yo-landi>: <]>
ai fiŋk ju <freeky> ənd ai laik ju ə lɑt <[x4]>
nau wai ju <loer> en <kyk> <gelyk>?
iz ek <miskien> væn <goud> <gemake>?
ju wɑnt tə fait, ju kəm tənait
ek <moer> <jou> <sleg>! sou <jy> <hardloop> <weg>
<[ninja>: <]>
ɡɑd sɑwθist ǰizəs, wi kəm tə pɑrti
pəmp jər spikərz, jou rɑk jər bɑdi
in ɡɑd wi trəst, ju kænt fək wiθ əz
wi nɑt teikiŋ <kak>
<[yo-landi>: <]>
aid laik tə sei hwʌts ʌp
tə mai seksi bɔiz, ənd mai fænsi bɔiz
ənd mai pleibɔiz, ənd mai bæd bɔiz
ənd mai priti bɔiz, ənd mai ʌɡli bɔiz
ənd mai nɒti bɔiz
wi ɡɑnə həv ə nais taim kidz
ai fiŋk ju <freeky> ənd ai laik ju ə lɑt <[x10]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!