I Follow Rivers – Lykke Li-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Lykke Li Lyrics
“I Follow Rivers”

Oh, I beg you: can I follow?
Oh, I ask you: why not always?
Be the ocean, where I unravel.
Be my only, be the water where I’m wading.

You’re my river running high.
Run deep. Run wild

[Chorus]
I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you,
Dark doom, honey. I follow you

He a message; I’m the runner.
He’s the rebel; I’m the daughter waiting for you.

You’re my river running high.
Run deep. Run wild

[Chorus]
I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you,
Dark doom, honey. I follow you

You’re my river running high.
Run deep. Run wild

[Chorus 2x]
I, I follow, I follow you
Deep sea, baby, I follow you
I, I follow, I follow you,
Dark doom, honey. I follow you

[Repeat until end]
I, I follow, I follow you deep sea, baby,
I follow you
I, I follow, I follow you, dark doom, honey,
I follow you

#Pronunciación de la Canción

<lykke> li liriks
ai fɑlou rivərz
ou, ai beɡ ju: kən ai fɑlou?
ou, ai æsk ju: wai nɑt ɔlweiz?
bi ði oušən, hweᵊr ai ʌnrævəl.
bi mai ounli, bi ðə wɒtər hweᵊr aim weidiŋ.
jər mai rivər rʌniŋ hai.
rən dip. rən waild
<[chorus]>
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju
dip si, beibi, ai fɑlou ju
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju,
dɑrk dum, hʌni. ai fɑlou ju
hi ə mesəǰ; aim ðə rʌnər.
hiz ðə rebəl; aim ðə dɒtər weitiŋ fər ju.
jər mai rivər rʌniŋ hai.
rən dip. rən waild
<[chorus]>
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju
dip si, beibi, ai fɑlou ju
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju,
dɑrk dum, hʌni. ai fɑlou ju
jər mai rivər rʌniŋ hai.
rən dip. rən waild
<[chorus> <2x]>
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju
dip si, beibi, ai fɑlou ju
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju,
dɑrk dum, hʌni. ai fɑlou ju
<[repeat> ʌntil <end]>
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju dip si, beibi,
ai fɑlou ju
ai, ai fɑlou, ai fɑlou ju, dɑrk dum, hʌni,
ai fɑlou ju