aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

I Keep Your Reminders-JW-Testigos de Jehováh-Pronunciación Letra Traducción

I Keep Your Reminders-JW-Testigos de Jehováh-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

What should I do? Who should I look to?

This could just be harmless, could be respectable.

There may be no need for me to reject it all.

Oh, what is the right course for me? Which path will it be?

What should I do? Take which point of view?

It could be excessive, with many dangers there​—

All the kinds of things that could prove to be a snare.

Oh, what is the right course for me? Jehovah, give ear to my plea.

(CHORUS)

I keep your reminders, and I love them dearly.

I’ll treasure them every day, monthly, yearly.

All the things I have heard in accord with your Word, help me understand.

2. I know what’s required. I’d better inquire.

I don’t want to act in a way to cause offense,

But it sounds like there likely would be consequence.

It’s clear what’s the right course for me​—⁠the key, the guarantee.

(CHORUS)

I keep your reminders, and I love them dearly.

They strengthen my heart and help me to see clearly.

All the things I have heard in accord with your Word, help me understand.

(CHORUS)

I keep your reminders, and I love them dearly.

They strengthen my heart and help me to see clearly.

As I read day and night, my life fills up with light.

I’ve got you by my side as I think of your might.

All the things I have heard in accord with your Word, help me understand.

#Pronunciación de la Canción

hwʌt šəd ai du? hu šəd ai luk tu?
ðis kəd ǰəst bi hɑrmləs, kəd bi rəspektəbəl.
ðər mei bi nou nid fər mi tə riǰekt it ɔl.
ou, hwʌt s ðə rait kɔrs fər mi? hwič pæθ wəl it bi?
hwʌt šəd ai du? teik hwič pɔint əv vju?
it kəd bi iksesiv, wiθ meni deinǰərz <there​>
ɔl ðə kaindz əv θiŋz ðət kəd pruv tə bi ə sner.
ou, hwʌt s ðə rait kɔrs fər mi? ǰihouvə, ɡiv ir tə mai pli.
kɔrəs
ai kip jər rimaindərz, ənd ai lʌv ðəm dirli.
ail trežər ðəm evri dei, mʌnθli, jirli.
ɔl ðə θiŋz ai həv hərd in əkɔrd wiθ jər wərd, help mi ʌndərstænd.
tu. ai nou hwʌts rikwaiərd. aid betər inkwair.
ai dount wɑnt tə ækt in ə wei tə kəz əfens,
bət it saundz laik ðər laikli wud bi kɑnsəkwəns.
its klir hwʌts ðə rait kɔrs fər <me​> ðə ki, ðə ɡerənti.
kɔrəs
ai kip jər rimaindərz, ənd ai lʌv ðəm dirli.
ðei streŋθən mai hɑrt ənd help mi tə si klirli.
ɔl ðə θiŋz ai həv hərd in əkɔrd wiθ jər wərd, help mi ʌndərstænd.
kɔrəs
ai kip jər rimaindərz, ənd ai lʌv ðəm dirli.
ðei streŋθən mai hɑrt ənd help mi tə si klirli.
əz ai rid dei ənd nait, mai laif filz ʌp wiθ lait.
aiv ɡɑt ju bai mai said əz ai θiŋk əv jər mait.
ɔl ðə θiŋz ai həv hərd in əkɔrd wiθ jər wərd, help mi ʌndərstænd.