I Lay My Love On You-Westlife-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

I Lay My Love On You-Westlife-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

WESTLIFE LYRICS
“I Lay My Love On You”

Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it (yeah)
There’s an angel standing next to me
Reaching for my heart

Just a smile and there’s no way back
Can hardly believe it (yeah)
But there’s an angel, she’s calling me
Reaching for my heart

I know, that I’ll be ok now
This time it’s real

I lay my love on you
It’s all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I was lost in a lonely place
Could hardly even believe it (yeah)
Holding on to yesterdays
Far, far too long

Now I believe its ok cause this time it’s real

I lay my love on you
It’s all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I never knew that love could fell so good

Like once in a lifetime
You change my world

I lay my love on you
You make me feel brand new
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I lay my love on you
It’s all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I lay my love on you
You make me feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

As I lay my love on you

<westlife> liriks
ai lei mai lʌv ɑn ju

ǰəst ə smail ənd ðə rein z ɡɒn
kən hɑrdli bəliv it jæ
ðerz ən einǰəl stændiŋ nekst tə mi
ričiŋ fər mai hɑrt

ǰəst ə smail ənd ðerz nou wei bæk
kən hɑrdli bəliv it jæ
bət ðerz ən einǰəl, šiz kɒliŋ mi
ričiŋ fər mai hɑrt

ai nou, ðət ail bi oukei nau
ðis taim its riəl

ai lei mai lʌv ɑn ju
its ɔl ai wɑnə du
evritaim ai brið ai fil brænd nu
ju oupən ʌp mai hɑrt
šou mi ɔl jər lʌv, ənd wɑk rait θru
əz ai lei mai lʌv ɑn ju

ai wəz lɒst in ə lounli pleis
kəd hɑrdli ivən bəliv it jæ
houldiŋ ɑn tə jestᵊrdiz
fɑr, fɑr tu lɔŋ

nau ai bəliv its oukei kəz ðis taim its riəl

ai lei mai lʌv ɑn ju
its ɔl ai wɑnə du
evritaim ai brið ai fil brænd nu
ju oupən ʌp mai hɑrt
šou mi ɔl jər lʌv, ənd wɑk rait θru
əz ai lei mai lʌv ɑn ju

ai nevər nu ðət lʌv kəd fel sou ɡud

laik wəns in ə laiftaim
ju čeinǰ mai wərld

ai lei mai lʌv ɑn ju
ju meik mi fil brænd nu
šou mi ɔl jər lʌv, ənd wɑk rait θru
əz ai lei mai lʌv ɑn ju

ai lei mai lʌv ɑn ju
its ɔl ai wɑnə du
evritaim ai brið ai fil brænd nu
ju oupən ʌp mai hɑrt
šou mi ɔl jər lʌv, ənd wɑk rait θru
əz ai lei mai lʌv ɑn ju

ai lei mai lʌv ɑn ju
ju meik mi fil brænd nu
ju oupən ʌp mai hɑrt
šou mi ɔl jər lʌv, ənd wɑk rait θru
əz ai lei mai lʌv ɑn ju

əz ai lei mai lʌv ɑn ju