I Shot The Sheriff-Bob Marley-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

I Shot The Sheriff-Bob Marley-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

BOB MARLEY LYRICS
“I Shot The Sheriff”

(I shot the sheriff
But I didn’t shoot no deputy, oh no! Oh!
I shot the sheriff
But I didn’t shoot no deputy, ooh, ooh, oo-ooh.)
Yeah! All around in my home town,
They’re tryin’ to track me down;
They say they want to bring me in guilty
For the killing of a deputy,
For the life of a deputy.
But I say:

Oh, now, now. Oh!
(I shot the sheriff.) – the sheriff.
(But I swear it was in selfdefence.)
Oh, no! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah!
I say: I shot the sheriff – Oh, Lord! –
(And they say it is a capital offence.)
Yeah! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah!

Sheriff John Brown always hated me,
For what, I don’t know:
Every time I plant a seed,
He said kill it before it grow –
He said kill them before they grow.
And so:

Read it in the news:
(I shot the sheriff.) Oh, Lord!
(But I swear it was in self-defence.)
Where was the deputy? (Oo-oo-oh)
I say: I shot the sheriff,
But I swear it was in selfdefence. (Oo-oh) Yeah!

Freedom came my way one day
And I started out of town, yeah!
All of a sudden I saw sheriff John Brown
Aiming to shoot me down,
So I shot – I shot – I shot him down and I say:
If I am guilty I will pay.

(I shot the sheriff,)
But I say (But I didn’t shoot no deputy),
I didn’t shoot no deputy (oh, no-oh), oh no!
(I shot the sheriff.) I did!
But I didn’t shoot no deputy. Oh! (Oo-oo-ooh)

Reflexes had got the better of me
And what is to be must be:
Every day the bucket a-go a well,
One day the bottom a-go drop out,
One day the bottom a-go drop out.
I say:

I – I – I – I shot the sheriff.
Lord, I didn’t shot the deputy. Yeah!
I – I (shot the sheriff) –
But I didn’t shoot no deputy, yeah! No, yeah!


bɑb mɑrli liriks
ai šɑt ðə šerəf

ai šɑt ðə šerəf
bət ai didənt šut nou depjəti, ou nou! ou!
ai šɑt ðə šerəf
bət ai didənt šut nou depjəti, u, u, <oo-ooh>.
jæ! ɔl əraund in mai houm taun,
ðer <tryin> tə træk mi daun;
ðei sei ðei wɑnt tə briŋ mi in ɡilti
fər ðə kiliŋ əv ə depjəti,
fər ðə laif əv ə depjəti.
bət ai sei:

ou, nau, nau. ou!
ai šɑt ðə šerəf. ðə šerəf.
bət ai swer it wəz in selfdifens.
ou, nou! u, u, u jæ!
ai sei: ai šɑt ðə šerəf ou, lɔrd!
ənd ðei sei it s ə kæpətəl əfens.
jæ! u, u, u jæ!

šerəf ǰɑn braun ɔlweiz heitəd mi,
fər hwʌt, ai dount nou:
evri taim ai plænt ə sid,
hi sed kil it bifɔr it ɡrou
hi sed kil ðəm bifɔr ðei ɡrou.
ənd sou:

rid it in ðə nuz:
ai šɑt ðə šerəf. ou, lɔrd!
bət ai swer it wəz in self difens.
hweᵊr wəz ðə depjəti? <oo-oo-oh>
ai sei: ai šɑt ðə šerəf,
bət ai swer it wəz in selfdifens. u jæ!

fridəm keim mai wei wʌn dei
ənd ai stɑrtəd aut əv taun, jæ!
ɔl əv ə sʌdən ai sɔ šerəf ǰɑn braun
eimiŋ tə šut mi daun,
sou ai šɑt ai šɑt ai šɑt im daun ənd ai sei:
if ai əm ɡilti ai wəl pei.

ai šɑt ðə šerəf,
bət ai sei bət ai didənt šut nou depjəti,
ai didənt šut nou depjəti ou, <no-oh>, ou nou!
ai šɑt ðə šerəf. ai did!
bət ai didənt šut nou depjəti. ou! <oo-oo-ooh>

rifleksəz həd ɡɑt ðə betər əv mi
ənd hwʌt s tə bi məst bi:
evri dei ðə bʌkət əɡou ə wel,
wʌn dei ðə bɑtəm əɡou drɑp aut,
wʌn dei ðə bɑtəm əɡou drɑp aut.
ai sei:

ai ai ai ai šɑt ðə šerəf.
lɔrd, ai didənt šɑt ðə depjəti. jæ!
ai ai šɑt ðə šerəf
bət ai didənt šut nou depjəti, jæ! nou, jæ!