como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

I Will Survive-Demi Lovato-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

I Will Survive-Demi Lovato-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“I Will Survive”
(originally by Gloria Gaynor)

At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
Without you by my side
But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you’re back
From outer space
I just walked in to find you here
With that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second
You’d be back to bother me

Go on now go walk out the door
Just turn around now
Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survive
I will survive (hey-hey)

It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept trying hard to mend
The pieces of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me
Somebody new
I’m not that chained up little person
Still in love with you
And so you felt like dropping in
And just expect me to be free
And now I’m saving all my loving
For someone who’s loving me

Go on now go walk out the door
Just turn around now
Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survive
I will survive

Go on now go walk out the door
Just turn around now
Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survive
I will survive

ai wəl sərvaiv
əriǰənəli bai ɡlɔriə ɡeinər

ət fərst ai wəz əfreid
ai wəz petrəfaid
kept θiŋkiŋ ai kəd nevər laiv
wiðaut ju bai mai said
bət ðen ai spent sou meni naits
θiŋkiŋ hau ju did mi rɒŋ
ənd ai ɡru strɒŋ
ənd ai lərnd hau tə ɡet əlɔŋ
ənd sou jər bæk
frəm autər speis
ai ǰəst wɔkt in tə faind ju hiər
wiθ ðət sæd luk əpɑn jər feis
ai šəd həv čeinǰd ðət stupəd lɑk
ai šəd həv meid ju liv jər ki
if ai həd noun fər ǰəst wʌn sekənd
jud bi bæk tə bɑðᵊr mi

ɡou ɑn nau ɡou wɑk aut ðə dɔr
ǰəst tərn əraund nau
kəz jər nɑt welkəm enimɔr
wərənt ju ðə wʌn hu traid tə hərt mi wiθ ɡudbai
did ju θiŋk aid krʌmbəl
did ju θiŋk aid lei daun ənd dai
ou nou, nɑt ai
ai wəl sərvaiv
ou əz lɔŋ əz ai nou hau tə lʌv
ai nou ail stei əlaiv
aiv ɡɑt ɔl mai laif tə laiv
aiv ɡɑt ɔl mai lʌv tə ɡiv
ənd ail sərvaiv
ai wəl sərvaiv <hey-hey>

it tuk ɔl ðə streŋkθ ai hæd
nɑt tə fɑl əpɑrt
kept traiiŋ hɑrd tə mend
ðə pisəz əv mai broukən hɑrt
ənd ai spent ou sou meni naits
ǰəst filiŋ sɑri fər maiself
ai just tə krai
bət nau ai hould mai hed ʌp hai
ənd ju si mi
sʌmbɑdi nu
aim nɑt ðət čeind ʌp litəl pərsən
stil in lʌv wiθ ju
ənd sou ju felt laik drɑpiŋ in
ənd ǰəst ikspekt mi tə bi fri
ənd nau aim seiviŋ ɔl mai lʌviŋ
fər sʌmwən huz lʌviŋ mi

ɡou ɑn nau ɡou wɑk aut ðə dɔr
ǰəst tərn əraund nau
kəz jər nɑt welkəm enimɔr
wərənt ju ðə wʌn hu traid tə breik mi wiθ ɡudbai
did ju θiŋk aid krʌmbəl
did ju θiŋk aid lei daun ənd dai
ou nou, nɑt ai
ai wəl sərvaiv
ou əz lɔŋ əz ai nou hau tə lʌv
ai nou ail stei əlaiv
aiv ɡɑt ɔl mai laif tə laiv
aiv ɡɑt ɔl mai lʌv tə ɡiv
ənd ail sərvaiv
ai wəl sərvaiv

ɡou ɑn nau ɡou wɑk aut ðə dɔr
ǰəst tərn əraund nau
kəz jər nɑt welkəm enimɔr
wərənt ju ðə wʌn hu traid tə breik mi wiθ ɡudbai
did ju θiŋk aid krʌmbəl
did ju θiŋk aid lei daun ənd dai
ou nou, nɑt ai
ai wəl sərvaiv
ou əz lɔŋ əz ai nou hau tə lʌv
ai nou ail stei əlaiv
aiv ɡɑt ɔl mai laif tə laiv
aiv ɡɑt ɔl mai lʌv tə ɡiv
ənd ail sərvaiv
ai wəl sərvaiv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!