como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

I Wish-Cher Lloyd-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

 I Wish-Cher Lloyd-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“I Wish”
(feat. T.I.)

[Intro:]
Ey, ha ha, make a wish girl
You deserve it
Uh-huh, ha, ha, yeah

[Verse 1 – Cher Lloyd:]
Baby, I seen the chick you’re with, wish that I never did
Freakin’ perfect and five foot ten, just wanna punch her lip
‘Cause I know I’ve been wasting time trying to catch your eye
Yeah I know that I been so blind thinking that I’m your type

And now I’m at home, I’m all alone
‘Bout to pick up the telephone
Got to call my genie so he knows, yeah

[Chorus:]
I wish I was tall, I wish I was fast
Wish I could shop with a bag full of cash
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)
I wish I had style, I wish I had flash
Wish I woke up with a butt and a rack
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)

(Uh-huh, yeah)

[Verse 2 – Cher Lloyd:]
Baby, I’m gonna keep it real, boy you’re the one I want
I don’t own any five inch heels, just got my Nikes on
Never thought I was insecure, boy look at what you done (what you done)
I don’t know what I studied for, clearly I like ‘em dumb

And now I’m at home I’m all alone,
‘Bout to pick up the telephone
Got to call my genie so he knows, yeah

[Chorus:]
I wish I was tall, I wish I was fast
Wish I could shop with a bag full of cash
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)
I wish I had style, I wish I had flash
Wish I woke up with a butt and a rack
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)

[Verse 3 – T.I.:]
Hey, now don’t you wanna do some, baby,
With the roof gone, baby
Aston Martin look retarded like the coup gone crazy
I’m not sure what kinda fella you like
But I can give you paradise, have it however you like
I’m talking solitaire iced out, ring, watch, necklace
Ain’t no talking reckless, girl, I’m certified respected, girl
Yeah, you like to run your mouth, well you’re about to learn a lesson, girl
Yeah, you the one but I’ll replace you in a second, girl
And I ain’t even trying to see you naked, girl
Wait, there I go exaggerate
Clearly carried away
But what I’m saying you could true that
I wanna be wherever you at
So you wishing you could kiss me
Do you really wanna do that, eh?
Make a wish, girl

(Yeah)

[Chorus:]
I wish I was tall, I wish I was fast
Wish I could shop with a bag full of cash
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)
I wish I had style, I wish I had flash (oh, yeah)
Wish I woke up with a butt and a rack
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)

I wish I was tall

‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)

I wish I had, I wish I had, I wish I had yeah yeah
Ooooh
‘Cause if I want you, I gotta have that
(Come, come kiss me boy)
Ow hahaha
HahHhhh

ai wiš
fit. ti. ai.

<[intro>: <]>
<ey>, hɑ hɑ, meik ə wiš ɡərl
ju dəzərv it
əhə, hɑ, hɑ, jæ

<[verse> wʌn šer lɔid: <]>
beibi, ai sin ðə čik jər wiθ, wiš ðət ai nevər did
frikən pərfekt ənd faiv fut ten, ǰəst wɑnə pənč hər lip
kəz ai nou aiv bin weistiŋ taim traiiŋ tə kæč jər ai
jæ ai nou ðət ai bin sou blaind θiŋkiŋ ðət aim jər taip

ənd nau aim ət houm, aim ɔl əloun
baut tə pik ʌp ðə teləfoun
ɡɑt tə kɒl mai ǰini sou hi nouz, jæ

<[chorus>: <]>
ai wiš ai wəz tɒl, ai wiš ai wəz fæst
wiš ai kəd šɑp wiθ ə bæɡ ful əv kæš
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi
ai wiš ai həd stail, ai wiš ai həd flæš
wiš ai wouk ʌp wiθ ə bət ənd ə ræk
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi

əhə, jæ

<[verse> tu šer lɔid: <]>
beibi, aim ɡɑnə kip it riəl, bɔi jər ðə wʌn ai wɑnt
ai dount oun eni faiv inč hilz, ǰəst ɡɑt mai naiks ɑn
nevər θɔt ai wəz insəkjər, bɔi luk ət hwʌt ju dən hwʌt ju dən
ai dount nou hwʌt ai stʌdid fɔr, klirli ai laik <em> dəm

ənd nau aim ət houm aim ɔl əloun,
baut tə pik ʌp ðə teləfoun
ɡɑt tə kɒl mai ǰini sou hi nouz, jæ

<[chorus>: <]>
ai wiš ai wəz tɒl, ai wiš ai wəz fæst
wiš ai kəd šɑp wiθ ə bæɡ ful əv kæš
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi
ai wiš ai həd stail, ai wiš ai həd flæš
wiš ai wouk ʌp wiθ ə bət ənd ə ræk
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi

<[verse> θri ti. ai.: <]>
hei, nau dount ju wɑnə də sʌm, beibi,
wiθ ðə ruf ɡɒn, beibi
æstən mɑrtən luk rətɑrdəd laik ðə ku ɡɒn kreizi
aim nɑt šur hwʌt kində felə ju laik
bət ai kən ɡiv ju perədais, həv it hɑwevər ju laik
aim tɔkiŋ sɑləter aist aut, riŋ, wɑč, nekləs
eint nou tɔkiŋ rekləs, ɡərl, aim sərtəfaid rəspektəd, ɡərl
jæ, ju laik tə rən jər mauθ, wel jər əbaut tə lərn ə lesən, ɡərl
jæ, ju ðə wʌn bət ail ripleis ju in ə sekənd, ɡərl
ənd ai eint ivən traiiŋ tə si ju neikəd, ɡərl
weit, ðər ai ɡou igzæǰəret
klirli kærid əwei
bət hwʌt aim seiiŋ ju kəd tru ðæt
ai wɑnə bi werevər ju æt
sou ju wišiŋ ju kəd kis mi
də ju rili wɑnə də ðæt, e?
meik ə wiš, ɡərl

<[chorus>: <]>
ai wiš ai wəz tɒl, ai wiš ai wəz fæst
wiš ai kəd šɑp wiθ ə bæɡ ful əv kæš
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi
ai wiš ai həd stail, ai wiš ai həd flæš ou, jæ
wiš ai wouk ʌp wiθ ə bət ənd ə ræk
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi

ai wiš ai wəz tɒl

kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi

ai wiš ai hæd, ai wiš ai hæd, ai wiš ai həd jæ jæ
<ooooh>
kəz if ai wɑnt ju, ai ɡɑtə həv ðæt
kəm, kəm kis mi bɔi
ou <hahaha>
<hahhhhh>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!