aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Ice Cube – It Was A Good Day- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Ice Cube – It Was A Good Day- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Ice Cube Lyrics
“It Was A Good Day”

Break ‘em
Shit
Yo
Yo, uh

Just waking up in the morning gotta thank God
I don’t know but today seems kinda odd
No barking from the dog, no smog
And mamma cooked a breakfast with no hog (damn)

I got my grub on, but didn’t pig out
Finally got a call from a girl I wanna dig out
What’s up?
Hooked it up for later as I hit the do’
Thinking will I live another twenty-four

I gotta go ‘cause I got me a drop-top
And if I hit the switch, I can make the ass drop
Had to stop, at a red light
Looking in my mirror and not a jacker in sight

And everything is alright
I got a beep from Kim, and she can fuck all night
Called up the homies and I’m aksing y’all
Which park are y’all playing basketball?

Get me on the court and I’m trouble
Last week fucked around and got a triple double
Freaking niggaz every way like M.J
I can’t believe, today was a good day
shit!

Drove to the pad and hit the showers
Didn’t even get no static from the cowards
‘Cause just yesterday them fools tried to blast me
Saw the police and they rolled right past me

No flexing, didn’t even look in a nigga’s direction
as I ran the intersection
Went to $hort Dog’s house, they was watching Yo! MTV Raps
What’s the haps on the craps?

Shake ‘em up, shake ‘em up, shake ‘em up, shake ‘em
Roll ‘em in a circle of niggaz and watch me break ‘em
with the seven, seven-eleven, seven-eleven
Seven even back do’ Lil’ Joe

I picked up the cash flow
Then we played bones, and I’m yelling domino
Plus nobody I know got killed in South Central L.A
Today was a good day
shit!

Left my nigga’s house paid
what?
Picked up a girl been tryna fuck since the 12th grade
It’s ironic, I had the brew she had the chronic
The Lakers beat the Supersonics

I felt on the big fat fanny
Pulled out the jammy, and killed the punani
And my dick runs deep, so deep
So deep put her ass to sleep

Woke her up around one
She didn’t hesitate to call Ice Cube the top gun
Drove her to the pad and I’m coasting
Took another sip of the potion
hit the three-wheel motion

I was glad everything had worked out
Dropped her ass off and then chirped out
Today was like one of those fly dreams
Didn’t even see a berry flashing those high beams

No helicopter looking for a murder
Two in the morning got the Fatburger
Even saw the lights of the Goodyear Blimp
And it read “Ice Cube’s a pimp”

Drunk as hell but no throwing up
Half way home and my pager still blowing up
Today I didn’t even have to use my AK
I gotta say it was a good day
shit!

Hey wait, wait a minute Pooh. Stop this shit
What the fuck I’m thinking about?

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ais kjub liriks
it wəz ə ɡud dei

breik <em>
šit
jou
jou, ə

ǰəst weikiŋ ʌp in ðə mɔrniŋ ɡɑtə θæŋk ɡɑd
ai dount nou bət tədei simz kində ɑd
nou bɑrkiŋ frəm ðə dɔɡ, nou smɑɡ
ənd mɑmə kukt ə brekfəst wiθ nou hɑɡ dæm

ai ɡɑt mai ɡrəb ɑn, bət didənt piɡ aut
fainəli ɡɑt ə kɒl frəm ə ɡərl ai wɑnə diɡ aut
hwʌts ʌp?
hukt it ʌp fər leitər əz ai hit ðə də
θiŋkiŋ wəl ai laiv ənʌðᵊr <twenty-four>

ai ɡɑtə ɡou kəz ai ɡɑt mi ə <drop-top>
ənd if ai hit ðə swič, ai kən meik ði æs drɑp
həd tə stɑp, ət ə red lait
lukiŋ in mai mirər ənd nɑt ə <jacker> in sait

ənd evriθiŋ z ɒlrait
ai ɡɑt ə bip frəm kim, ənd ši kən fək ɔl nait
kɒld ʌp ðə <homies> ənd aim <aksing> jɒl
hwič pɑrk ər jɒl pleiiŋ bæskətbɒl?

ɡet mi ɑn ðə kɔrt ənd aim trʌbəl
læst wik fəkt əraund ənd ɡɑt ə tripəl dʌbəl
frikiŋ <niggaz> evri wei laik em. ǰei
ai kænt bəliv, tədei wəz ə ɡud dei
šit!

drouv tə ðə pæd ənd hit ðə šauərz
didənt ivən ɡet nou stætik frəm ðə kauərdz
kəz ǰəst jestᵊrdi ðəm fulz traid tə blæst mi
sɔ ðə pəlis ənd ðei rould rait pæst mi

nou fleksiŋ, didənt ivən luk in ə <nigga>iz dərekšən
əz ai ræn ði intərsekšən
went tə <hort> dɒɡz haus, ðei wəz wɑčiŋ jou! <mtv> ræps
hwʌts ðə hæps ɑn ðə kræps?

šeik <em> ʌp, šeik <em> ʌp, šeik <em> ʌp, šeik <em>
roul <em> in ə sərkəl əv <niggaz> ənd wɑč mi breik <em>
wiθ ðə sevən, <seven-eleven>, <seven-eleven>
sevən ivən bæk də lil ǰou

ai pikt ʌp ðə kæš flou
ðen wi pleid bounz, ənd aim jeliŋ dɑmənou
pləs noubədi ai nou ɡɑt kild in sauθ sentrəl el. ei
tədei wəz ə ɡud dei
šit!

left mai <nigga>iz haus peid
hwʌt?
pikt ʌp ə ɡərl bin <tryna> fək sins ðə <12th> ɡreid
its airɑnik, ai həd ðə bru ši həd ðə krɑnik
ðə leikərz bit ðə <supersonics>

ai felt ɑn ðə biɡ fæt fæni
puld aut ðə <jammy>, ənd kild ðə <punani>
ənd mai dik rənz dip, sou dip
sou dip put hər æs tə slip

wouk hər ʌp əraund wʌn
ši didənt hezətet tə kɒl ais kjub ðə tɑp ɡən
drouv hər tə ðə pæd ənd aim koustiŋ
tuk ənʌðᵊr sip əv ðə poušən
hit ðə <three-wheel> moušən

ai wəz ɡlæd evriθiŋ həd wərkt aut
drɑpt hər æs ɒf ənd ðen čərpt aut
tədei wəz laik wʌn əv ðouz flai drimz
didənt ivən si ə beri flæšiŋ ðouz hai bimz

nou helikɑptər lukiŋ fər ə mərdər
tu in ðə mɔrniŋ ɡɑt ðə <fatburger>
ivən sɔ ðə laits əv ðə ɡudjir blimp
ənd it rid ais kjubiz ə pimp

drəŋk əz hel bət nou θrouiŋ ʌp
hæf wei houm ənd mai peiǰər stil blouiŋ ʌp
tədei ai didənt ivən həv tə juz mai <ak>
ai ɡɑtə sei it wəz ə ɡud dei
šit!

hei weit, weit ə minət pu. stɑp ðis šit
hwʌt ðə fək aim θiŋkiŋ əbaut?