aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Idina Menzel – AURORA – Into the Unknown – Frozen 2- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Idina Menzel – AURORA – Into the Unknown – Frozen 2- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada


Idina Menzel Lyrics
“Into The Unknown”
(feat. AURORA)
(from “Frozen 2” soundtrack)

Ah ah oh oh oh
Ah ah oh oh oh oh oh oh

I can hear you but I won’t
Some look for trouble while others don’t
There’s a thousand reasons I should go about my day
And ignore your whispers which I wish would go away, oh oh oh
Ah ah oh oh
Oh oh
Ah ah oh oh

You’re not a voice
You’re just a ringing in my ear
And if I heard you, which I don’t
I’m spoken for I fear

Everyone I’ve ever loved is here within these walls
I’m sorry, secret siren, but I’m blocking out your calls
I’ve had my adventure, I don’t need something new
I’m afraid of what I’m risking if I follow you

Into the unknown
Into the unknown
Into the unknown
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh oh oh

What do you want? ‘Cause you’ve been keeping me awake
Are you here to distract me so I make a big mistake?
Or are you someone out there who’s a little bit like me?
Who knows deep down I’m not where I’m meant to be?

Every day’s a little harder as I feel my power grow
Don’t you know there’s part of me that longs to go…

Into the unknown?
Into the unknown
Into the unknown
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh

Oh oh oh
Are you out there?
Do you know me?
Can you feel me?
Can you show me?
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh

Where are you going?
Don’t leave me alone
How do I follow you
Into the unknown?
Oh oh oh

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<idina> menzəl liriks
intu ði ənnoun
fit. ərɔrə
frəm frouzən tu saundtræk

ɑ ɑ ou ou ou
ɑ ɑ ou ou ou ou ou ou

ai kən hir ju bət ai wount
səm luk fər trʌbəl wail ʌðᵊrz dount
ðerz ə θauzənd rizənz ai šəd ɡou əbaut mai dei
ənd ignɔr jər wispərz hwič ai wiš wud ɡou əwei, ou ou ou
ɑ ɑ ou ou
ou ou
ɑ ɑ ou ou

jər nɑt ə vɔis
jər ǰəst ə riŋiŋ in mai ir
ənd if ai hərd ju, hwič ai dount
aim spoukən fər ai fir

evriwʌn aiv evᵊr lʌvd z hiər wiðin ðiz wɒlz
aim sɑri, sikrət sairən, bət aim blɑkiŋ aut jər kɒlz
aiv həd mai ædvenčər, ai dount nid sʌmθiŋ nu
aim əfreid əv hwʌt aim riskiŋ if ai fɑlou ju

intu ði ənnoun
intu ði ənnoun
intu ði ənnoun
ɑ ɑ ou ou
ɑ ɑ ou ou ou ou

hwʌt də ju wɑnt? kəz juv bin kipiŋ mi əweik
ər ju hiər tə distrækt mi sou ai meik ə biɡ misteik?
ɔr ər ju sʌmwən aut ðər huz ə litəl bit laik mi?
hu nouz dip daun aim nɑt hweᵊr aim ment tə bi?

evri deiz ə litəl hɑrdər əz ai fil mai pauər ɡrou
dount ju nou ðerz pɑrt əv mi ðət lɔŋz tə <go…>

intu ði ənnoun?
intu ði ənnoun
intu ði ənnoun
ɑ ɑ ou ou
ɑ ɑ ou ou

ou ou ou
ər ju aut ðer?
də ju nou mi?
kən ju fil mi?
kən ju šou mi?
ɑ ɑ ou ou
ɑ ɑ ou ou
ɑ ɑ ou ou
ɑ ɑ ou ou
ou ou ou ou
ou ou ou ou
ou ou ou ou
ou ou ou ou
ou ou ou ou
ou ou ou ou

hweᵊr ər ju ɡouiŋ?
dount liv mi əloun
hau də ai fɑlou ju
intu ði ənnoun?
ou ou ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!