pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Idina Menzel – Evan Rachel Wood – Show Yourself – Frozen 2- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Idina Menzel – Evan Rachel Wood – Show Yourself – Frozen 2- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Idina Menzel & Evan Rachel Wood Lyrics
“Show Yourself”
(from “Frozen 2” soundtrack)


Every inch of me is trembling
But not from the cold
Something is familiar
Like a dream I can reach but not quite hold
I can sense you there
Like a friend I’ve always known
I’m arriving
And it feels like I am home

I have always been a fortress
Cold secrets deep inside
You have secrets, too
But you don’t have to hide

Show yourself
I’m dying to meet you
Show yourself
It’s your turn
Are you the one I’ve been looking for
All of my life?
Show yourself
I’m ready to learn
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah

I’ve never felt so certain
All my life I’ve been torn
But I’m here for a reason
Could it be the reason I was born?
I have always been so different
Normal rules did not apply
Is this the day?
Are you the way
I finally find out why?

Show yourself
I’m no longer trembling
Here I am
I’ve come so far
You are the answer I’ve waited for
All of my life
Oh, show yourself
Let me see who you are

Come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more
Oh, come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more

Where the north wind meets the sea
Ah ah ah ah
There’s a river
Ah ah ah ah
Full of memory
Come, my darling, homeward bound
I am found

Show yourself
Step into your power
Grow yourself
Into something new
You are the one you’ve been waiting for
All of my life
(All of your life)
Oh, show yourself

You
Ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<idina> menzəl ənd evən reičəl wud liriks
šou jərself
frəm frouzən tu saundtræk

evri inč əv mi z trembəliŋ
bət nɑt frəm ðə kould
sʌmθiŋ z fəmiljər
laik ə drim ai kən rič bət nɑt kwait hould
ai kən sens ju ðer
laik ə frend aiv ɔlweiz noun
aim əraiviŋ
ənd it filz laik ai əm houm

ai həv ɔlweiz bin ə fɔrtrəs
kould sikrəts dip insaid
ju həv sikrəts, tu
bət ju dount həv tə haid

šou jərself
aim daiiŋ tə mit ju
šou jərself
its jər tərn
ər ju ðə wʌn aiv bin lukiŋ fɔr
ɔl əv mai laif?
šou jərself
aim redi tə lərn
ɑ ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ

aiv nevər felt sou sərtən
ɔl mai laif aiv bin tɔrn
bət aim hiər fər ə rizən
kəd it bi ðə rizən ai wəz bɔrn?
ai həv ɔlweiz bin sou difərənt
nɔrməl rulz did nɑt əplai
iz ðis ðə dei?
ər ju ðə wei
ai fainəli faind aut wai?

šou jərself
aim nou lɔŋɡər trembəliŋ
hiər ai æm
aiv kəm sou fɑr
ju ər ði ænsər aiv weitəd fɔr
ɔl əv mai laif
ou, šou jərself
let mi si hu ju ɑr

kəm tə mi nau
oupən jər dɔr
dount meik mi weit
wʌn moumənt mɔr
ou, kəm tə mi nau
oupən jər dɔr
dount meik mi weit
wʌn moumənt mɔr

hweᵊr ðə nɔrθ wind mits ðə si
ɑ ɑ ɑ ɑ
ðerz ə rivər
ɑ ɑ ɑ ɑ
ful əv meməri
kəm, mai dɑrliŋ, houmwəd baund
ai əm faund

šou jərself
step intu jər pauər
ɡrou jərself
intu sʌmθiŋ nu
ju ər ðə wʌn juv bin weitiŋ fɔr
ɔl əv mai laif
ɔl əv jər laif
ou, šou jərself

ju
ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ
ɑ ɑ ɑ ɑ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!