Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

If I Ain’t Got You – Alicia Keys-Pronunciación Letra y Video

If I Ain’t Got You – Alicia Keys-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

ALICIA KEYS LYRICS
“If I Ain’t Got You”

Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power, yeah
Some people live just to play the game
Some people think that the physical things
Define what’s within
And I’ve been there before
But that life’s a bore
So full of the superficial

[Chorus:]
Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you, baby
If I ain’t got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, yeah

Some people search for a fountain
That promises forever young
Some people need three dozen roses
And that’s the only way to prove you love them
Hand me the world on a silver platter
And what good would it be
With no one to share
With no one who truly cares for me

[Chorus:]
Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you, baby
If I ain’t got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, you, you
Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you, baby
If I ain’t got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, yeah

[Outro:]
If I ain’t got you with me, baby
So nothing in this whole wide world don’t mean a thing
If I ain’t got you with me, baby

#Pronunciación de Nivel Básico

Som pipol liv for de forchen
Som pipol liv yost for de feim
Som pipol liv for de pabuer, yeah
Som pipol liv yost tu plei de geim
Som pipol zink dad de fisical zens
Difain buats buiden
An aiv bin der bifor
Bat dad laifs a bor
So fol of de superfishal
Som pipol buandet ol
Bat ai dont buant nazen at ol
If et eint yu, beibe
If ai eint gat yu, beibe
Som pipol buant daimon rings
Som yost buant eberizen
Bat eberizen mins nazen
If ai eint gat yu, yeah
Som pipol serch for a faunten
Dad promis forever yan
Som pipol nid zri dazen rouses
An dads de onli buei tu pruv yu lav dem
Jend mi de buorld on a silver plader
An buat gud budet bi
Buit nou guan tu sher
Buit nou guan ju truli kers for mi
Som pipol buandet ol
Bat ai dont buant nazen at ol
If et eint yu, beibe
If ai eint gat yu, beibe
Som pipol buant daimon rings
Som yost buant eberizen
Bat eberizen mins nazen
If ai eint gat yu, yu, yu
Som pipol buandet ol
Bat ai dont buant nazen at ol
If et eint yu, beibe
If ai eint gat yu, beibe
Som pipol buant daimon rings
Som yost buant eberizen
Bat eberizen mins nazen
If ai eint gat yu, yeah
If ai eint gat yu buit mi, beibe
So nazen in dis buorld buaid buorld dont min a zen
If ai eint gat yu buit mi, beibe

#Pronunciación de Nivel Intermedio

əlišə kiz liriks
if ai eint ɡɑt ju

səm pipəl laiv fər ðə fɔrčən
səm pipəl laiv ǰəst fər ðə feim
səm pipəl laiv fər ðə pauər, jæ
səm pipəl laiv ǰəst tə plei ðə ɡeim
səm pipəl θiŋk ðət ðə fizikəl θiŋz
dəfain hwʌts wiðin
ənd aiv bin ðər bifɔr
bət ðət laifs ə bɔr
sou ful əv ðə supərfišəl

<[chorus>: <]>
səm pipəl wɑnt it ɔl
bət ai dount wɑnt nʌθiŋ ət ɔl
if it eint ju, beibi
if ai eint ɡɑt ju, beibi
səm pipəl wɑnt daimənd riŋz
səm ǰəst wɑnt evriθiŋ
bət evriθiŋ minz nʌθiŋ
if ai eint ɡɑt ju, jæ

səm pipəl sərč fər ə fauntən
ðət prɑməsəz fərevər jəŋ
səm pipəl nid θri dʌzən rouziz
ənd ðæts ði ounli wei tə pruv ju lʌv ðəm
hænd mi ðə wərld ɑn ə silvər plætər
ənd hwʌt ɡud wud it bi
wiθ nou wʌn tə šer
wiθ nou wʌn hu truli kerz fər mi

<[chorus>: <]>
səm pipəl wɑnt it ɔl
bət ai dount wɑnt nʌθiŋ ət ɔl
if it eint ju, beibi
if ai eint ɡɑt ju, beibi
səm pipəl wɑnt daimənd riŋz
səm ǰəst wɑnt evriθiŋ
bət evriθiŋ minz nʌθiŋ
if ai eint ɡɑt ju, ju, ju
səm pipəl wɑnt it ɔl
bət ai dount wɑnt nʌθiŋ ət ɔl
if it eint ju, beibi
if ai eint ɡɑt ju, beibi
səm pipəl wɑnt daimənd riŋz
səm ǰəst wɑnt evriθiŋ
bət evriθiŋ minz nʌθiŋ
if ai eint ɡɑt ju, jæ

<[outro>: <]>
if ai eint ɡɑt ju wiθ mi, beibi
sou nʌθiŋ in ðis houl waid wərld dount min ə θiŋ
if ai eint ɡɑt ju wiθ mi, beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!