I’ll Be There For You-Bon Jovi-Pronunciación Letra y Video

I’ll Be There For You-Bon Jovi-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

BON JOVI LYRICS
“I’ll Be There For You”

I guess this time you’re really leaving
I heard your suitcase say goodbye
Well as my broken heart lies bleeding
you say true love is suicide

You say you’ve cried a thousand rivers
And now you’re swimming for the shore
You left me drowning in my tears
And you won’t save me anymore

Now I’m praying to God you’ll give me one more chance, girl

I’ll be there for you
These five words I swear to you
When you breathe I want to be the air for you
I’ll be there for you
I’d live and I’d die for you
I’d steal the sun from the sky for you
Words can’t say what love can do
I’ll be there for you

I know you know we’ve had some good times
Now they have their own hiding place
Well I can promise you tomorrow
But I can’t buy back yesterday

And Baby you know my hands are dirty
But I wanted to be your valentine
I’ll be the water when you get thirsty, baby
When you get drunk, I’ll be the wine

I’ll be there for you
These five words I swear to you
When you breathe I want to be the air for you
I’ll be there for you
I’d live and I’d die for you
Steal the sun from the sky for you
Words can’t say what a love can do
I’ll be there for you

[Solo]

And I wasn’t there when you were happy
I wasn’t there when you were down
I didn’t mean to miss your birthday, baby
I wish I’d seen you blow those candles out

I’ll be there for you
These five words I swear to you
When you breathe I want to be the air for you
I’ll be there for you
I’d live and I’d die for you
Steal the sun from the sky for you
Words can’t say what a love can do
I’ll be there for you

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai ges dis taim yor rili liven
Ai jerd yor sutkeis sei gudbai
Buel as mai brouken jart lais bliden
Yu sei tru lav is suisaid
Yu sei yuv craid a tausen rivers
An nau yor suimen for de shor
Yu lef mi draunen in mai tirs
An yu buont seiv mi enimor
Nau aim preyen tu gad yul giv mi guan mor chens, gerl
Ail bi der for yu
Dis faiv buords ai suer tu yu
Buen yu briz ai buant tu bi di eir for yu
Ail bi der for yu
Aid liv an aid dai for yu
Aid estil de san from de eskai for yu
Buords kent sei buat lav ken du
Ail bi der for yu
Ai nou yu nou buiv jad som gud taims
Nau dei jav deir oun jaiden pleis
Buel ai ken promis yu tumorrou
Bat ai kent bai bak yesterdei
An beibi yu nou mai jends ar deri
Bar ai buandet tu bi yor valentain
Ail bi de buader buen yu get zersti, beibi
Buen yu get drank. ail bi de buain
Ail bi der for yu
Dis faiv buords ai suer tu yu
Buen yu briz ai buant tu bi di eir for yu
Ail bi der for yu
Aid liv an aid dai for yu
Aid estil de san from de eskai for yu
Buords kent sei buat lav ken du
Ail bi der for yu
An ai buasent der buen yu buer japi
Ai buasent der buen yu buer daun
Ai dident min tu mis yor berdei, beibi
Ai buish aid sin yu blou dous kendols aut
Ail bi der for yu
Dis faiv buords ai suer tu yu
Buen yu briz ai buant tu bi di eir for yu
Ail bi der for yu
Aid liv an aid dai for yu
Aid estil de san from de eskai for yu
Buords kent sei buat lav ken du
Ail bi der for yu

#Pronunciación de Nivel Intermedio

bɑn ǰovi liriks
ail bi ðər fər ju

ai ɡes ðis taim jər rili liviŋ
ai hərd jər sutkes sei ɡudbai
wel əz mai broukən hɑrt laiz blidiŋ
ju sei tru lʌv z suəsaid

ju sei juv kraid ə θauzənd rivərz
ənd nau jər swimiŋ fər ðə šɔr
ju left mi drauniŋ in mai tirz
ənd ju wount seiv mi enimɔr

nau aim preiiŋ tə ɡɑd jul ɡiv mi wʌn mɔr čæns, ɡərl

ail bi ðər fər ju
ðiz faiv wərdz ai swer tə ju
hwen ju brið ai wɑnt tə bi ði er fər ju
ail bi ðər fər ju
aid laiv ənd aid dai fər ju
aid stil ðə sən frəm ðə skai fər ju
wərdz kænt sei hwʌt lʌv kən du
ail bi ðər fər ju

ai nou ju nou wiv həd səm ɡud taimz
nau ðei həv ðer oun haidiŋ pleis
wel ai kən prɑməs ju təmɑrou
bət ai kænt bai bæk jestᵊrdi

ənd beibi ju nou mai hændz ər dərti
bət ai wɒntəd tə bi jər væləntain
ail bi ðə wɒtər hwen ju ɡet θərsti, beibi
hwen ju ɡet drəŋk, ail bi ðə wain

ail bi ðər fər ju
ðiz faiv wərdz ai swer tə ju
hwen ju brið ai wɑnt tə bi ði er fər ju
ail bi ðər fər ju
aid laiv ənd aid dai fər ju
stil ðə sən frəm ðə skai fər ju
wərdz kænt sei hwʌt ə lʌv kən du
ail bi ðər fər ju

<[solo]>

ənd ai wɑzənt ðər hwen ju wər hæpi
ai wɑzənt ðər hwen ju wər daun
ai didənt min tə mis jər bərθde, beibi
ai wiš aid sin ju blou ðouz kændəlz aut

ail bi ðər fər ju
ðiz faiv wərdz ai swer tə ju
hwen ju brið ai wɑnt tə bi ði er fər ju
ail bi ðər fər ju
aid laiv ənd aid dai fər ju
stil ðə sən frəm ðə skai fər ju
wərdz kænt sei hwʌt ə lʌv kən du
ail bi ðər fər ju