I’m Good-Abstract-RoZe-Pronunciación Letra y Video

I’m Good-Abstract-RoZe-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

ABSTRACT LYRICS
“I’m Good”
(feat. RoZe)

[RoZe:]
You’re no hero
So don’t act like it
And please don’t treat me
Like i’m yo sidekick
Cause I watch T.V
I see how life is
And it’s not easy
But still I’m right here
Screamin’
I’m good,I’m good,I’m good,I’m good
Yeah
My nigga
I’m good,I’m good,I’m good,I’m good

[Hook:]
You’re no hero
So don’t act like it
And please don’t treat me
Like i’m yo sidekick
Cause I watch T.V
I see how life is
And it’s not easy
But still I’m right here
Screamin’
I’m good,I’m good,Yeah
My nigga
I’m good,I’m good,Yeah

[Abstract:]
Coming up to me
Like “you still making music,man?”
Ask them kind questions
Shouldn’t even shake your hand
Though you were the homie
Still don’t know me
It’s so ever damn
2 Million fucking views
And growing
Follow my accomplishments
I mean
Cause I do work my ass off
Back up in the game
Like my vocals got the cast off
All I’ve been is cast off
By those who seem to lack heart
Tryna give the world some hope
So through the dark
I’ll cast art
Hoping life’s the way
Brightens your yesterday
Life’s been dark
And y’all can see I’ve had a lot to say
Few friends have been supportive
You can tell by how I word it
So being round that energy
I feel I can afford it
Talking bout I need direction
Samba where is yours
I’ve had mine
And it’s the only thing
That I’ve been working toward
And I built it from the floor
Y’all don’t seem to help no more
See it’s hard to movement
Cause the internet’s what opened door

[Hook]

[Abstract:]
What I mean to say
Is y’all ain’t been about the dream
Even back in highschool
Y’all weren’t really bout the team
To those who were
You know I know
And your support means everything
Bout to prove
Come from anywhere
And become anything
That you can take whatever you love
And make it everything
What part is bigger than us
We made it everything
And you know
It’s because I wear my word
Like a wedding ring
Sticking to my cray
Put honesty above everything
Cause,I ain’t been perfect
But at least I got a purpose
Rising stars in my contact list
We hit beats and we merk shit
Conversation with the greatest
Can’t wait to say I made it
Shouts to those who say
I helped them get through hard times
You my favourite
Shouts to channels that upload me
And the haters that can blow me
And shouts out to a world
Insists of you won’t seek control me
Blogs that show me love
And friends who love what we does
Everyone who sees us hitting the before it comes

[Hook]

[RoZe:]
You’re no hero
So don’t act like it
And please don’t treat me
Like i’m yo sidekick
Cause I watch T.V
I see how life is
And it’s not easy
But still I’m right here
Screamin’ I’m good

#Pronunciación de Nivel Básico

Yor nou jirou
So dont act laiket
An plis dont trit mi
Laik aim yo saidkik
Kos ai buach ti vi
Ai si jau laif is
An its nat isi
Bat estil aim raig jir
Escrimen
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yeah
Mai niga
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yor nou jirou
So dont act laiket
An plis dont trit mi
Laik aim yo saidkik
Kos ai buach ti vi
Ai si jau laif is
An its nat isi
Bat estil aim raig jir
Escrimen
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yeah
Mai niga
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Komen ap tu mi
Laik yu estil meiken miusik, man?
Ask dem kaind kuestions
Shudent iven sheik yor jend
Zou yu buer de jomi
Estil dont nou mi
Its so ever dem
Tu milyen faken vius
An grouin
Folou mai ikomplishments
Ai min
Kos ai du buork mai as af
Bak ap in de geim
Laik mai voukals gat de kast af
Ol aiv bin is kast af
Bai tous ju sim tu lak jart
Traina giv de buorl som joup
So tru de dark
Ail kast art
Joupen laifs de buei
Breigdens yor yesterdei
Laifs bin dark
An yal ken si aiv jad a lot tu sei
Fiu frens jav bin sepordev
Yu ken tel bai jau ai buordet
So biin raun dad eneryi
Ai fil ai ken efordet
Token baut ai nid dairekshon
Samba buer is yors
Aiv jad main
An its di onli zin
Dad aiv bin buorken tord
An ai bildet from de flor
Yal dont sim tu jelp nou mor
Si its jard tu muvment
Kos de internets buat oupend dor
Yor nou jirou
So dont act laiket
An plis dont trit mi
Laik aim yo saidkik
Kos ai buach ti vi
Ai si jau laif is
An its nat isi
Bat estil aim raig jir
Escrimen
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yeah
Mai niga
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Buat ai min tu sei
Is yal eint bin abaut de drim
Iven bak in jaiskul
Yal buerent rili baut de tim
Tu tous ju buer
Yu nou ai nou
An yor seport mins ebrizin
Baut tu pruv
Kom from enibuer
An bikom enizin
Dad yu ken teik buadever yu lav
An meiket ebrizin
Buat part is biger dan as
Bui meidet ebrizin
An yu nou
Its bikos ai buer mai buord
Laik a bueden ring
Stiken tu mai crei
Put onesti abav ebrizin
Kos, ai eint bin perfect
Bat at list ai gat a perpes
Raisen estars in mai kontact list
Bui jit bits an bui merk shet
Konverseishon buit de greidest
Kent bueit tu sei ai meidet
Shauts tu tous ju sei
Ai jelpd dem get tru jard taims
Yu mai feivoret
Shauts tu chenels dad aploud mi
An de jeiters dad ken blou mi
An shauts aut tu a buorl
Ensests of yu buont sik kountrol mi
Blags dad shou mi lav
An frens ju lav buat bui das
Ebriguan ju sis as jiden de bifor et koms
Yor nou jirou
So dont act laiket
An plis dont trit mi
Laik aim yo saidkik
Kos ai buach ti vi
Ai si jau laif is
An its nat isi
Bat estil aim raig jir
Escrimen
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yeah
Mai niga
Aim gud, aim gud, aim gud, aim gud
Yor nou jirou
So dont act laiket
An plis dont trit mi
Laik aim yo saidkik
Kos ai buach ti vi
Ai si jau laif is
An its nat isi
Bat estil aim raig jir
Escrimen, aim gud

#Pronunciación de Nivel Intermedio

æbstrækt liriks
aim ɡud
fit. <roze>

<[roze>: <]>
jər nou hirou
sou dount ækt laik it
ənd pliz dount trit mi
laik aim jou saidkik
kəz ai wɑč ti. vi
ai si hau laif iz
ənd its nɑt izi
bət stil aim rait hiər
<screamin>
aim ɡud, aim ɡud, aim ɡud, aim ɡud

mai <nigga>
aim ɡud, aim ɡud, aim ɡud, aim ɡud

<[hook>: <]>
jər nou hirou
sou dount ækt laik it
ənd pliz dount trit mi
laik aim jou saidkik
kəz ai wɑč ti. vi
ai si hau laif iz
ənd its nɑt izi
bət stil aim rait hiər
<screamin>
aim ɡud, aim ɡud, jæ
mai <nigga>
aim ɡud, aim ɡud, jæ

<[abstract>: <]>
kʌmiŋ ʌp tə mi
laik <“you> stil meikiŋ mjuzik, mæn? <”>
æsk ðəm kaind kwesčənz
šudənt ivən šeik jər hænd
ðou ju wər ðə homi
stil dount nou mi
its sou evᵊr dæm
tu miljən fʌkiŋ vjuz
ənd ɡrouiŋ
fɑlou mai əkɑmplišmənts
ai min
kəz ai də wərk mai æs ɒf
bæk ʌp in ðə ɡeim
laik mai voukəlz ɡɑt ðə kæst ɒf
ɔl aiv bin z kæst ɒf
bai ðouz hu sim tə læk hɑrt
<tryna> ɡiv ðə wərld səm houp
sou θru ðə dɑrk
ail kæst ɑrt
houpiŋ laifs ðə wei
braitənz jər jestᵊrdi
laifs bin dɑrk
ənd jɒl kən si aiv həd ə lɑt tə sei
fju frendz həv bin səpɔrtiv
ju kən tel bai hau ai wərd it
sou biiŋ raund ðət enərǰi
ai fil ai kən əfɔrd it
tɔkiŋ baut ai nid dərekšən
sɑmbə hweᵊr z jurz
aiv həd main
ənd its ði ounli θiŋ
ðət aiv bin wərkiŋ təwɔrd
ənd ai bilt it frəm ðə flɔr
jɒl dount sim tə help nou mɔr
si its hɑrd tə muvmənt
kəz ði intərnets hwʌt oupənd dɔr

<[hook]>

<[abstract>: <]>
hwʌt ai min tə sei
iz jɒl eint bin əbaut ðə drim
ivən bæk in haiskul
jɒl wərənt rili baut ðə tim
tə ðouz hu wər
ju nou ai nou
ənd jər səpɔrt minz evriθiŋ
baut tə pruv
kəm frəm eniwer
ənd bikʌm eniθiŋ
ðət ju kən teik hwʌtevᵊr ju lʌv
ənd meik it evriθiŋ
hwʌt pɑrt s biɡər ðən əz
wi meid it evriθiŋ
ənd ju nou
its bikɒz ai wer mai wərd
laik ə wediŋ riŋ
stikiŋ tə mai krei
put ɑnəsti əbʌv evriθiŋ
kəz, ai eint bin pərfekt
bət ət list ai ɡɑt ə pərpəs
raiziŋ stɑrz in mai kɑntækt list
wi hit bits ənd wi mərk šit
kɑnvərseišən wiθ ðə ɡreitəst
kænt weit tə sei ai meid it
šauts tə ðouz hu sei
ai helpt ðəm ɡet θru hɑrd taimz
ju mai feivrət
šauts tə čænəlz ðət ʌploud mi
ənd ðə heitərz ðət kən blou mi
ənd šauts aut tə ə wərld
insists əv ju wount sik kəntroul mi
blɑɡz ðət šou mi lʌv
ənd frendz hu lʌv hwʌt wi dʌz
evriwʌn hu siz əz hitiŋ ðə bifɔr it kəmz

<[hook]>

<[roze>: <]>
jər nou hirou
sou dount ækt laik it
ənd pliz dount trit mi
laik aim jou saidkik
kəz ai wɑč ti. vi
ai si hau laif iz
ənd its nɑt izi
bət stil aim rait hiər
<screamin> aim ɡud

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!