DISCULPEN POR LAS FALLAS TÉCNICAS QUE SUFRIMOS HOY. A CANTAR SE HA DICHO! LALALA
Prueba el mejor NAVEGADOR BRAVE! El del Leoncito! NOSOTRAS LO USAMOS MIREN EN NUESTROS VIDEOS! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

El nuevo navegador Brave es más rápido que Chrome porque te muestra menos avisos publicitarios, es más seguro (no te espía), protege tu privacidad, te regala criptomonedas (BAT) GRÁTIS solo por usar el navegador BRAVE y así puedes COLABORAR CON NUESTRA PÁGINA WEB PRONUNCIACIONES.COM ENVIÁNDONOS PROPINAS O TIPS DIRECTAMENTE. GRACIAS POR APOYARNOS Y POR SUS PROPINAS! DALE CLICK A ESTE BOTÓN Y PRUEBA EL NAVEGADOR BRAVE EL DEL LEONCITO! NO TE OLVIDES QUE DESPUÉS DE BAJARLO TIENES QUE INSTALARLO Y PARA HACER MÁS FÁCIL LA TRANSICIÓN IMPORTA TUS MARCADORES O BOOKMARKS QUE TIENES EN CHROME DESPUÉS DE INSTALAR BRAVE! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

In da Club-50 Cent-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

50 CENT LYRICS
“In Da Club”

[50 Cent]
Go, go, go, go
Go, go, go shorty
It’s your birthday
We gon’ party like it’s yo birthday
We gon’ sip Bacardi like it’s yo birthday
‘Cause you know we don’t give a fuck
It’s not your birthday!

[Chorus (2x)]
You can find me in the club, bottle full of Bud
Mama, I got that X, if you into takin’ drugs

I’m into having sex, I ain’t into making love
So come give me a hug if you into getting rubbed

[Verse]
When I pull out up front, you see the Benz on dubs
When I roll 20 deep, it’s 20 knives in the club
Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love
When you sell like Eminem, and the hoes they wanna fuck
But homie ain’t nothing change ho’s down, G’s up
I see Xzibit in the Cutt that nigga roll that weed up
If you watch how I move you’ll mistake me for a playa or pimp
Been hit wit a few shells but I dont walk wit a limp
In the hood, in L.A. they saying “50 you hot”
They like me, I want them to love me like they love ‘Pac
But holla in New York them niggas’ll tell ya I’m loco
And the plan is to put the rap game in a choke hold
I’m feelin’ focused man, my money on my mind
I got a mill out the deal and I’m still on the grind
Now shawty said she feeling my style, she feeling my flow
Her girlfriend wanna get bi and they ready to go

[Chorus (2x)]

[Bridge]
My flow, my show brought me the dough
That bought me all my fancy things
My crib, my cars, my clothes, my jewels
Look nigga I done came up and I ain’t change.

[Verse]
And you should love it, way more then you hate it
Nigga you mad? I thought that you’d be happy I made it
I’m that cat by the bar toasting to the good life
You that faggot ass nigga trying to pull me back right?
When my junk get to pumping in the club it’s on
I wink my eye at ya bitch, if she smiles she gone
If the roof on fire, let the motherfucker burn
If you talking bout money homie, I ain’t concerned
I’m a tell you what Banks told me cause go ‘head switch the style up
If the niggas hate then let ’em hate
Watch the money pile up
Or we go upside there wit a bottle of bub
You know where we fucking be

[Chorus (2x)]

[Talking]
[Laughing] Don’t try to act like you ain’t know where we been either nigga
In the club all the time nigga, its about to pop off nigga
G-Unit

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

firi sen liriks
in dɑ kləb

BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

<[50> <cent]>
ɡou, ɡou, ɡou, ɡou
ɡou, ɡou, ɡou šɔrti
its jər bərθde
wi <gon> pɑrti laik its jou bərθde
wi <gon> sip bəkɑrdi laik its jou bərθde
kəz ju nou wi dount ɡiv ə fək
its nɑt jər bərθde!

<[chorus> <2x> <]>
ju kən faind mi in ðə kləb, bɑtəl ful əv bəd
mɑmə, ai ɡɑt ðət eks, if ju intu <takin> drʌɡz
aim intu hæviŋ seks, ai eint intu meikiŋ lʌv
sou kəm ɡiv mi ə həɡ if ju intu ɡetiŋ rəbd

<[verse]>
hwen ai pul aut ʌp frənt, ju si ðə benz ɑn dəbz
hwen ai roul twenti dip, its twenti naivz in ðə kləb
<niggas> hərd ai fək wiθ <dre>, nau ðei wɑnə šou mi lʌv
hwen ju sel laik <eminem>, ənd ðə houz ðei wɑnə fək
bət homi eint nʌθiŋ čeinǰ hoz daun, ǰiz ʌp
ai si <xzibit> in ðə <cutt> ðət <nigga> roul ðət wid ʌp
if ju wɑč hau ai muv jul misteik mi fər ə plaiə ɔr pimp
bin hit wit ə fju šelz bət ai dount wɑk wit ə limp
in ðə hud, in el. ei. ðei seiiŋ fifti ju hɑt
ðei laik mi, ai wɑnt ðəm tə lʌv mi laik ðei lʌv pæk
bət hɑlə in nu jɔrk ðəm <niggasll> tel jɑ aim lokou
ənd ðə plæn z tə put ðə ræp ɡeim in ə čouk hould
aim <feelin> foukəst mæn, mai mʌni ɑn mai maind
ai ɡɑt ə mil aut ðə dil ənd aim stil ɑn ðə ɡraind
nau <shawty> sed ši filiŋ mai stail, ši filiŋ mai flou
hər ɡərlfrend wɑnə ɡet bai ənd ðei redi tə ɡou

<[chorus> <2x> <]>

<[bridge]>
mai flou, mai šou brɔt mi ðə dou
ðət bɔt mi ɔl mai fænsi θiŋz
mai krib, mai kɑrz, mai klouðz, mai ǰuəlz
luk <nigga> ai dən keim ʌp ənd ai eint čeinǰ.

<[verse]>
ənd ju šəd lʌv it, wei mɔr ðen ju heit it
<nigga> ju mæd? ai θɔt ðət jud bi hæpi ai meid it
aim ðət kæt bai ðə bɑr toustiŋ tə ðə ɡud laif
ju ðət fæɡət æs <nigga> traiiŋ tə pul mi bæk rait?
hwen mai ǰəŋk ɡet tə pʌmpiŋ in ðə kləb its ɑn
ai wiŋk mai ai ət jɑ bič, if ši smailz ši ɡɒn
if ðə ruf ɑn faiər, let ðə <motherfucker> bərn
if ju tɔkiŋ baut mʌni homi, ai eint kənsərnd
aim ə tel ju hwʌt bæŋks tould mi kəz ɡou hed swič ðə stail ʌp
if ðə <niggas> heit ðen let <em> heit
wɑč ðə mʌni pail ʌp
ɔr wi ɡou ʌpsaid ðər wit ə bɑtəl əv bəb
ju nou hweᵊr wi fʌkiŋ bi

<[chorus> <2x> <]>

<[talking]>
<[laughing]> dount trai tə ækt laik ju eint nou hweᵊr wi bin iðər <nigga>
in ðə kləb ɔl ðə taim <nigga>, its əbaut tə pɑp ɒf <nigga>
<g-unit>

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp ACEPTAMOS PEDIDOS/REQUESTS