aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

In My Life-The Beatles-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

In My Life-The Beatles-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“In My Life”

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I’ve loved them all

But of all these friends and lovers
There is no one compares with you
And these memories lose their meaning
When I think of love as something new
Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more

Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more

In my life I love you more

in mai laif

ðər ər pleisiz ai rəmembər
ɔl mai laif ðou səm həv čeinǰd
səm fərevər nɑt fər betər
səm həv ɡɒn ənd səm rəmein
ɔl ðiz pleisiz həv ðer moumənts
wiθ lʌvᵊrz ənd frendz ai stil kən rikɒl
səm ər ded ənd səm ər liviŋ
in mai laif aiv lʌvd ðəm ɔl

bət əv ɔl ðiz frendz ənd lʌvᵊrz
ðər z nou wʌn kəmperz wiθ ju
ənd ðiz meməriz luz ðer miniŋ
hwen ai θiŋk əv lʌv əz sʌmθiŋ nu
ðou ai nou ail nevər luz əfekšən
fər pipəl ənd θiŋz ðət went bifɔr
ai nou ail ɔfən stɑp ənd θiŋk əbaut ðəm
in mai laif ai lʌv ju mɔr

ðou ai nou ail nevər luz əfekšən
fər pipəl ənd θiŋz ðət went bifɔr
ai nou ail ɔfən stɑp ənd θiŋk əbaut ðəm
in mai laif ai lʌv ju mɔr

in mai laif ai lʌv ju mɔr