aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Into You-Ariana Grande-Pronunciación básica Letra y Video

Into You-Ariana Grande-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

ARIANA GRANDE LYRICS
“Into You”

[Verse 1:]
I’m so into you, I can barely breathe
And all I wanna do is to fall in deep
But close ain’t close enough ‘til we cross the line, hey yeah
So name a game to play, and I’ll roll a dice, hey

[Pre-chorus:]
Oh, baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(woo, oh, oh, oh)

[Chorus:]
So, baby, come light me up, and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but, baby, that’s how I want it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so, baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but, baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you, oh yeah

[Verse 2:]
This could take some time, hey
I made too many mistakes
Better get this right, right, baby

[Pre-chorus:]
Oh, baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(woo, oh, oh, oh)

[Chorus:]
So, baby, come light me up, and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but, baby, that’s how I want it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so, baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but, baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you

[Bridge:]
Tell me what you came here for?
‘Cause I can’t, I can’t wait no more
I’m on the edge with no control
And I need, I need you to know,
You to know, oh

[Chorus:]
So, baby, come light me up, and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but, baby, that’s how I want it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so, baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but, baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you

[Outro:]
So come light me up, so come light me up my, baby
A little dangerous, a little dangerous my, baby
A little less conversation and a little more “touch my body”
‘Cause I’m so into you, into you, into you

#Pronunciación de Nivel Básico

Aim so indu yu, ai ken berli briz
An ol ai buana du is tu fol in dip
Bat clous eint clous enaf til bui cros de lain, beibi
So neim a geim to plei, an ail rol de dais, jei
Oh beibi, luk buat yu estardet
De tempercher raisen in jir
Is dis gona japen?
Bin bueiden an bueiden for yu tu meik a muv
(Buu, uh, uh, uh)
Bifor ai meik a muv
(Buu, uh, uh, uh)
So beibi, kom laig mi ap an meibi ail let yu onet
A lirol bit deinyeros, bat beibi, dads jau ai buandet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu
Gat ebriguan buachen as, so beibi, lets kipet sicret
A lirol bit eskendelos, bat beibi, dont ledem siet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu, oh yeah
Dis kud teik som taim, jei
Ai meid tu meni misteiks
Beder get dis raig, raig, beibi
Oh beibi, luk buat yu estardet
De tempercher raisen in jir
Is dis gona japen?
Bin bueiden an bueiden for yu tu meik a muv
(Buu, uh, uh, uh)
Bifor ai meik a muv
(Buu, uh, uh, uh)
So beibi, kom laig mi ap an meibi ail let yu onet
A lirol bit deinyeros, bat beibi, dads jau ai buandet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu
Gat ebriguan buachen as, so beibi, lets kipet sicret
A lirol bit eskendelos, bat beibi, dont ledem siet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu
Tel mi buat yu keim jir for
Kos ai kent, ai kent bueit nou mor
Aim on di ech buit nou kontrol
An ai nid, ai nid yu tu nou
Yu tu nou, oh
So beibi, kom laig mi ap an meibi ail let yu onet
A lirol bit deinyeros, bat beibi, dads jau ai buandet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu
Gat ebriguan buachen as, so beibi, lets kipet sicret
A lirol bit eskendelos, bat beibi, dont ledem siet
A lirol les converseishon, an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu
So kom laig mi ap, so kom laig mi ap mai beibi
A lirol deinyeros, a lirol deinyeros mai beibi
A lirol les converseishon an a lirol mor tach mai badi
Kos aim so indu yu, indu yu, indu yu

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ariænə ɡrænd liriks
intu ju

<[verse> wʌn: <]>
aim sou intu ju, ai kən berli brið
ənd ɔl ai wɑnə də z tə fɑl in dip
bət klouz eint klouz ənəf til wi krɑs ðə lain, hei jæ
sou neim ə ɡeim tə plei, ənd ail roul ə dais, hei

<[pre-chorus>: <]>
ou, beibi, luk hwʌt ju stɑrtəd
ðə temprəčəriz raiziŋ in hiər
iz ðis ɡɑnə hæpən?
bin weitiŋ ənd weitiŋ fər ju tə meik ə muv
wu, ou, ou, ou
bifɔr ai meik ə muv
wu, ou, ou, ou

<[chorus>: <]>
sou, beibi, kəm lait mi ʌp, ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bʌt, beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou, beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bʌt, beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju, ou jæ

<[verse> tu: <]>
ðis kəd teik səm taim, hei
ai meid tu meni misteiks
betər ɡet ðis rait, rait, beibi

<[pre-chorus>: <]>
ou, beibi, luk hwʌt ju stɑrtəd
ðə temprəčəriz raiziŋ in hiər
iz ðis ɡɑnə hæpən?
bin weitiŋ ənd weitiŋ fər ju tə meik ə muv
wu, ou, ou, ou
bifɔr ai meik ə muv
wu, ou, ou, ou

<[chorus>: <]>
sou, beibi, kəm lait mi ʌp, ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bʌt, beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou, beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bʌt, beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju

<[bridge>: <]>
tel mi hwʌt ju keim hiər fɔr?
kəz ai kænt, ai kænt weit nou mɔr
aim ɑn ði eǰ wiθ nou kəntroul
ənd ai nid, ai nid ju tə nou,
ju tə nou, ou

<[chorus>: <]>
sou, beibi, kəm lait mi ʌp, ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bʌt, beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou, beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bʌt, beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju

<[outro>: <]>
sou kəm lait mi ʌp, sou kəm lait mi ʌp mai, beibi
ə litəl deinǰərəs, ə litəl deinǰərəs mai, beibi
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju