pronunciaciones

INXS – Need You Tonight -Pronunciación Letra Traducción

INXS – Need You Tonight -Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

INXS Lyrics
“Need You Tonight”

All you got is this moment
Twenty-first century’s yesterday
You can care all you want
Everybody does yeah that’s okay

So slide over here
And give me a moment
Your moves are so raw
I’ve got to let you know
I’ve got to let you know
You’re one of my kind

I need you tonight
‘Cause I’m not sleeping
There’s something about you girl
That makes me sweat

How do you feel
I’m lonely
What do you think
Can’t think at all
Whatcha gonna do
Gonna live my life

So slide over here
And give me a moment
Your moves are so raw
I’ve got to let you know
I’ve got to let you know
You’re one of my kind

I need you tonight
‘Cause I’m not sleeping
There’s something about you girl
That makes me sweat

So how do you feel
I’m lonely
What do you think
Can’t think at all
Whatcha gonna do
Gonna live my life

So how do you feel
I’m lonely
What do you think
Can’t think at all
Whatcha gonna do
Gonna live my life

So slide over here
And give me a moment
Your moves are so raw
I’ve got to let you know
I’ve got to let you know

So slide over here
And give me a moment
I’ve got to let you know
I’ve got to let you know

You’re one of my kind

#Pronunciación de la Canción

 

<inxs> liriks
nid ju tənait

ɔl ju ɡɑt s ðis moumənt
<twenty-first> senčəriz jestᵊrdi
ju kən ker ɔl ju wɑnt
evribɑdi dəz jæ ðæts oukei

sou slaid ouvᵊr hiər
ənd ɡiv mi ə moumənt
jər muvz ər sou rɑ
aiv ɡɑt tə let ju nou
aiv ɡɑt tə let ju nou
jər wʌn əv mai kaind

ai nid ju tənait
kəz aim nɑt slipiŋ
ðerz sʌmθiŋ əbaut ju ɡərl
ðət meiks mi swet

hau də ju fil
aim lounli
hwʌt də ju θiŋk
kænt θiŋk ət ɔl
wəčə ɡɑnə du
ɡɑnə laiv mai laif

sou slaid ouvᵊr hiər
ənd ɡiv mi ə moumənt
jər muvz ər sou rɑ
aiv ɡɑt tə let ju nou
aiv ɡɑt tə let ju nou
jər wʌn əv mai kaind

ai nid ju tənait
kəz aim nɑt slipiŋ
ðerz sʌmθiŋ əbaut ju ɡərl
ðət meiks mi swet

sou hau də ju fil
aim lounli
hwʌt də ju θiŋk
kænt θiŋk ət ɔl
wəčə ɡɑnə du
ɡɑnə laiv mai laif

sou hau də ju fil
aim lounli
hwʌt də ju θiŋk
kænt θiŋk ət ɔl
wəčə ɡɑnə du
ɡɑnə laiv mai laif

sou slaid ouvᵊr hiər
ənd ɡiv mi ə moumənt
jər muvz ər sou rɑ
aiv ɡɑt tə let ju nou
aiv ɡɑt tə let ju nou

sou slaid ouvᵊr hiər
ənd ɡiv mi ə moumənt
aiv ɡɑt tə let ju nou
aiv ɡɑt tə let ju nou

jər wʌn əv mai kaind