Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

It’s Goin’ Down-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

It’s Goin’ Down-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dove Cameron Lyrics
“It’s Goin’ Down”
(with China Anne McClain, Dylan Playfair, Thomas Doherty, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Sofia Carson)

[China Anne McClain:]
Huh, let’s get this party started
I swear I’m cold-hearted
There’s no negotiation
I’m not here for debatin’
You need some motivation?
Just look at Ben’s face
Then ask yourself how long you think I’ll remain patient
I’ll throw him overboard and let him swim with killer sharks
You either hand over the wand or he’ll be ripped apart

[Dove Cameron:]
Now, let’s all just be smart
Although for you that must be hard
You’ll get your wand
No one has to come to any harm
Don’t try to intimidate
Your bark is much worse than your bite
Who’s the baddest of them all?
I guess we’re finding out tonight

[All:]
Let’s go, bring it on
Better give us what we want
It’s the wand for the crown
If you don’t, it’s going down
Let’s go, make your move
Peace or war, it’s up to you
Give him up and do it now
If you don’t, it’s going down
We want the wand
Or else the king is gone
Your time is running out
You should really watch your mouth
Let’s go, pound for pound
We’re prepared to stand our ground
Put your swords up, put ‘em up
It’s going down

Yo-ho, ho-oh, oh-oh, make the trade
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, or walk the plank
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, make the trade
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, or walk the plank

[Dove Cameron:]
Ok, look, this is not a conversation
It’s a do-or-die situation
If you don’t give me back the king
I’ll have no hesitation
I’ll serve you right here
And I don’t need a reservation
That way your whole pirate crew can have a demonstration
Release him now, and we can go our separate ways
Unless you wanna deal with me
And the VK’s

[China Anne McClain:]
So that’s your big speech, huh?
An empty ultimatum?

[Thomas Doherty:]
All it takes is one swing and I’ll humiliate him
Matter of fact, make one wrong move and I’ll debilitate him
And if he even starts to slip, I’ll eliminate him
All it takes is one wrong look and I’ll

[China Anne McClain:]
Harry! We get it. Chill

[All:]
Let’s go, bring it on
Better give us what we want
It’s the wand for the crown
If you don’t, it’s going down
Let’s go, make your move
Peace or war, it’s up to you
Give him up and do it now
If you don’t, it’s going down
We want the wand
Or else the king is gone
Your time is running out
You should really watch your mouth
Let’s go, pound for pound
We’re prepared to stand our ground
Put your swords up, put ‘em up
It’s going down

[Mitchell Hope:]
Hey, we don’t have to choose
We don’t have to light the fuse
Mal, whatever you do, it’s gonna be a lose-lose
There’s gotta be a better way
Uma, I promise I’ll give you your chance
You’ll have your say

[China Anne McClain:]
Silly king! You? Give me?
You’re gonna give me a chance?
Well, not a chance

[All:]
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, make the trade
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, or walk the plank
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, make the trade
Yo-ho, ho-oh, oh-oh, or walk the plank

Let’s go, bring it on
Bring it on, it’s going down
Time is running out
Bring it on, it’s going down
Let’s go, bring it on
Bring it on, it’s going down
Time is running out
Bring it on, it’s going down
Let’s go, pound for pound
We’re prepared to stand our ground
Put your swords up, put ‘em up
It’s going down

Yo-ho, ho-oh, woah-oh, oh-oh
Yo-ho, ho-oh, woah-oh, oh-oh
Yo-ho, ho-oh, woah-oh, oh-oh
Yo-ho, ho-oh, woah-oh, oh-oh

Uma, Uma, Uma, Uma

[China Anne McClain:]
What’s my name?
What’s my name?
What’s my name?
Say it now!

#Pronunciación de la Canción

 

dəv kæmərən liriks
its ɡɔin daun
wiθ čainə æn məklein, dilən <playfair>, tɑməs doərti, kæmərən bɔis, <booboo> stuərt, soufiə kɑrsən

<[china> æn məklein: <]>
hə, lets ɡet ðis pɑrti stɑrtəd
ai swer aim kould hɑrtid
ðerz nou niɡoušieišən
aim nɑt hiər fər <debatin>
ju nid səm moutiveišən?
ǰəst luk ət benz feis
ðen æsk jərself hau lɔŋ ju θiŋk ail rəmein peišənt
ail θrou im ouvᵊrbɔd ənd let im swim wiθ kilər šɑrks
ju iðər hænd ouvᵊr ðə wɑnd ɔr hil bi ript əpɑrt

<[dove> kæmərən: <]>
nau, lets ɔl ǰəst bi smɑrt
ɒlðou fər ju ðət məst bi hɑrd
jul ɡet jər wɑnd
nou wʌn həz tə kəm tə eni hɑrm
dount trai tə intimədet
jər bɑrk s mʌč wərs ðən jər bait
huz ðə <baddest> əv ðəm ɔl?
ai ɡes wir faindiŋ aut tənait

<[all>: <]>
lets ɡou, briŋ it ɑn
betər ɡiv əz hwʌt wi wɑnt
its ðə wɑnd fər ðə kraun
if ju dount, its ɡouiŋ daun
lets ɡou, meik jər muv
pis ɔr wɔr, its ʌp tə ju
ɡiv im ʌp ənd də it nau
if ju dount, its ɡouiŋ daun
wi wɑnt ðə wɑnd
ɔr els ðə kiŋ z ɡɒn
jər taim z rʌniŋ aut
ju šəd rili wɑč jər mauθ
lets ɡou, paund fər paund
wir priperd tə stænd auər ɡraund
put jər sɔrdz ʌp, put <em> ʌp
its ɡouiŋ daun

jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, meik ðə treid
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, ɔr wɑk ðə plæŋk
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, meik ðə treid
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, ɔr wɑk ðə plæŋk

<[dove> kæmərən: <]>
oukei, luk, ðis iz nɑt ə kɑnvərseišən
its ə <do-or-die> sičueišən
if ju dount ɡiv mi bæk ðə kiŋ
ail həv nou hezəteišən
ail sərv ju rait hiər
ənd ai dount nid ə rezərveišən
ðət wei jər houl pairət kru kən həv ə demənstreišən
rilis im nau, ənd wi kən ɡou auər sepəret weiz
ənles ju wɑnə dil wiθ mi
ənd ðə <vk>iz

<[china> æn məklein: <]>
sou ðæts jər biɡ spič, hə?
ən empti ʌltəmeitəm?

<[thomas> doərti: <]>
ɔl it teiks iz wʌn swiŋ ənd ail hjumiliet im
mætər əv fækt, meik wʌn rɒŋ muv ənd ail dəbilətet im
ənd if hi ivən stɑrts tə slip, ail əlimənet im
ɔl it teiks iz wʌn rɒŋ luk ənd ail

<[china> æn məklein: <]>
heri! wi ɡet it. čil

<[all>: <]>
lets ɡou, briŋ it ɑn
betər ɡiv əz hwʌt wi wɑnt
its ðə wɑnd fər ðə kraun
if ju dount, its ɡouiŋ daun
lets ɡou, meik jər muv
pis ɔr wɔr, its ʌp tə ju
ɡiv im ʌp ənd də it nau
if ju dount, its ɡouiŋ daun
wi wɑnt ðə wɑnd
ɔr els ðə kiŋ z ɡɒn
jər taim z rʌniŋ aut
ju šəd rili wɑč jər mauθ
lets ɡou, paund fər paund
wir priperd tə stænd auər ɡraund
put jər sɔrdz ʌp, put <em> ʌp
its ɡouiŋ daun

<[mitchell> houp: <]>
hei, wi dount həv tə čuz
wi dount həv tə lait ðə fjuz
mæl, hwʌtevᵊr ju du, its ɡɑnə bi ə <lose-lose>
ðerz ɡɑtə bi ə betər wei
jumə, ai prɑməs ail ɡiv ju jər čæns
jul həv jər sei

<[china> æn məklein: <]>
sili kiŋ! ju? ɡiv mi?
jər ɡɑnə ɡiv mi ə čæns?
wel, nɑt ə čæns

<[all>: <]>
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, meik ðə treid
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, ɔr wɑk ðə plæŋk
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, meik ðə treid
jouhou, <ho-oh>, <oh-oh>, ɔr wɑk ðə plæŋk

lets ɡou, briŋ it ɑn
briŋ it ɑn, its ɡouiŋ daun
taim z rʌniŋ aut
briŋ it ɑn, its ɡouiŋ daun
lets ɡou, briŋ it ɑn
briŋ it ɑn, its ɡouiŋ daun
taim z rʌniŋ aut
briŋ it ɑn, its ɡouiŋ daun
lets ɡou, paund fər paund
wir priperd tə stænd auər ɡraund
put jər sɔrdz ʌp, put <em> ʌp
its ɡouiŋ daun

jouhou, <ho-oh>, <woah-oh>, <oh-oh>
jouhou, <ho-oh>, <woah-oh>, <oh-oh>
jouhou, <ho-oh>, <woah-oh>, <oh-oh>
jouhou, <ho-oh>, <woah-oh>, <oh-oh>

jumə, jumə, jumə, jumə

<[china> æn məklein: <]>
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim?
sei it nau!