Jaden Smith-The Coolest-Pronunciación Letra y Video

JADEN-The Coolest-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

JADEN SMITH LYRICS
“The Coolest”

It’s the coolest of the coolest
It’s the smoothest of the smoothest
It’s the crudest and the rudest of the stupid kids
Mr. Vicious with his misses
Blowing kisses to his mistress
And his misses blowing riches like some hooligans
I wasn’t tripping I just listen
To these women when they sipping on them juices
They say “Jaden yeah he’s too legit”
And I be flipping cause they slipping
And they dipping in the pool they saying pool
And they be drooling cause I’m super rich
I might be tripping but I’m living how I’m living
I’m fourteen I’ll be forgiven
So forget it bro I’m moving in
I don’t care how you be getting all offended
Cause I’m taking all the women
Well I’m sorry bro I do it big
So just listen when I’m spitting
It’s the realest that you getting
Of these writtens if you messing with the stupid kid
But if you isn’t never get it
Cause I didn’t mean to push you
If you want it and you need it girl then come and get it
Yeah

It’s the coolest

I’m the leader of the leaders on the leader boards
We be winning when I’m spitting I don’t need the score
I just eat you like a cheetah and it’s getting boring
Spitting bars check the blogs if you need some more
MSFTS in this man what’s the deal
Me, Moy and Matteo yeah that’s the trio
About to get up on the stage cause we feeling ill
Chilling with ebony crew depending upon how I feel
Yeah
Cause the youth is taking over
Baby you can cry up on my shoulder
Sixer season ticket holder
And my flows are only getting colder
And I told yer
Click
That there’s no other
Please you ain’t messing with my Cs in the Suburbs
Getting beats from Ace everyone knows that’s my brother
And teachers tell me walk but I really rather hover in the jamfest

It’s the coolest

It’s the wanna be ghetto kid
Yes I’m about to level with
All of my homies, all of my fellows
It’s crazy
Man you messing with the MSFTS
Man I doubt that we gon’ settle it
That’s because lately
I’ve been sipping on a soda
And I’m chilling with a hottie and she’s really into yoga
My baby
Love notice what I wrote her
And she kiss me on the lips every time a joker show up
But they see
Just a bunch of kids who don’t know what love is
And think that we should wait ‘til we get older
Huh maybe
But I’d rather swallow throw up
Cause I’m chilling with my girl and I doubt I’ll ever grow up
But you know what? They ain’t gonna slow us up
We the youngest, we the ones that know what’s up
I’m an alien my flow is just so up-ductable
Conspiracy theories never go as up
I’m done

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<jaden> smiθ liriks
ðə kuləst

its ðə kuləst əv ðə kuləst
its ðə smuðəst əv ðə smuðəst
its ðə krudist ənd ðə rudəst əv ðə stupəd kidz
mistər. višəs wiθ iz misəz
blouiŋ kisəz tə iz mistrəs
ənd iz misəz blouiŋ ričəz laik səm huliɡənz
ai wɑzənt tripiŋ ai ǰəst lisən
tə ðiz wimən hwen ðei sipiŋ ɑn ðəm ǰusəz
ðei sei <jaden> jæ hiz tu leǰit
ənd ai bi flipiŋ kəz ðei slipiŋ
ənd ðei dipiŋ in ðə pul ðei seiiŋ pul
ənd ðei bi druliŋ kəz aim supər rič
ai mait bi tripiŋ bət aim liviŋ hau aim liviŋ
aim fɔrtin ail bi fərɡivən
sou fərɡet it brou aim muviŋ in
ai dount ker hau ju bi ɡetiŋ ɔl əfendəd
kəz aim teikiŋ ɔl ðə wimən
wel aim sɑri brou ai də it biɡ
sou ǰəst lisən hwen aim spitiŋ
its ðə <realest> ðət ju ɡetiŋ
əv ðiz <writtens> if ju mesiŋ wiθ ðə stupəd kid
bət if ju izənt nevər ɡet it
kəz ai didənt min tə puš ju
if ju wɑnt it ənd ju nid it ɡərl ðen kəm ənd ɡet it

its ðə kuləst

aim ðə lidər əv ðə lidərz ɑn ðə lidər bɔrdz
wi bi winiŋ hwen aim spitiŋ ai dount nid ðə skɔr
ai ǰəst it ju laik ə čitə ənd its ɡetiŋ bɔriŋ
spitiŋ bɑrz ček ðə blɑɡz if ju nid səm mɔr
<msfts> in ðis mæn hwʌts ðə dil
mi, mɔi ənd mateiou jæ ðæts ðə triou
əbaut tə ɡet ʌp ɑn ðə steiǰ kəz wi filiŋ il
čiliŋ wiθ ebəni kru dəpendiŋ əpɑn hau ai fil

kəz ðə juθ s teikiŋ ouvᵊr
beibi ju kən krai ʌp ɑn mai šouldə
siksər sizən tikət houldə
ənd mai flouz ər ounli ɡetiŋ kouldə
ənd ai tould jər
klik
ðət ðerz nou ʌðᵊr
pliz ju eint mesiŋ wiθ mai <cs> in ðə sʌbərbz
ɡetiŋ bits frəm eis evriwʌn nouz ðæts mai brʌðᵊr
ənd tičərz tel mi wɑk bət ai rili ræðər həvər in ðə <jamfest>

its ðə kuləst

its ðə wɑnə bi ɡetou kid
jes aim əbaut tə levəl wiθ
ɔl əv mai <homies>, ɔl əv mai felouz
its kreizi
mæn ju mesiŋ wiθ ðə <msfts>
mæn ai daut ðət wi <gon> setəl it
ðæts bikɒz leitli
aiv bin sipiŋ ɑn ə soudə
ənd aim čiliŋ wiθ ə <hottie> ənd šiz rili intu jouɡə
mai beibi
lʌv noutis hwʌt ai rout hər
ənd ši kis mi ɑn ðə lips evri taim ə ǰoukə šou ʌp
bət ðei si
ǰəst ə bənč əv kidz hu dount nou hwʌt lʌv iz
ənd θiŋk ðət wi šəd weit til wi ɡet ouldə
hə meibi
bət aid ræðər swɑlou θrou ʌp
kəz aim čiliŋ wiθ mai ɡərl ənd ai daut ail evᵊr ɡrou ʌp
bət ju nou hwʌt? ðei eint ɡɑnə slou əz ʌp
wi ðə jʌŋɡəst, wi ðə wʌnz ðət nou hwʌts ʌp
aim ən eiliən mai flou z ǰəst sou <up-ductable>
kənspirəsi θiriz nevər ɡou əz ʌp
aim dən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!