como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

James Arthur – Emeli Sandé – Roses-Pronunciación Letra Traducción

James Arthur – Emeli Sandé – Roses-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

James Arthur Lyrics
“Roses”
(feat. Emeli Sandé)

I could’ve chose anybody but I chose you
Help me get better. You pull me right out of the blue
And daddy don’t like you, but daddy and I never speak
Every night when I wake up I need you to get back to sleep

Smells like roses to me
Two young lovers at sea
Tastes so bitter, so sweet
You’re my bang
Together we go bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

You could’ve chose anybody but you chose me
Hiding in bed-sits ‘cause no one around us agrees
And I feel romantic ‘cause since morning I’ve been at the wine
Shall we eat all the poison and leave all the questions behind?

Smells like roses to me
Two young lovers at sea
Tastes so bitter, so sweet
You’re my bang
Together we go bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

And all the chemicals and alcohol make for a volatile love
But stay with me
Just stay with me
And I never wanna lose you but I feel that this closeness will tear us apart
But stay with me
Stay with me

Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,

Smells like roses to me
Two young lovers at sea
Tastes so bitter, so sweet
We go bang
Together we go bang, bang, bang

#Pronunciación de la Canción

ǰeimz ɑrθər liriks
rouziz
fit. <emeli> <sandé>
ai kudəv čouz enibədi bət ai čouz ju
help mi ɡet betər. ju pul mi rait aut əv ðə blu
ənd dædi dount laik ju, bət dædi ənd ai nevər spik
evri nait hwen ai weik ʌp ai nid ju tə ɡet bæk tə slip
smelz laik rouziz tə mi
tu jəŋ lʌvᵊrz ət si
teists sou bitər, sou swit
jər mai bæŋ
təɡeðər wi ɡou bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ju kudəv čouz enibədi bət ju čouz mi
haidiŋ in bedsits kəz nou wʌn əraund əz əɡriz
ənd ai fil romæntik kəz sins mɔrniŋ aiv bin ət ðə wain
šə wi it ɔl ðə pɔizən ənd liv ɔl ðə kwesčənz bəhaind?
smelz laik rouziz tə mi
tu jəŋ lʌvᵊrz ət si
teists sou bitər, sou swit
jər mai bæŋ
təɡeðər wi ɡou bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ənd ɔl ðə kemikəlz ənd ælkəhɑl meik fər ə vɑlətəl lʌv
bət stei wiθ mi
ǰəst stei wiθ mi
ənd ai nevər wɑnə luz ju bət ai fil ðət ðis klousnəs wəl teər əz əpɑrt
bət stei wiθ mi
stei wiθ mi
bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ,
smelz laik rouziz tə mi
tu jəŋ lʌvᵊrz ət si
teists sou bitər, sou swit
wi ɡou bæŋ
təɡeðər wi ɡou bæŋ, bæŋ, bæŋ
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!