Jamiroquai-Virtual Insanity-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Jamiroquai-Virtual Insanity-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Virtual Insanity”

Oh yeah, what we’re living in (let me tell ya)
It’s a wonder man can eat at all
When things are big that should be small
Who can tell what magic spells we’ll be doing for us
And I’m giving all my love to this world
Only to be told
I can’t see
I can’t breathe
No more will we be
And nothing’s going to change the way we live
Cos’ we can always take but never give
And now that things are changing for the worse,
See, its a crazy world we’re living in
And I just can’t see that half of us immersed in sin
Is all we have to give these –

Futures made of virtual insanity now
Always seem to, be govern’d by this love we have
For useless, twisting, our new technology
Oh, now there is no sound – for we all live underground

And I’m thinking what a mess we’re in
Hard to know where to begin
If I could slip the sickly ties that earthly man has made
And now every mother, can choose the colour
Of her child
That’s not nature’s way
Well that’s what they said yesterday
There’s nothing left to do but pray
I think it’s time I found a new religion
Waoh – it’s so insane
To synthesize another strain
There’s something in these
Futures that we have to be told.

Futures made of virtual insanity – now
Always seem to, be govern’d by this love we have
For useless, twisting, our new technology
Oh, now there is no sound – for we all live underground

Now there is no sound
If we all live underground
And now it’s virtual insanity
Forget your virtual reality
Oh, there’s nothing so bad.
I know yeah

Of this virtual insanity, we’re livin in.
Has got to change, yeah
Things, will never be the same.
And I can’t go on
While we’re livin’ in oh, oh virtual insanity
Oh, this world, has got to change
Cos I just, I just can’t keep going on, it was virtual.
Virtual insanity that we’re livin’ in, that we’re livin’ in
That virtual insanity is what it is

Futures made of virtual insanity – now
Always seem to, be govern’d by this love we have
For useless, twisting, our new technology
Oh, now there is no sound – for we all live underground

Living – Virtual Insanity
Living – Virtual Insanity
Living – Virtual Insanity
Living – Virtual Insanity

Virtual Insanity is what we’re living in

vərčuəl insænəti

ou jæ, hwʌt wir liviŋ in let mi tel jɑ
its ə wʌndər mæn kən it ət ɔl
hwen θiŋz ər biɡ ðət šəd bi smɒl
hu kən tel hwʌt mæǰik spelz wil bi duiŋ fər əz
ənd aim ɡiviŋ ɔl mai lʌv tə ðis wərld
ounli tə bi tould
ai kænt si
ai kænt brið
nou mɔr wəl wi bi
ənd nʌθiŋz ɡouiŋ tə čeinǰ ðə wei wi laiv
kɒs wi kən ɔlweiz teik bət nevər ɡiv
ənd nau ðət θiŋz ər čeinǰiŋ fər ðə wərs,
si, its ə kreizi wərld wir liviŋ in
ənd ai ǰəst kænt si ðət hæf əv əz imərst in sin
iz ɔl wi həv tə ɡiv ðiz

fjučərz meid əv vərčuəl insænəti nau
ɔlweiz sim tu, bi <governd> bai ðis lʌv wi hæv
fər jusləs, twistiŋ, auər nu teknɑliǰi
ou, nau ðər z nou saund fər wi ɔl laiv ʌndərɡrɑwnd

ənd aim θiŋkiŋ hwʌt ə mes wir in
hɑrd tə nou hweᵊr tə biɡin
if ai kəd slip ðə sikli taiz ðət ərθli mæn həz meid
ənd nau evri mʌðᵊr, kən čuz ðə kʌlər
əv hər čaild
ðæts nɑt neičərz wei
wel ðæts hwʌt ðei sed jestᵊrdi
ðerz nʌθiŋ left tə də bət prei
ai θiŋk its taim ai faund ə nu rəliǰən
<waoh> its sou insein
tə sinθəsaiz ənʌðᵊr strein
ðerz sʌmθiŋ in ðiz
fjučərz ðət wi həv tə bi tould.

fjučərz meid əv vərčuəl insænəti nau
ɔlweiz sim tu, bi <governd> bai ðis lʌv wi hæv
fər jusləs, twistiŋ, auər nu teknɑliǰi
ou, nau ðər z nou saund fər wi ɔl laiv ʌndərɡrɑwnd

nau ðər z nou saund
if wi ɔl laiv ʌndərɡrɑwnd
ənd nau its vərčuəl insænəti
fərɡet jər vərčuəl riæləti
ou, ðerz nʌθiŋ sou bæd.
ai nou jæ

əv ðis vərčuəl insænəti, wir <livin> in.
həz ɡɑt tə čeinǰ, jæ
θiŋz, wəl nevər bi ðə seim.
ənd ai kænt ɡou ɑn
wail wir <livin> in ou, ou vərčuəl insænəti
ou, ðis wərld, həz ɡɑt tə čeinǰ
kɒs ai ǰəst, ai ǰəst kænt kip ɡouiŋ ɑn, it wəz vərčuəl.
vərčuəl insænəti ðət wir <livin> in, ðət wir <livin> in
ðət vərčuəl insænəti z hwʌt it iz

fjučərz meid əv vərčuəl insænəti nau
ɔlweiz sim tu, bi <governd> bai ðis lʌv wi hæv
fər jusləs, twistiŋ, auər nu teknɑliǰi
ou, nau ðər z nou saund fər wi ɔl laiv ʌndərɡrɑwnd

liviŋ vərčuəl insænəti
liviŋ vərčuəl insænəti
liviŋ vərčuəl insænəti
liviŋ vərčuəl insænəti

vərčuəl insænəti z hwʌt wir liviŋ in

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!