Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Jason Derulo-Fight For You-Pronunciación Letra Traducción y Video

Jason Derulo-Fight For You-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

JASON DERULO LYRICS
“Fight For You”

[Chorus]
It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men, or more, could ever do

Just like the rain, down in Africa
It’s gonna take some time but I know you’re worth fighting for –
I’d fight for you

Hey ba bum ba eh ba bum ba eh eh ba bum ba eh
I’d fight for you
Hey ba bum ba eh ba bum ba eh eh ba bum ba eh
I’d fight for you

[Verse 1]
Friends are cool but we both know – they don’t wanna see us together
Don’t wanna lose what I live for – I’m willing to do whatever
‘cause I don’t wanna see you cry
Give our love another try
I bet we get it right this time
As long as you’re prepared to fight

[Bridge]
I don’t wanna live another day without your body next to me
I’m not gonna let them break us down
‘cause baby I know now

[Chorus]
It’s gonna take a lot to drag me away from you
I’d fight for you
There’s nothing that a hundred men, or more, could ever do
I’d fight for you
Just like the rain, down in Africa
I’d fight for you
It’s gonna take some time but I know you’re worth fighting for –

[Verse 2]
Lesgo
What they say – It don’t even matter
They don’t really understand
Without each other, we are barely breathing
Let’s get air in these hearts a gain
‘cause I don’t wanna see you cry – give our love another try
I bet we get it right this time
As long as you’re prepared to fight
Prepared to fight

[Bridge]
I don’t wanna live another day without your body next to me
I’m not gonna let them break us down
‘cause baby I know now (know now, know now)

[Chorus]
It’s gonna take a lot to drag me away from you
I’d fight for you
There’s nothing that a hundred men, or more, could ever do
I’d fight for you
Just like the rain, down in Africa
I’d fight for you
It’s gonna take some time but I know you’re worth fighting for –
I’d fight for you

Hey ba bum ba eh ba bum ba eh eh ba bum ba eh
I’d fight for you
Hey ba bum ba eh ba bum ba eh eh ba bum ba eh

If you’ve got someone that’s worth fighting for
Don’t let nobody hold you down let me hear you say
WOOOOOOAHHHHHH
If you’ve found someone that’s worth dying for
The one you can’t live without let me hear you say
WOOOOOOAHHHHHH

[Chorus]
It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men, or more, could ever do
I’d fight for you
Just like the rain, down in Africa
I’d fight for you
It’s gonna take some time but I know you’re worth fighting forrrrrrrr
WOAH

It’s gonna take a lot to drag me away from you
I’d fight for you
There’s nothing that a hundred men, or more, could ever do
I’d fight for you
Just like the rain, down in Africa
I’d fight for you
It’s gonna take some time but I know you’re worth fighting for

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
yeisən <derulo> liriks
fait fər ju

<[chorus]>
its ɡɑnə teik ə lɑt tə dræɡ mi əwei frəm ju
ðerz nʌθiŋ ðət ə hʌndrəd men, ɔr mɔr, kəd evᵊr du
ǰəst laik ðə rein, daun in æfrikə
its ɡɑnə teik səm taim bət ai nou jər wərθ faitiŋ fɔr
aid fait fər ju

hei biei bəm biei e biei bəm biei e e biei bəm biei e
aid fait fər ju
hei biei bəm biei e biei bəm biei e e biei bəm biei e
aid fait fər ju

<[verse> <1]>
frendz ər kul bət wi bouθ nou ðei dount wɑnə si əz təɡeðər
dount wɑnə luz hwʌt ai laiv fər aim wiliŋ tə də hwʌtevᵊr
kəz ai dount wɑnə si ju krai
ɡiv auər lʌv ənʌðᵊr trai
ai bet wi ɡet it rait ðis taim
əz lɔŋ əz jər priperd tə fait

<[bridge]>
ai dount wɑnə laiv ənʌðᵊr dei wiðaut jər bɑdi nekst tə mi
aim nɑt ɡɑnə let ðəm breik əz daun
kəz beibi ai nou nau

<[chorus]>
its ɡɑnə teik ə lɑt tə dræɡ mi əwei frəm ju
aid fait fər ju
ðerz nʌθiŋ ðət ə hʌndrəd men, ɔr mɔr, kəd evᵊr du
aid fait fər ju
ǰəst laik ðə rein, daun in æfrikə
aid fait fər ju
its ɡɑnə teik səm taim bət ai nou jər wərθ faitiŋ fɔr

<[verse> <2]>
<lesgo>
hwʌt ðei sei it dount ivən mætər
ðei dount rili ʌndərstænd
wiðaut ič ʌðᵊr, wi ər berli briðiŋ
lets ɡet er in ðiz hɑrts ə ɡein
kəz ai dount wɑnə si ju krai ɡiv auər lʌv ənʌðᵊr trai
ai bet wi ɡet it rait ðis taim
əz lɔŋ əz jər priperd tə fait
priperd tə fait

<[bridge]>
ai dount wɑnə laiv ənʌðᵊr dei wiðaut jər bɑdi nekst tə mi
aim nɑt ɡɑnə let ðəm breik əz daun
kəz beibi ai nou nau nou nau, nou nau

<[chorus]>
its ɡɑnə teik ə lɑt tə dræɡ mi əwei frəm ju
aid fait fər ju
ðerz nʌθiŋ ðət ə hʌndrəd men, ɔr mɔr, kəd evᵊr du
aid fait fər ju
ǰəst laik ðə rein, daun in æfrikə
aid fait fər ju
its ɡɑnə teik səm taim bət ai nou jər wərθ faitiŋ fɔr
aid fait fər ju

hei biei bəm biei e biei bəm biei e e biei bəm biei e
aid fait fər ju
hei biei bəm biei e biei bəm biei e e biei bəm biei e

if juv ɡɑt sʌmwən ðæts wərθ faitiŋ fɔr
dount let noubədi hould ju daun let mi hir ju sei
<wooooooahhhhhh>
if juv faund sʌmwən ðæts wərθ daiiŋ fɔr
ðə wʌn ju kænt laiv wiðaut let mi hir ju sei
<wooooooahhhhhh>

<[chorus]>
its ɡɑnə teik ə lɑt tə dræɡ mi əwei frəm ju
ðerz nʌθiŋ ðət ə hʌndrəd men, ɔr mɔr, kəd evᵊr du
aid fait fər ju
ǰəst laik ðə rein, daun in æfrikə
aid fait fər ju
its ɡɑnə teik səm taim bət ai nou jər wərθ faitiŋ <forrrrrrrr>
<woah>

its ɡɑnə teik ə lɑt tə dræɡ mi əwei frəm ju
aid fait fər ju
ðerz nʌθiŋ ðət ə hʌndrəd men, ɔr mɔr, kəd evᵊr du
aid fait fər ju
ǰəst laik ðə rein, daun in æfrikə
aid fait fər ju
its ɡɑnə teik səm taim bət ai nou jər wərθ faitiŋ fɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!