aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Jason Derulo – Tip Toe-French Montana-Pronunciación Letra Traducción

Jason Derulo – Tip Toe-French Montana-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Jason Derulo Lyrics
“Tip Toe”
(feat. French Montana)

[Jason Derulo:]
Derulo
[Soaky Siren:]
Wine fa me darlin’
Way you move ya spine is alarmin’
Mi wan you just…

[Jason Derulo:]
Big fat thang, overflowin’
Skin tight dress, couldn’t hold it
Way too thick like it’s swollen
Girl, you’re too bad and you know it
When you drop down, lose focus
When that thing clap, that’s a bonus
Mmm, that cake looking appetizing
Back pack full, that’s a crisis

Bring that body my way
Can’t take it off my brain
Look like you do ballet (yeah)

Hold tight when you tip toe
Shake something when you tip toe
No breaks when you push that back
Left, right, do it just like that
Hold tight when you tip toe

Ayo, God bless you from behind and (I do)
One hand up like the Heisman (touchdown)
First class seat when ya ridin’ (oh yeah)
Wind that thing like ya spineless

Bring that body my way (my way)
Can’t take it off my brain (my brain)
Look like you do ballet

Hold tight when you tip toe
Shake something when you tip toe
No breaks when you push that back
Left, right, do it just like that
Hold tight when you tip toe

[Soaky Siren:]
Wine fa me darlin’
Way you move ya spine is alarmin’
Mi wan you just wine fa me, darlin’

[Jason Derulo:]
One, tryna figure out who to give ya love
Two, dancin’ like a freak till a quarter past
Three, you know I’m the one you been lookin’ for

[French Montana:]
Left cheek, right cheek
Left cheek, right cheek
Left cheek, right cheek
Left cheek, right cheek (aye, aye)
Tiptoe
Tiptoe
Chains on, got me lookin’ like a disco
Who that be? And that drop be Mansory (skrrt)
Who that be? Blowin’ gas out the ‘Rarri (sk-skrrt)
French vanilla smooth like a 100 year wine
Come sneak up from behind, “what’s ya name?”
“What’s ya sign?” (huh)
([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin’)
“You want to dock in or fly out??”
([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin’)
“Baby, you want to lease, rent, or buy out??”
([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin’)
When dat money keep blowin’, swat, why shorty tip toein
Got ya left cheek shown, mama
Tip…(huh)

[Jason Derulo:]
Bring that body my way (my way)
Can’t take it off my brain
Look like you do ballet

Hold tight when you tip toe (when you tip toe)
Shake something when you tip toe (when you tip toe)
No breaks when you push that back (that back)
Left, right, do it just like that (like that)
Hold tight when you tip toe (when you tip toe)

Hold tight when ya..

[Soaky Siren:]
Wine fa me, darlin’
Way you move ya spine is alarmin’
Mi wan you just wine fa me, darlin’
[Jason Derulo:]
One-time, two-time for the DJ
Tip toe

#Pronunciación de la Canción

 

ǰeisən <derulo> liriks
tip tou
fit. frenč mantænə

<[jason> <derulo>: <]>
<derulo>
<[soaky> sairən: <]>
wain fɑ mi dɑrlin
wei ju muv jɑ spain z <alarmin>
mi wɑn ju ǰəst…

<[jason> <derulo>: <]>
biɡ fæt <thang>, <overflowin>
skin tait dres, kudənt hould it
wei tu θik laik its swoulən
ɡərl, jər tu bæd ənd ju nou it
hwen ju drɑp daun, luz foukəs
hwen ðət θiŋ klæp, ðæts ə bounəs
θri θauzənd, ðət keik lukiŋ æpətaiziŋ
bæk pæk ful, ðæts ə kraisəs

briŋ ðət bɑdi mai wei
kænt teik it ɒf mai brein
luk laik ju də bælei jæ

hould tait hwen ju tip tou
šeik sʌmθiŋ hwen ju tip tou
nou breiks hwen ju puš ðət bæk
left, rait, də it ǰəst laik ðæt
hould tait hwen ju tip tou

eiou, ɡɑd bles ju frəm bəhaind ənd ai du
wʌn hænd ʌp laik ðə haismən tʌčdaun
fərst klæs sit hwen jɑ <ridin> ou jæ
wind ðət θiŋ laik jɑ spainləs

briŋ ðət bɑdi mai wei mai wei
kænt teik it ɒf mai brein mai brein
luk laik ju də bælei

hould tait hwen ju tip tou
šeik sʌmθiŋ hwen ju tip tou
nou breiks hwen ju puš ðət bæk
left, rait, də it ǰəst laik ðæt
hould tait hwen ju tip tou

<[soaky> sairən: <]>
wain fɑ mi dɑrlin
wei ju muv jɑ spain z <alarmin>
mi wɑn ju ǰəst wain fɑ mi, dɑrlin

<[jason> <derulo>: <]>
wʌn, <tryna> fiɡjər aut hu tə ɡiv jɑ lʌv
tu, <dancin> laik ə frik til ə kwɔrtər pæst
θri, ju nou aim ðə wʌn ju bin <lookin> fɔr

<[french> mantænə: <]>
left čik, rait čik
left čik, rait čik
left čik, rait čik
left čik, rait čik ai, ai
tiptou
tiptou
čeinz ɑn, ɡɑt mi <lookin> laik ə diskou
hu ðət bi? ənd ðət drɑp bi <mansory> <skrrt>
hu ðət bi? blowən ɡæs aut ðə <rarri> <sk-skrrt>
frenč vənilə smuð laik ə wʌn hʌndrəd jiᵊr wain
kəm snik ʌp frəm bəhaind, hwʌts jɑ neim?
hwʌts jɑ sain? hə
<[jason> <derulo>: <]> wain fɑ mi, dɑrlin
ju wɑnt tə dɑk in ɔr flai aut??
<[jason> <derulo>: <]> wain fɑ mi, dɑrlin
beibi, ju wɑnt tə lis, rent, ɔr bai aut??
<[jason> <derulo>: <]> wain fɑ mi, dɑrlin
hwen dæt mʌni kip blowən, swɑt, wai šɔrti tip <toein>
ɡɑt jɑ left čik šoun, mɑmə
tip… hə

<[jason> <derulo>: <]>
briŋ ðət bɑdi mai wei mai wei
kænt teik it ɒf mai brein
luk laik ju də bælei

hould tait hwen ju tip tou hwen ju tip tou
šeik sʌmθiŋ hwen ju tip tou hwen ju tip tou
nou breiks hwen ju puš ðət bæk ðət bæk
left, rait, də it ǰəst laik ðət laik ðæt
hould tait hwen ju tip tou hwen ju tip tou

hould tait hwen jɑ..

<[soaky> sairən: <]>
wain fɑ mi, dɑrlin
wei ju muv jɑ spain z <alarmin>
mi wɑn ju ǰəst wain fɑ mi, dɑrlin
<[jason> <derulo>: <]>
wʌntaim, taim fər ðə diǰei
tip tou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!