pronunciaciones

Jax Jones-You Don’t Know Me-RAYE-Pronunciación Letra Traducción y Video

Jax Jones-You Don’t Know Me-RAYE-Cursos de Inglés Gratis

JAX JONES LYRICS
“You Don’t Know Me”
(feat. RAYE)

Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me

Oh yeah, time is money so don’t fuck with mine
See I’m out with my girls, I’m a have a good time
Step back with your chit-chat, killin’ my vibe

See, I can’t get too much of a good thing
S’why me a dressed up in the finest things
Well, please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing
See your iPhone camera flashin’
Please step back, it’s my style you’re crampin’
“You here for long?” Oh no, I’m just passin’
“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me, fuck yeah
Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me, fuck yeah

I mean, we could throw shapes together
But it doesn’t mean you’re in my circle, yeah
Cruise through life and I’m feelin’ on track
If you can’t keep up, then you better fall back
‘Cause money look better when I see it all stacked up

See, I can’t get too much of a good thing
S’why me a dressed up in the finest things
Well, please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing
See your iPhone camera flashin’
Please step back, it’s my style you’re crampin’
“You here for long?” Oh no, I’m just passin’
“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me, fuck yeah
Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me, fuck yeah

Do it just slow down
Won’t get what you want, what you want, what you want, want
Tell you what you don’t know
I get what I want, what I want, what I want, want

See your iPhone camera flashin’
Please step back, it’s my style you’re crampin’
“You here for long?” Oh no, I’m just passin’
“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

Ooh, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
I am not your homie, not your, hoo, na na yeah
Don’t act like you know me, like you know me, na na yeah
You don’t know me, fuck yeah

You don’t know me, fuck yeah

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<jax> ǰounz liriks
ju dount nou mi
fit. rei

u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi

ou jæ, taim z mʌni sou dount fək wiθ main
si aim aut wiθ mai ɡərlz, aim ə həv ə ɡud taim
step bæk wiθ jər čit čæt, kilin mai vaib

si, ai kænt ɡet tu mʌč əv ə ɡud θiŋ
<swhy> mi ə drest ʌp in ðə fainəst θiŋz
wel, pliz hould jər təŋ, ou, dount sei ə dæm θiŋ
si jər <iphone> kæmərə <flashin>
pliz step bæk, its mai stail jər <crampin>
ju hiər fər lɔŋ? ou nou, aim ǰəst <passin>
də ju wɑnə driŋk? nou, θæŋks fər əskin

u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi, fək jæ
u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi, fək jæ

ai min, wi kəd θrou šeips təɡeðər
bət it dʌzənt min jər in mai sərkəl, jæ
kruz θru laif ənd aim <feelin> ɑn træk
if ju kænt kip ʌp, ðen ju betər fɑl bæk
kəz mʌni luk betər hwen ai si it ɔl stækt ʌp

si, ai kænt ɡet tu mʌč əv ə ɡud θiŋ
<swhy> mi ə drest ʌp in ðə fainəst θiŋz
wel, pliz hould jər təŋ, ou, dount sei ə dæm θiŋ
si jər <iphone> kæmərə <flashin>
pliz step bæk, its mai stail jər <crampin>
ju hiər fər lɔŋ? ou nou, aim ǰəst <passin>
də ju wɑnə driŋk? nou, θæŋks fər əskin

u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi, fək jæ
u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi, fək jæ

də it ǰəst slou daun
wount ɡet hwʌt ju wɑnt, hwʌt ju wɑnt, hwʌt ju wɑnt, wɑnt
tel ju hwʌt ju dount nou
ai ɡet hwʌt ai wɑnt, hwʌt ai wɑnt, hwʌt ai wɑnt, wɑnt

si jər <iphone> kæmərə <flashin>
pliz step bæk, its mai stail jər <crampin>
ju hiər fər lɔŋ? ou nou, aim ǰəst <passin>
də ju wɑnə driŋk? nou, θæŋks fər əskin

u, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ai əm nɑt jər homi, nɑt jər, hu, nɑ nɑ jæ
dount ækt laik ju nou mi, laik ju nou mi, nɑ nɑ jæ
ju dount nou mi, fək jæ

ju dount nou mi, fək jæ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!