pronunciaciones

Jay-Z-UGK-Big Pimpin-Pronunciación Letra Traducción y Video

Jay-Z-UGK-Big Pimpin-Como Aprender a Cantarla

JAY-Z LYRICS
“Big Pimpin'”

[Jay-Z]
Uhh, uh uh uh
It’s big pimpin baby..
It’s big pimpin, spendin G’s
Feel me.. uh-huh uhh, uh-huh..
Ge-ge-geyeah, geyeah
Ge-ge-geyeah, geyeah..

You know I – thug em, fuck em, love em, leave em
Cause I don’t fuckin need em
Take em out the hood, keep em lookin good
But I don’t fuckin feed em
First time they fuss I’m breezin
Talkin bout, “What’s the reasons?”
I’m a pimp in every sense of the word, bitch
Better trust than believe em
In the cut where I keep em
til I need a nut, til I need to beat the guts
Then it’s, beep beep and I’m pickin em up
Let em play with the dick in the truck
Many chicks wanna put Jigga fist in cuffs
Divorce him and split his bucks
Just because you got good head, I’ma break bread
so you can be livin it up? Shit I..
parts with nothin, y’all be frontin
Me give my heart to a woman?
Not for nothin, never happen
I’ll be forever mackin
Heart cold as assassins, I got no passion
I got no patience
And I hate waitin..
Hoe get yo’ ass in
And let’s RI-I-I-I-I-IDE.. check em out now
RI-I-I-I-I-IDE, yeah
And let’s RI-I-I-I-I-IDE.. check em out now
RI-I-I-I-I-IDE, yeah

[Chorus One: Jay-Z]
We doin.. big pimpin, we spendin G’s
Check em out now
Big pimpin, on B.L.A.D.’s
We doin.. big pimpin up in N.Y.C.
It’s just that Jigga Man, Pimp C, and B-U-N B
Yo yo yo.. big pimpin, spendin G’s
We doin – big pimpin, on B.L.A.D.’s
We doin.. big pimpin up in N.Y.C.
It’s just that Jigga Man, Pimp C, and B-U-N B

[Bun B]
Nigga it’s the – big Southern rap impresario
Comin straight up out the black bar-rio
Makes a mill’ up off a sorry hoe
Then sit back and peep my sce-nawr-e-oh
Oops, my bad, that’s my scenario
No I can’t fuck a scary hoe
Now every time, every place, everywhere we go
Hoes start pointin – they say, “There he go!”
Now these motherfuckers know we carry mo’ heat than a little bit
We don’t pull it out over little shit
And if you catch a lick when I spit, then it won’t be a little hit
Go read a book you illiterate son of a bitch and step up yo’ vocab
Don’t be surprised if yo’ hoe stab out with me
and you see us comin down on yo’ slab
Livin ghetto-fabulous, so mad, you just can’t take it
But nigga if you hatin I
then you wait while I get yo’ bitch butt-naked, just break it
You gotta pay like you weigh wet wit two pairs of clothes on
Now get yo’ ass to the back as I’m flyin to the track
Timbaland let me spit my pro’s on
Pump it up in the pro-zone
That’s the track that we breakin these hoes on
Ain’t the track that we flow’s on
But when shit get hot, then the glock start poppin like ozone
We keep hoes crunk like Trigger-man
Fo’ real it don’t get no bigger man
Don’t trip, let’s flip, gettin throwed on the flip
Gettin blowed with the motherfuckin Jigga Man, fool

[Chorus Two: Bun B]
We be.. big pimpin, spendin G’s
We be.. big pimpin, on B.L.A.D.’s
We be.. big pimpin down in P.A.T.
It’s just that Jigga Man, Pimp C, and B-U-N B
Cause we be.. big pimpin, spendin G’s
And we be.. big pimpin, on B.L.A.D.’s
Cause we be.. big pimpin in P.A.T.
It’s just that Jigga Man, Pimp C, and B-U-N B.. nigga

[Pimp C]
Uhh.. smokin out, throwin up, keepin lean up in my cup
All my car got leather and wood, in my hood we call it buck
Everybody wanna ball, holla at broads at the mall
If he up, watch him fall, nigga I can’t fuck witch’all
If I wasn’t rappin baby, I would still be ridin Mercedes
Chromin shinin sippin daily, no rest until whitey pay me
Uhhh, now what y’all know bout them Texas boys
Comin down in candied toys, smokin weed and talkin noise

[Chorus Two]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<yiey zi> liriks
biɡ <pimpin>

<[jay-z]>
ə, ə ə ə
its biɡ <pimpin> beibi..
its biɡ <pimpin>, <spendin> ǰiz
fil mi.. əhə ə, əhə..
<ge-ge-geyeah>, <geyeah>
<ge-ge-geyeah>, <geyeah>..

ju nou ai θəɡ em, fək em, lʌv em, liv em
kəz ai dount <fuckin> nid em
teik em aut ðə hud, kip em <lookin> ɡud
bət ai dount <fuckin> fid em
fərst taim ðei fəs aim <breezin>
tɑkən baut, hwʌts ðə rizənz?
aim ə pimp in evri sens əv ðə wərd, bič
betər trəst ðən bəliv em
in ðə kət hweᵊr ai kip em
til ai nid ə nət, til ai nid tə bit ðə ɡəts
ðen its, bip bip ənd aim <pickin> em ʌp
let em plei wiθ ðə dik in ðə trək
meni čiks wɑnə put <jigga> fist in kəfs
divɔrs im ənd split iz bəks
ǰəst bikɒz ju ɡɑt ɡud hed, <ima> breik bred
sou ju kən bi <livin> it ʌp? šit ai..
pɑrts wiθ nəθən, jɒl bi <frontin>
mi ɡiv mai hɑrt tə ə wumən?
nɑt fər nəθən, nevər hæpən
ail bi fərevər mækin
hɑrt kould əz əsæsənz, ai ɡɑt nou pæšən
ai ɡɑt nou peišəns
ənd ai heit <waitin>..
hou ɡet <yo> æs in
ənd lets <ri-i-i-i-i-ide>.. ček em aut nau
<ri-i-i-i-i-ide>, jæ
ənd lets <ri-i-i-i-i-ide>.. ček em aut nau
<ri-i-i-i-i-ide>, jæ

<[chorus> wʌn: <jay-z]>
wi <doin>.. biɡ <pimpin>, wi <spendin> ǰiz
ček em aut nau
biɡ <pimpin>, ɑn bi. el. ei. di. <s>
wi <doin>.. biɡ <pimpin> ʌp in en. wai. si.
its ǰəst ðət <jigga> mæn, pimp si, ənd bən bi
jou jou jou.. biɡ <pimpin>, <spendin> ǰiz
wi <doin> biɡ <pimpin>, ɑn bi. el. ei. di. <s>
wi <doin>.. biɡ <pimpin> ʌp in en. wai. si.
its ǰəst ðət <jigga> mæn, pimp si, ənd bən bi

<[bun> <b]>
<nigga> its ðə biɡ sʌðərn ræp impresɑriou
<comin> streit ʌp aut ðə blæk bɑriou
meiks ə mil ʌp ɒf ə sɑri hou
ðen sit bæk ənd pip mai <sce-nawr-e-oh>
ou ei piz, mai bæd, ðæts mai səneriou
nou ai kænt fək ə skeri hou
nau evri taim, evri pleis, evriwer wi ɡou
houz stɑrt <pointin> ðei sei, ðər hi ɡou!
nau ðiz <motherfuckers> nou wi kæri <mo> hit ðən ə litəl bit
wi dount pul it aut ouvᵊr litəl šit
ənd if ju kæč ə lik hwen ai spit, ðen it wount bi ə litəl hit
ɡou rid ə buk ju ilitərət sən əv ə bič ənd step ʌp <yo> <vocab>
dount bi sərpraizd if <yo> hou stæb aut wiθ mi
ənd ju si əz <comin> daun ɑn <yo> slæb
<livin> <ghetto-fabulous>, sou mæd, ju ǰəst kænt teik it
bət <nigga> if ju <hatin> ai
ðen ju weit wail ai ɡet <yo> bič <butt-naked>, ǰəst breik it
ju ɡɑtə pei laik ju wei wet wit tu perz əv klouðz ɑn
nau ɡet <yo> æs tə ðə bæk əz aim <flyin> tə ðə træk
<timbaland> let mi spit mai proz ɑn
pəmp it ʌp in ðə <pro-zone>
ðæts ðə træk ðət wi <breakin> ðiz houz ɑn
eint ðə træk ðət wi flouiz ɑn
bət hwen šit ɡet hɑt, ðen ðə ɡlɑk stɑrt <poppin> laik ozoun
wi kip houz krəŋk laik <trigger-man>
<fo> riəl it dount ɡet nou biɡər mæn
dount trip, lets flip, <gettin> <throwed> ɑn ðə flip
<gettin> bloud wiθ ðə <motherfuckin> <jigga> mæn, ful

<[chorus> tu: bən <b]>
wi bi.. biɡ <pimpin>, <spendin> ǰiz
wi bi.. biɡ <pimpin>, ɑn bi. el. ei. di. <s>
wi bi.. biɡ <pimpin> daun in pi. ei. ti.
its ǰəst ðət <jigga> mæn, pimp si, ənd bən bi
kəz wi bi.. biɡ <pimpin>, <spendin> ǰiz
ənd wi bi.. biɡ <pimpin>, ɑn bi. el. ei. di. <s>
kəz wi bi.. biɡ <pimpin> in pi. ei. ti.
its ǰəst ðət <jigga> mæn, pimp si, ənd bən bi.. <nigga>

<[pimp> <c]>
ə.. <smokin> aut, <throwin> ʌp, <keepin> lin ʌp in mai kʌp
ɔl mai kɑr ɡɑt leðər ənd wud, in mai hud wi kɒl it bʌk
evribɑdi wɑnə bɒl, hɑlə ət brɔdz ət ðə mɒl
if hi ʌp, wɑč im fɑl, <nigga> ai kænt fək <witchall>
if ai wɑzənt <rappin> beibi, ai wud stil bi <ridin> mərseidiz
<chromin> <shinin> <sippin> deili, nou rest ʌntil waiti pei mi
<uhhh>, nau hwʌt jɒl nou baut ðəm teksəs bɔiz
<comin> daun in kændid tɔiz, <smokin> wid ənd tɑkən nɔiz

<[chorus> <two]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!