como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Jennifer Lopez – Dinero-Pronunciación Letra Traducción

Jennifer Lopez – Dinero-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Jennifer Lopez Lyrics
“Dinero”
(feat. DJ Khaled & Cardi B)

[Jennifer Lopez (DJ Khaled):]
Me and Benjamín Franco stay at the banco
Getting checks like Nike, everywhere that I go
If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)
Stack it up like legos, quiero dinero (another one)

Me and my man, we stack it up to the ceiling (more money)
Cállate la boca, let me finish (more money)
Every day I’m alive I make a killing (let’s get it)
Yeah, I swear I’ma get it

Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos

Soy la Princesa, San Juan, Puerto Rico
They say money talk, but my talking bilingual
I should be cuffed ’cause I don’t do singles
In love with the money so don’t need to mingle (let’s ride)

Just back it up, hot talk yeah back it up
Holla at that if you actin’ up
You ain’t got that you can’t sit with us, yeah
Designer frames make you double take
Ben and Andy on a double date
Grant just hit me said he on the way

Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos (Cardi B)

[Cardi B:]
(Look)
They gon’ do what I say so, Cardi B and J. Lo
Talk behind my back, but never up in my face, though
I just want my money, chips, guac, and queso
Y’all can kiss my ass, dame un beso
Dominicana, drippin’ in designer
I got the juice, no Tropicana
I got the box that got the most flavor
Big fat cat like in the bodegas
Still making money moves (yeah)
Tell me what you think (yeah)
Merenge to the money (woo)
Bachata to the bank (oww)
I slice it up, I’m like sofrito
I need my money, yo necesito
I told y’all, I’m trap Selena
I’ll backhand a bitch like Serena
We need the guap, run up in your spot
Put it in your head like give me what you got
Two bad bitches that came from the Bronx
Cardi from the pole and Jenny from the block (block)

[Jennifer Lopez (DJ Khaled):]
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa, sí, cincuenta, sí, doscientos
Yo quiero, yo quiero dinero, dinero, di- (dinero)
I just want the dinero, di- (dinero)
I just want the dinero, dinero
I just want the dinero, dinero
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
Yo quiero, yo quiero dinero, ay
I just want the green, want the money, want the cash flow
Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

[Jennifer Lopez:]
Me and Benjamín Franco stay at the banco
Getting checks like Nike, everywhere that I go
If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo?
Stack it up like legos, quiero dinero

#Pronunciación de la Canción

ǰenəfər lopez liriks
<dinero>
fit. diǰei <khaled> ənd <cardi> bi
<[jennifer> lopez diǰei <khaled>: <]>
mi ənd <benjamín> fræŋkou stei ət ðə bæŋkou
ɡetiŋ čeks laik naiki, evriwer ðət ai ɡou
if ju eint ɡetiŋ nou peisouz, <¿qué> <estás> <haciendo>? <j-lo>
stæk it ʌp laik <legos>, <quiero> <dinero> ənʌðᵊr wʌn
mi ənd mai mæn, wi stæk it ʌp tə ðə siliŋ mɔr mʌni
<cállate> lɑ bokə, let mi finiš mɔr mʌni
evri dei aim əlaiv ai meik ə kiliŋ lets ɡet it
jæ, ai swer <ima> ɡet it
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
sɔi lɑ <princesa>, sæn wɑn, pwertou rikou
ðei sei mʌni tɔk, bət mai tɔkiŋ bailiŋɡwəl
ai šəd bi kəft kəz ai dount də siŋɡəlz
in lʌv wiθ ðə mʌni sou dount nid tə miŋɡəl lets raid
ǰəst bæk it ʌp, hɑt tɔk jæ bæk it ʌp
hɑlə ət ðət if ju æktən ʌp
ju eint ɡɑt ðət ju kænt sit wiθ əz, jæ
dəzainər freimz meik ju dʌbəl teik
ben ənd ændi ɑn ə dʌbəl deit
ɡrænt ǰəst hit mi sed hi ɑn ðə wei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos> <cardi> bi
<[cardi> bi: <]>
luk
ðei <gon> də hwʌt ai sei sou, <cardi> bi ənd ǰei. lou
tɔk bəhaind mai bæk, bət nevər ʌp in mai feis, ðou
ai ǰəst wɑnt mai mʌni, čips, <guac>, ənd <queso>
jɒl kən kis mai æs, deim ən <beso>
dominikɑnə, <drippin> in dəzainər
ai ɡɑt ðə ǰus, nou trɑpikænə
ai ɡɑt ðə bɑks ðət ɡɑt ðə moust fleivər
biɡ fæt kæt laik in ðə bodeiɡəs
stil meikiŋ mʌni muvz jæ
tel mi hwʌt ju θiŋk jæ
<merenge> tə ðə mʌni wu
<bachata> tə ðə bæŋk <oww>
ai slais it ʌp, aim laik <sofrito>
ai nid mai mʌni, jou <necesito>
ai tould jɒl, aim træp səlinə
ail bækhænd ə bič laik <serena>
wi nid ðə <guap>, rən ʌp in jər spɑt
put it in jər hed laik ɡiv mi hwʌt ju ɡɑt
tu bæd bičəz ðət keim frəm ðə brɑŋks
<cardi> frəm ðə poul ənd ǰeni frəm ðə blɑk blɑk
<[jennifer> lopez diǰei <khaled>: <]>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa>, <sí>, <cincuenta>, <sí>, <doscientos>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, <dinero>, di <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, di <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, <dinero>
ai ǰəst wɑnt ðə <dinero>, <dinero>
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
jou <quiero>, jou <quiero> <dinero>, ei
ai ǰəst wɑnt ðə ɡrin, wɑnt ðə mʌni, wɑnt ðə kæš flou
jou <quiero> <noventa> <sí>, <cincuenta> <sí>, <doscientos>
<[jennifer> lopez: <]>
mi ənd <benjamín> fræŋkou stei ət ðə bæŋkou
ɡetiŋ čeks laik naiki, evriwer ðət ai ɡou
if ju eint ɡetiŋ nou peisouz, <¿qué> <estás> <haciendo>?
stæk it ʌp laik <legos>, <quiero> <dinero>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!