Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Jennifer Lopez-Jenny from the Block-Pronunciación Letra Traducción y Video

Jennifer Lopez-Jenny from the Block-Música Para Aprender Inglés

JENNIFER LOPEZ LYRICS
“Jenny From The Block”

Children grow and women producing
Men go working
Some go stealing
Everyone’s got to make a living

L O X
J. Lo
We off the block this year
Went from a low to a lot this year

Everybody mad at the rocks that I wear
I know where I’m goin’ and I know where I’m from
You hear LOX in the air
Yea, we’re at the airport out DBlock
Where everybody air-forced-out
With a new white T.U. fresh
Nothin’ phony with us, make the money, get the mansion, bring the homies with us

Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)

From In Living Color to movie scripts
To On the 6 to J. Lo to this headline clips
I stayed grounded as the amounts roll in
I’m real, I thought I told you
I’m real, even on Oprah
That’s just me
Nothin phony, don’t hate on me
What you get is what you see

Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)

I’m down to earth like this
Rockin this business
I’ve grown up so much
I’m in control and loving it
Rumors got me laughing, kid
Love my life and my public
Put God first
And can’t forget to stay real
To me it’s like breathing

Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)

It take hard work to cash checks
So don’t be fooled by the rocks that I got they assets
You get back what you put out
Even if you take the good route
Can’t count the hood out
After a while, you know who to blend with
Just keep it real with the ones came in with
Best thing to do is stay low, LOX and J.Lo
Act like they don’t, but they know
They can’t get a penny from the block ,
At the end of the day she’s still Jenny from the block.

Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)
Don’t be fooled by the rocks that I got
I’m still, I’m still Jenny from the block
Used to have a little, now I have a lot
No matter where I go, I know where I came from (South-Side Bronx!)

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

ǰenəfər lopez liriks
ǰeni frəm ðə blɑk

čildrən ɡrou ənd wimən prədusiŋ
men ɡou wərkiŋ
səm ɡou stiliŋ
evriwʌnz ɡɑt tə meik ə liviŋ

el ou eks
ǰei. lou
wi ɒf ðə blɑk ðis jiᵊr
went frəm ə lou tə ə lɑt ðis jiᵊr
evribɑdi mæd ət ðə rɑks ðət ai wer
ai nou hweᵊr aim ɡɔin ənd ai nou hweᵊr aim frʌm
ju hir lɑks in ði er
jei, wir ət ði erpɔrt aut <dblock>
hweᵊr evribɑdi <air-forced-out>
wiθ ə nu wait ti. ju. freš
nəθən founi wiθ əz, meik ðə mʌni, ɡet ðə mænšən, briŋ ðə <homies> wiθ əz

dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!

frəm in liviŋ kʌlər tə muvi skripts
tə ɑn ðə siks tə ǰei. lou tə ðis hedlain klips
ai steid ɡraundəd əz ði əmaunts roul in
aim riəl, ai θɔt ai tould ju
aim riəl, ivən ɑn oprə
ðæts ǰəst mi
nəθən founi, dount heit ɑn mi
hwʌt ju ɡet s hwʌt ju si

dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!

aim daun tə ərθ laik ðis
<rockin> ðis biznəs
aiv ɡroun ʌp sou mʌč
aim in kəntroul ənd lʌviŋ it
rumərz ɡɑt mi læfiŋ, kid
lʌv mai laif ənd mai pʌblik
put ɡɑd fərst
ənd kænt fərɡet tə stei riəl
tə mi its laik briðiŋ

dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!

it teik hɑrd wərk tə kæš čeks
sou dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt ðei æsets
ju ɡet bæk hwʌt ju put aut
ivən if ju teik ðə ɡud raut
kænt kaunt ðə hud aut
æftər ə wail, ju nou hu tə blend wiθ
ǰəst kip it riəl wiθ ðə wʌnz keim in wiθ
best θiŋ tə də z stei lou, lɑks ənd ǰei. lou
ækt laik ðei dount, bət ðei nou
ðei kænt ɡet ə peni frəm ðə blɑk,
ət ði end əv ðə dei šiz stil ǰeni frəm ðə blɑk.

dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!
dount bi fuld bai ðə rɑks ðət ai ɡɑt
aim stil, aim stil ǰeni frəm ðə blɑk
just tə həv ə litəl, nau ai həv ə lɑt
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ai nou hweᵊr ai keim frəm sauθsaid brɑŋks!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!