como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Jessie J – Not My Ex-Pronunciación Letra Traducción

Jessie J – Not My Ex-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Jessie J Lyrics
“Not My Ex”

My ex used to tell me I’m flawless
When laying low with all the girls
Believed him when he said he was honest
Then blame myself when I got hurt
My ex used to tell me I’m selfish
But never did he put me first
Ignore me and it do on purpose
Just to have the last word

But now you wanna love me, who knows what you’ll find
It won’t be easy, but I’m down for the ride
Just remember
You’re not my ex, no
I know I can be trouble, Lord knows that is hard
It won’t be simple and I’ll give you my heart
Just remember
I’m not your ex

I’m fallin’ for you, you’re fallin’ for me
I won’t promise I won’t hurt again
I can promise we won’t be like them
I’m fallin’ for you, you’re fallin’ for me (baby)
I won’t promise I won’t walk away
I can promise it won’t be the same

My ex used to tell me “No way we’re friends”
Cut him off if you really care
I will go away a couple days
Hundred girls at his place
Games night, truth or dare
My ex used to tell me “You’re so chill”
Then steal my phone, so I couldn’t leave, yeah
Had to climb on his mouth
‘Cause he now put me down
Thank God, I set me free

Cause now you wanna love me, who knows what you’ll find
It won’t be easy, but I’m down for the ride
Just remember
You’re not my ex, mmm
I know I can be trouble, Lord knows that is hard
It won’t be simple and I’ll give you my heart
Just remember
I’m not your ex
Ye-ye-ye-yes!

I’m fallin’ for you, you’re fallin’ for me
I won’t promise I won’t hurt again
I can promise we won’t be like them
I’m fallin’ for you, you’re fallin’ for me
I won’t promise I won’t walk away
I can promise it won’t be the same

No… ooh, yeah
It won’t be the same (yeah)
It won’t be the same (no, no)
It won’t be the same
I’m fallin’ for you, you are fallin’ for me
I won’t promise I won’t hurt again
I can promise we won’t be like them
Your ex
And I’m not your ex
You’re not my ex
You’re not my ex

#Pronunciación de la Canción

 

ǰesi ǰei liriks
nɑt mai eks

mai eks just tə tel mi aim flɒləs
hwen leiiŋ lou wiθ ɔl ðə ɡərlz
bəlivd im hwen hi sed hi wəz ɑnəst
ðen bleim maiself hwen ai ɡɑt hərt
mai eks just tə tel mi aim selfiš
bət nevər did hi put mi fərst
ignɔr mi ənd it də ɑn pərpəs
ǰəst tə həv ðə læst wərd

bət nau ju wɑnə lʌv mi, hu nouz hwʌt jul faind
it wount bi izi, bət aim daun fər ðə raid
ǰəst rəmembər
jər nɑt mai eks, nou
ai nou ai kən bi trʌbəl, lɔrd nouz ðət s hɑrd
it wount bi simpəl ənd ail ɡiv ju mai hɑrt
ǰəst rəmembər
aim nɑt jər eks

aim fælin fər ju, jər fælin fər mi
ai wount prɑməs ai wount hərt əɡen
ai kən prɑməs wi wount bi laik ðəm
aim fælin fər ju, jər fælin fər mi beibi
ai wount prɑməs ai wount wɑk əwei
ai kən prɑməs it wount bi ðə seim

mai eks just tə tel mi nou wei wir frendz
kət im ɒf if ju rili ker
ai wəl ɡou əwei ə kʌpəl deiz
hʌndrəd ɡərlz ət iz pleis
ɡeimz nait, truθ ɔr der
mai eks just tə tel mi jər sou čil
ðen stil mai foun, sou ai kudənt liv, jæ
həd tə klaim ɑn iz mauθ
kəz hi nau put mi daun
θæŋk ɡɑd, ai set mi fri

kəz nau ju wɑnə lʌv mi, hu nouz hwʌt jul faind
it wount bi izi, bət aim daun fər ðə raid
ǰəst rəmembər
jər nɑt mai eks, θri θauzənd
ai nou ai kən bi trʌbəl, lɔrd nouz ðət s hɑrd
it wount bi simpəl ənd ail ɡiv ju mai hɑrt
ǰəst rəmembər
aim nɑt jər eks
<ye-ye-ye-yes>!

aim fælin fər ju, jər fælin fər mi
ai wount prɑməs ai wount hərt əɡen
ai kən prɑməs wi wount bi laik ðəm
aim fælin fər ju, jər fælin fər mi
ai wount prɑməs ai wount wɑk əwei
ai kən prɑməs it wount bi ðə seim

nou… u, jæ
it wount bi ðə seim jæ
it wount bi ðə seim nou, nou
it wount bi ðə seim
aim fælin fər ju, ju ər fælin fər mi
ai wount prɑməs ai wount hərt əɡen
ai kən prɑməs wi wount bi laik ðəm
jər eks
ənd aim nɑt jər eks
jər nɑt mai eks
jər nɑt mai eks

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!