como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Jet – Look What You’ve Done-Pronunciación Letra y Video

Jet – Look What You’ve Done-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

JET LYRICS
“Look What You’ve Done”

Take my photo off the wall
If it just won’t sing for you
‘Cause all that’s left has gone away
And there’s nothing there for you to prove

Oh, look what you’ve done
You’ve made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Give me back my point of view
‘Cause I just can’t think for you
I can hardly hear you say
What should I do, well you choose

Oh, look what you’ve done
You’ve made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you’ve done
You’ve made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Take my photo off the wall
If it just won’t sing for you
‘Cause all that’s left has gone away
And there’s nothing there for you to do

Oh, look what you’ve done
You’ve made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you’ve done
You’ve made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰet liriks
luk hwʌt juv dən

teik mai fotou ɒf ðə wɒl
if it ǰəst wount siŋ fər ju
kəz ɔl ðæts left həz ɡɒn əwei
ənd ðerz nʌθiŋ ðər fər ju tə pruv

ou, luk hwʌt juv dən
juv meid ə ful əv evriwʌn
ou wel, it simz laik səč fən
ʌntil ju luz hwʌt ju həd wən

ɡiv mi bæk mai pɔint əv vju
kəz ai ǰəst kænt θiŋk fər ju
ai kən hɑrdli hir ju sei
hwʌt šəd ai du, wel ju čuz

ou, luk hwʌt juv dən
juv meid ə ful əv evriwʌn
ou wel, it simz laik səč fən
ʌntil ju luz hwʌt ju həd wən

ou, luk hwʌt juv dən
juv meid ə ful əv evriwʌn
ə ful əv evriwʌn
ə ful əv evriwʌn

teik mai fotou ɒf ðə wɒl
if it ǰəst wount siŋ fər ju
kəz ɔl ðæts left həz ɡɒn əwei
ənd ðerz nʌθiŋ ðər fər ju tə du

ou, luk hwʌt juv dən
juv meid ə ful əv evriwʌn
ou wel, it simz laik səč fən
ʌntil ju luz hwʌt ju həd wən

ou, luk hwʌt juv dən
juv meid ə ful əv evriwʌn
ə ful əv evriwʌn
ə ful əv evriwʌn