pronunciaciones

Jhené Aiko – Hello Ego-Chris Brown-Pronunciación Letra Traducción

Jhené Aiko – Hello Ego-Chris Brown-Cómo se pronuncia en Inglés

Jhene Aiko Lyrics
“Hello Ego (Don’t Stop)”
(feat. Chris Brown)

[Jhené Aiko:]
I’ma be real, real, real, real, real, real honest
Man I got some real, real, real, real, real, real problems
I just do what I feel like, I don’t deal with no logic
I need to chill, I really need to chill, I need to stop it
Need to stop it now, stop it now
And yeah, I know I’m supposed to be about my money
‘Cause that baby gotta eat when she get hungry
And anything my family need they get it from me
So when shit get ugly
I can’t stop, I won’t stop, I don’t

Don’t stop, don’t stop, don’t stop, don’t stop
Don’t stop now
Ooh, you know I won’t stop
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how
Don’t stop now

I should stop drinking, I should stop smoking
I need to focus
I am the dopest, I’m the dopest
You already know this
I’ve been chosen, I’ve been chosen
And I know you noticed it
I got that potion, hocus pocus shit, yeah
‘Cause I got these vic-good and verses
For all these bitches you hurt when
You told ‘em, you fuckin’ with me
I know that you fuckin’ with me
I’m not these regular hoes
You like these regular hoes
You need to act like you know it
You need to act like you know that
I could do it, do it, I’m the truest, truest
I’m the coolest, coolest, and the truth is (truth is)
I’ve been up for days now
You in my way now
Stay in your lane now
But don’t, but don’t stop

[Jhené Aiko (Chris Brown):]
Don’t stop, don’t stop, don’t stop, don’t stop
Don’t stop now (don’t stop now)
Oh, you know I won’t stop
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how
Don’t stop, don’t stop, don’t stop, don’t stop
Don’t stop now
Oh, don’t you stop now (don’t you stop now, girl)
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know, I don’t know how (no)
Don’t stop (no)

[Chris Brown:]
They call me crazy, these bitches know I got issues
I wear my heart like my tattoos
I share my tears, with fuckin’ tissues
Baby are you my first sentence?
Judge, don’t care ‘bout accomplishments
Give a fuck ‘bout a grammy
‘Cause, the jail cell ain’t got limo tints
When I gotta album back on they’re ass with a number one hit
Hoes ain’t loyal, know they ain’t shit
It’s me that can’t keep a relationship
Don’t lose your mind, in the glass house
It’s too high, it can crash down
I’ve been up down, up, up, back down
I won’t break down

[Jhené Aiko:]
Don’t stop, don’t stop, don’t stop, don’t stop
Don’t stop now
Oh, you know I won’t stop
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how
Don’t stop, don’t stop, don’t stop, don’t stop
Don’t stop now
Oh, you know I won’t stop
Won’t stop, won’t stop, won’t stop, won’t stop
I don’t know how

You’re bringin’ it down my high
Oh, please do not fuck up my high
Oh, no, no, you’re bringin’ it down my high
Please do not fuck up my high
Oh, no, no, you’re bringin’ it down my high

#Pronunciación de la Canción

 

<jhene> <aiko> liriks
həlou iɡou dount stɑp
fit. kris braun

<[jhené> <aiko>: <]>
<ima> bi riəl, riəl, riəl, riəl, riəl, riəl ɑnəst
mæn ai ɡɑt səm riəl, riəl, riəl, riəl, riəl, riəl prɑbləmz
ai ǰəst də hwʌt ai fil laik, ai dount dil wiθ nou lɑǰik
ai nid tə čil, ai rili nid tə čil, ai nid tə stɑp it
nid tə stɑp it nau, stɑp it nau
ənd jæ, ai nou aim səpouzd tə bi əbaut mai mʌni
kəz ðət beibi ɡɑtə it hwen ši ɡet hʌŋɡri
ənd eniθiŋ mai fæməli nid ðei ɡet it frəm mi
sou hwen šit ɡet ʌɡli
ai kænt stɑp, ai wount stɑp, ai dount

dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp
dount stɑp nau
u, ju nou ai wount stɑp
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau
dount stɑp nau

ai šəd stɑp driŋkiŋ, ai šəd stɑp smoukiŋ
ai nid tə foukəs
ai əm ðə <dopest>, aim ðə <dopest>
ju ɒlredi nou ðis
aiv bin čouzən, aiv bin čouzən
ənd ai nou ju noutist it
ai ɡɑt ðət poušən, hokəs pokəs šit, jæ
kəz ai ɡɑt ðiz <vic-good> ənd vərsəz
fər ɔl ðiz bičəz ju hərt hwen
ju tould <em>, ju <fuckin> wiθ mi
ai nou ðət ju <fuckin> wiθ mi
aim nɑt ðiz reɡjələr houz
ju laik ðiz reɡjələr houz
ju nid tə ækt laik ju nou it
ju nid tə ækt laik ju nou ðæt
ai kəd də it, də it, aim ðə truəst, truəst
aim ðə kuləst, kuləst, ənd ðə truθ s truθ iz
aiv bin ʌp fər deiz nau
ju in mai wei nau
stei in jər lein nau
bət dount, bət dount stɑp

<[jhené> <aiko> kris braun: <]>
dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp
dount stɑp nau dount stɑp nau
ou, ju nou ai wount stɑp
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau
dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp
dount stɑp nau
ou, dount ju stɑp nau dount ju stɑp nau, ɡərl
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou, ai dount nou hau nou
dount stɑp nou

<[chris> braun: <]>
ðei kɒl mi kreizi, ðiz bičəz nou ai ɡɑt išuz
ai wer mai hɑrt laik mai tætuz
ai šer mai tirz, wiθ <fuckin> tisjuz
beibi ər ju mai fərst sentəns?
ǰəǰ, dount ker baut əkɑmplišmənts
ɡiv ə fək baut ə ɡræmi
kəz, ðə ǰeil sel eint ɡɑt limou tints
hwen ai ɡɑtə ælbəm bæk ɑn ðer æs wiθ ə nʌmbᵊr wʌn hit
houz eint lɔiəl, nou ðei eint šit
its mi ðət kænt kip ə rileišənšip
dount luz jər maind, in ðə ɡlæs haus
its tu hai, it kən kræš daun
aiv bin ʌp daun, ʌp, ʌp, bæk daun
ai wount breik daun

<[jhené> <aiko>: <]>
dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp
dount stɑp nau
ou, ju nou ai wount stɑp
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau
dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp, dount stɑp
dount stɑp nau
ou, ju nou ai wount stɑp
wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp, wount stɑp
ai dount nou hau

jər <bringin> it daun mai hai
ou, pliz də nɑt fək ʌp mai hai
ou, nou, nou, jər <bringin> it daun mai hai
pliz də nɑt fək ʌp mai hai
ou, nou, nou, jər <bringin> it daun mai hai

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!