como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

JOAN JETT-THE BLACKHEARTS-I LOVE ROCK ‘N ROLL-Pronunciación Letra Traducción y Video

JOAN JETT-THE BLACKHEARTS-I LOVE ROCK ‘N ROLL-Como Aprender a Cantarla

JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS LYRICS
“I Love Rock ‘N’ Roll”
(originally by Arrows)

I saw him dancing there by the record machine
I knew he must have been about seventeen
The beat was going strong
Playing my favorite song
And I could tell it wouldn’t be long till he was with me, yeah me
And I could tell it wouldn’t be long till he was with me, yeah me

Singing, I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with me
Ow!

He smiled, so I got up and asked for his name
But that don’t matter, he said, ‘cause it’s all the same
He said, “Can I take you home
Where we can be alone?”
And next we were moving on, he was with me, yeah me
Next we were moving on, he was with me, yeah me

Singing, I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with me
Ow!

He said, “Can I take you home
Where we can be alone?”
Next we’re moving on, he was with me, yeah me
And we’ll be moving on and singing that same old song, yeah with me

Singing I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with me

I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with

I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with

I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with

I love rock and roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock and roll
So come and take your time and dance with me

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ǰoun ǰet ənd ðə <blackhearts> liriks
ai lʌv rɑk en roul
əriǰənəli bai ærouz

ai sɔ im dænsiŋ ðər bai ðə rəkɔrd mišin
ai nu hi məst həv bin əbaut sevəntin
ðə bit wəz ɡouiŋ strɒŋ
pleiiŋ mai feivərət sɒŋ
ənd ai kəd tel it wudənt bi lɔŋ til hi wəz wiθ mi, jæ mi
ənd ai kəd tel it wudənt bi lɔŋ til hi wəz wiθ mi, jæ mi

siŋiŋ, ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ mi
ou!

hi smaild, sou ai ɡɑt ʌp ənd æskt fər iz neim
bət ðət dount mætər, hi sed, kəz its ɔ:l ðə seim
hi sed, kən ai teik ju houm
hweᵊr wi kən bi əloun?
ənd nekst wi wər muviŋ ɑn, hi wəz wiθ mi, jæ mi
nekst wi wər muviŋ ɑn, hi wəz wiθ mi, jæ mi

siŋiŋ, ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ mi
ou!

hi sed, kən ai teik ju houm
hweᵊr wi kən bi əloun?
nekst wir muviŋ ɑn, hi wəz wiθ mi, jæ mi
ənd wil bi muviŋ ɑn ənd siŋiŋ ðət seim ould sɒŋ, jæ wiθ mi

siŋiŋ ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ mi

ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ

ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ

ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ

ai lʌv rɑk ənd roul
sou put ənʌðᵊr daim in ðə ǰukbɑks, beibi
ai lʌv rɑk ənd roul
sou kəm ənd teik jər taim ənd dæns wiθ mi