aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

John Legend-Love Me Now-Pronunciación Letra y Video

John Legend-Love Me Now-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰɑn leǰənd liriks
lʌv mi nau

puliŋ mi fərðər
fərðər ðən aiv bin bifɔr
meikiŋ mi strɒŋər
šeikiŋ mi rait tə ðə kɔr, ou
ai dount nou hwʌts in ðə stɑrz
nevər hərd it frəm əbʌv, ðə wərld izənt auərz
bət ai nou hwʌts in mai hɑrt
if ju eint main ail bi tɔrn əpɑrt

ai dount nou huz ɡɑnə kis ju hwen aim ɡɒn
sou aim ɡɑnə lʌv ju nau, laik its ɔl ai hæv

ai nou itəl kil mi hwen its ouvᵊr
ai dount wɑnə θiŋk əbaut it, ai wɑnt ju tə lʌv mi nau

ai dount nou huz ɡɑnə kis ju hwen aim ɡɒn
sou aim ɡɑnə lʌv ju nau, laik its ɔl ai hæv
ai nou itəl kil mi hwen its ouvᵊr
ai dount wɑnə θiŋk əbaut it, ai wɑnt ju tə lʌv mi nau

lʌv mi nau, lʌv mi nau
ou, ou, lʌv mi nau, ou, ou, ou, jæ
lʌv mi nau, lʌv mi nau
ou, ai wɑnt ju tə lʌv mi nau

sʌmθiŋ insaid əz
nouz ðerz nʌθiŋ ɡerəntid, jæ
ɡərl, ai dount nid ju
tə tel mi ðət jul nevər liv, nou
hwen wiv dən ɔl ðət wi kud
tə tərn dɑrknəs intu lait, tərn ivəl tə ɡud
ivən hwen wi trai sou hɑrd
fər ðət pərfekt kaind əv lʌv, it kəd ɔl fɑl əpɑrt

ənd huz ɡɑnə kis ju hwen aim ɡɒn?
ou aim ɡɑnə lʌv ju nau, laik its ɔl ai hæv
ənd ai nou itəl kil mi hwen its ouvᵊr
ai dount wɑnə θiŋk əbaut it, ai wɑnt ju tə lʌv mi nau

lʌv mi nau, lʌv mi nau
ou, lʌv mi nau, ou, ou, ou
lʌv mi nau
lʌv mi nau, lʌv mi nau
lʌv mi nau

ou ai dount nou hau ðə jiᵊrz wəl ɡou daun, its ɒlrait
lets meik ðə moust əv evri moumənt tənait

ai dount nou huz ɡɑnə kis ju hwen aim ɡɒn
sou aim ɡɑnə lʌv ju nau, laik its ɔl ai hæv
ai nou itəl kil mi hwen its ouvᵊr
ai dount wɑnə θiŋk əbaut it, ai wɑnt ju tə lʌv mi nau

ai dount nou huz ɡɑnə kis ju hwen aim ɡɒn
sou aim ɡɑnə lʌv ju nau, laik its ɔl ai hæv
ənd ai nou itəl kil mi hwen its ouvᵊr
ai dount wɑnə θiŋk əbaut it, ai ǰəst wɑnə lʌv ju nau

lʌv mi nau, lʌv mi nau
ou, ou, lʌv ju nau, ou, ou, ou
lʌv mi nau, lʌv mi nau
lʌv ju nau
ou, lʌv ju nau, ou, ou, ou, ou

JOHN LEGEND LYRICS
“Love Me Now”

Pulling me further
Further than I’ve been before
Making me stronger
Shaking me right to the core, oh
I don’t know what’s in the stars
Never heard it from above, the world isn’t ours
But I know what’s in my heart
If you ain’t mine I’ll be torn apart

I don’t know who’s gonna kiss you when I’m gone
So I’m gonna love you now, like it’s all I have
I know it’ll kill me when it’s over
I don’t wanna think about it, I want you to love me now

I don’t know who’s gonna kiss you when I’m gone
So I’m gonna love you now, like it’s all I have
I know it’ll kill me when it’s over
I don’t wanna think about it, I want you to love me now

(Love me now, love me now)
Oh, oh, love me now, oh, oh, oh, yeah
(Love me now, love me now)
Oh, I want you to love me now

Something inside us
Knows there’s nothing guaranteed, yeah
Girl, I don’t need you
To tell me that you’ll never leave, no
When we’ve done all that we could
To turn darkness into light, turn evil to good
Even when we try so hard
For that perfect kind of love, it could all fall apart

And who’s gonna kiss you when I’m gone?
Oh I’m gonna love you now, like it’s all I have
And I know it’ll kill me when it’s over
I don’t wanna think about it, I want you to love me now

(Love me now, love me now)
Oh, love me now, oh, oh, oh
Love me now
(Love me now, love me now)
Love me now

Oh I don’t know how the years will go down, it’s alright
Let’s make the most of every moment tonight

I don’t know who’s gonna kiss you when I’m gone
So I’m gonna love you now, like it’s all I have
I know it’ll kill me when it’s over
I don’t wanna think about it, I want you to love me now

I don’t know who’s gonna kiss you when I’m gone
So I’m gonna love you now, like it’s all I have
And I know it’ll kill me when it’s over
I don’t wanna think about it, I just wanna love you now

(Love me now, love me now)
Oh, oh, love you now, oh, oh, oh
(Love me now, love me now)
Love you now
Oh, love you now, oh, oh, oh, oh

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!