Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

John Lennon-Imagine-Pronunciación Letra Traducción y Video

John Lennon-Imagine-Cursos de Inglés Gratis

JOHN LENNON LYRICS
“Imagine”

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today… Aha-ah…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace… You…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world… You…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ǰɑn lenən liriks
imæǰən

imæǰən ðerz nou hevən
its izi if ju trai
nou hel bəlou əz
əbʌv əz ounli skai
imæǰən ɔl ðə pipəl
liviŋ fər tədei… <aha-ah>…

imæǰən ðerz nou kʌntriz
it izənt hɑrd tə du
nʌθiŋ tə kil ɔr dai fɔr
ənd nou rəliǰən, tu
imæǰən ɔl ðə pipəl
liviŋ laif in pis… ju…

ju mei sei aim ə drimər
bət aim nɑt ði ounli wʌn
ai houp sʌmde jul ǰɔin əz
ənd ðə wərld wəl bi əz wʌn

imæǰən nou pəzešənz
ai wʌndər if ju kæn
nou nid fər ɡrid ɔr hʌŋɡər
ə brʌðərhud əv mæn
imæǰən ɔl ðə pipəl
šeriŋ ɔl ðə wərld… ju…

ju mei sei aim ə drimər
bət aim nɑt ði ounli wʌn
ai houp sʌmde jul ǰɔin əz
ənd ðə wərld wəl laiv əz wʌn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!