pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Johnny Orlando- Mackenzie Ziegler – What If I Told You I Like You- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Johnny Orlando- Mackenzie Ziegler – What If I Told You I Like You- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler Lyrics
“What If (I Told You I Like You)”

[Johnny:]
Let’s talk about all the things that we shouldn’t talk about
Those kind of words that will change all the things we talk about
Tell me do you ever think of us?
Should I ask some more or should I stop?

What if our tomorrow means that we are here together?
What if we are taking chances just to lose it all?
Am I really crazy thinking ‘bout this all together?
What if I’ve been missing,
The writing on the wall?

What if I say

[Johnny + Kenzie]
I know, you know
What if I told you I like you?
We stay, we go

What if I told you I like you?
I know, you know
What if I told you I like you?

We stay, we go
What if I told you I like you?

What if I told you I like you?

What if I told you I like you?

[Kenzie:]
I hear everything they saying, they saying ‘bout us
It’s not about right or wrong, it’s about what we love
Would it be simple or would it be too complicated?
Should I keep going or maybe it’s better to stop?

What if our tomorrow means that we are here together?
What if we are taking chances just to lose it all?
Am I really crazy thinking ‘bout this all together?
What if I’ve been missing,
The writing on the wall?

What if I say

[Johnny + Kenzie]
I know, you know
What if I told you I liked you?
We stay, we go

What if I told you I liked you?
I know, you know
What if I told you I like you?

We stay, we go
What if I told you I like you?

What if I told you I like you?

What if I say,
I know, you know
What if I told you I like you?

We stay, we go

[Johnny]
What if I told you I like you?
I know you know
What if I told you I like you?
[Kenzie]
We stay, we go

[Johnny + Kenzie]
What if I told you I like you?
Yeah, yeah, ooh
I like you, ooh yea
What if I told you I like you?
Yeah, ooh

What if I told you I like you?

[Johnny]
Let’s talk about all the things that we shouldn’t talk about

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ǰɑni ɔrlændou ənd məkenzi ziɡlər liriks
hwʌt if ai tould ju ai laik ju

<[johnny>: <]>
lets tɔk əbaut ɔl ðə θiŋz ðət wi šudənt tɔk əbaut
ðouz kaind əv wərdz ðət wəl čeinǰ ɔl ðə θiŋz wi tɔk əbaut
tel mi də ju evᵊr θiŋk əv əz?
šəd ai æsk səm mɔr ɔr šəd ai stɑp?

hwʌt if auər təmɑrou minz ðət wi ər hiər təɡeðər?
hwʌt if wi ər teikiŋ čænsəz ǰəst tə luz it ɔl?
əm ai rili kreizi θiŋkiŋ baut ðis ɔl təɡeðər?
hwʌt if aiv bin misiŋ,
ðə raitiŋ ɑn ðə wɒl?

hwʌt if ai sei

<[johnny> <+> <kenzie]>
ai nou, ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
wi stei, wi ɡou

hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
ai nou, ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

wi stei, wi ɡou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

<[kenzie>: <]>
ai hir evriθiŋ ðei seiiŋ, ðei seiiŋ baut əz
its nɑt əbaut rait ɔr rɒŋ, its əbaut hwʌt wi lʌv
wud it bi simpəl ɔr wud it bi tu kɑmpləketəd?
šəd ai kip ɡouiŋ ɔr meibi its betər tə stɑp?

hwʌt if auər təmɑrou minz ðət wi ər hiər təɡeðər?
hwʌt if wi ər teikiŋ čænsəz ǰəst tə luz it ɔl?
əm ai rili kreizi θiŋkiŋ baut ðis ɔl təɡeðər?
hwʌt if aiv bin misiŋ,
ðə raitiŋ ɑn ðə wɒl?

hwʌt if ai sei

<[johnny> <+> <kenzie]>
ai nou, ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laikt ju?
wi stei, wi ɡou

hwʌt if ai tould ju ai laikt ju?
ai nou, ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

wi stei, wi ɡou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

hwʌt if ai sei,
ai nou, ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

wi stei, wi ɡou

<[johnny]>
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
ai nou ju nou
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
<[kenzie]>
wi stei, wi ɡou

<[johnny> <+> <kenzie]>
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
jæ, jæ, u
ai laik ju, u jei
hwʌt if ai tould ju ai laik ju?
jæ, u

hwʌt if ai tould ju ai laik ju?

<[johnny]>
lets tɔk əbaut ɔl ðə θiŋz ðət wi šudənt tɔk əbaut

simbolos foneticos NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *