pronunciaciones

JoJo Siwa – BOOMERANG- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

JoJo Siwa – BOOMERANG- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

JoJo Siwa Lyrics
“Boomerang”

I don’t really care about what they say
I’mma come back like a boomerang
Won’t let the haters get their way
I’mma come back like a boomerang

I’mma come back like a boomerang
I’mma—I’mma come back

They can keep talking their talk
But I’mma keep walking my walk
And I won’t hear a sound

Yeah, they’re just tryna see
If they can get the best of me
Well, not this time around

Talk to the phone
Like they’re all alone
Hide behind the screen
‘Cause they’re just so mean
But we don’t play it like that
We don’t even fight back

All of the boys
They just brush it off
Saying we’re fake, yeah
No, we’re not
Trying throw us off track
But we know how to come back

I don’t really care about what they say
I’mma come back like a boomerang
Won’t let the haters get their way
I’mma come back like a boomerang

I’mma come back like a boomerang
I’mma—I’mma come back

Tryna-tryna make me stop
But I’mma climbing to the top
Just look how far I’ve gone

Bigger, better, faster, stronger
Yeah, see I ain’t just a talker
Catch me if you can, hey
Catch us if you can, hey!

Talk to the phone
Like they’re all alone
Hide behind the screen
‘Cause they’re just so mean
But we don’t play it like that, what?
We don’t even fight back

All of the boys
They just brush it off
Saying we’re fake, yeah
No, we’re not
Trying throw us off track
But we know how to come back
Hey, you!

I don’t really care about what they say
I’mma come back like a boomerang
Won’t let the haters get their way
I’mma come back back back like
I’m, I’m, I’m, I’m, I’mma
Try-trying throw us off track
I’m, I’m, I’m, I’m, I’m
We know how to come back

I don’t really care about what they say
I’mma come back like a boomerang
Won’t let the haters get their way
I’mma come back like a boomerang

I’mma come back
I’mma, I’mma come back

Bigger better faster stronger
Yeah, see I ain’t just a talker
Catch me if you can
Catch us if you can

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<jojo> <siwa> liriks
buməræŋ

ai dount rili ker əbaut hwʌt ðei sei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
wount let ðə heitərz ɡet ðer wei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ

<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
<imma> <imma> kəm bæk

ðei kən kip tɔkiŋ ðer tɔk
bət <imma> kip wɔkiŋ mai wɑk
ənd ai wount hir ə saund

jæ, ðer ǰəst <tryna> si
if ðei kən ɡet ðə best əv mi
wel, nɑt ðis taim əraund

tɔk tə ðə foun
laik ðer ɔl əloun
haid bəhaind ðə skrin
kəz ðer ǰəst sou min
bət wi dount plei it laik ðæt
wi dount ivən fait bæk

ɔl əv ðə bɔiz
ðei ǰəst brəš it ɒf
seiiŋ wir feik, jæ
nou, wir nɑt
traiiŋ θrou əz ɒf træk
bət wi nou hau tə kəm bæk

ai dount rili ker əbaut hwʌt ðei sei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
wount let ðə heitərz ɡet ðer wei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ

<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
<imma> <imma> kəm bæk

<tryna-tryna> meik mi stɑp
bət <imma> klaimiŋ tə ðə tɑp
ǰəst luk hau fɑr aiv ɡɒn

biɡər, betər, fæstər, strɒŋər
jæ, si ai eint ǰəst ə tɔkər
kæč mi if ju kæn, hei
kæč əz if ju kæn, hei!

tɔk tə ðə foun
laik ðer ɔl əloun
haid bəhaind ðə skrin
kəz ðer ǰəst sou min
bət wi dount plei it laik ðæt, hwʌt?
wi dount ivən fait bæk

ɔl əv ðə bɔiz
ðei ǰəst brəš it ɒf
seiiŋ wir feik, jæ
nou, wir nɑt
traiiŋ θrou əz ɒf træk
bət wi nou hau tə kəm bæk
hei, ju!

ai dount rili ker əbaut hwʌt ðei sei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
wount let ðə heitərz ɡet ðer wei
<imma> kəm bæk bæk bæk laik
aim, aim, aim, aim, <imma>
<try-trying> θrou əz ɒf træk
aim, aim, aim, aim, aim
wi nou hau tə kəm bæk

ai dount rili ker əbaut hwʌt ðei sei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ
wount let ðə heitərz ɡet ðer wei
<imma> kəm bæk laik ə buməræŋ

<imma> kəm bæk
<imma>, <imma> kəm bæk

biɡər betər fæstər strɒŋər
jæ, si ai eint ǰəst ə tɔkər
kæč mi if ju kæn
kæč əz if ju kæn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!