aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Jon Secada Angel-Pronunciación Letra Traducción

Jon Secada Angel-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Jon Secada Lyrics
“Angel”

I, I can’t read the future
but I still want to hold you close
Right now, I need that from you
So give, me the morning
sharing another day with you
Is all I want to know
And baby I, I’ve tried to forget you
But the light of your eyes, still
shines, you shine like an angel
A spirit that won’t let me go


I, I didn’t want to tell you
things I didn’t wanna know, myself
Was afraid to show
But you, you gave me a reason
a reason to face the truth
Oh, yes you did
To face the truth, face the truth, face the truth
And baby I, I’ve tried to forget you
But the light of your eyes, still
shines, shines, shines like an angel
A spirit that won’t let me go
Won’t let me – go
Let go – of my heart

#Pronunciación de la Canción

ai, ai kænt rid ðə fjučər
bət ai stil wɑnt tə hould ju klouz
rait nau, ai nid ðət frəm ju
sou ɡiv, mi ðə mɔrniŋ
šeriŋ ənʌðᵊr dei wiθ ju
iz ɔl ai wɑnt tə nou
ənd beibi ai, aiv traid tə fərɡet ju
bət ðə lait əv jər aiz, stil
šainz, ju šain laik ən einǰəl
ə spirət ðət wount let mi ɡou

ai, ai didənt wɑnt tə tel ju
θiŋz ai didənt wɑnə nou, maiself
wəz əfreid tə šou
bət ju, ju ɡeiv mi ə rizən
ə rizən tə feis ðə truθ
ou, jes ju did
tə feis ðə truθ, feis ðə truθ, feis ðə truθ
ənd beibi ai, aiv traid tə fərɡet ju
bət ðə lait əv jər aiz, stil
šainz, šainz, šainz laik ən einǰəl
ə spirət ðət wount let mi ɡou
wount let mi ɡou
let ɡou əv mai hɑrt