como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Jorja Smith – Be Honest – Burna Boy- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Jorja Smith – Be Honest – Burna Boy- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Jorja Smith Lyrics
“Be Honest”
(feat. Burna Boy)


I know you want me
Everyday, not only when you’re lonely, yeah
You see you think you know me
But you don’t even know nothing about me, yeah

You see my thick thighs
Lost when you look into my brown eyes
See my little waist can make you switch sides
You never know the devil in a disguise
So why don’t you stand up baby and

Tell me, tell me, tell me
do you want me on top?
So let me show you, show you, show you
I don’t need to back it up
Don’t wanna hold you, mould you, scold you
Split you in half with my heart
I just wanna love on you, trust in you, honour you
Please do the same on your part

Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience
Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience

Take time
You no say I run whenever I see bad man
Before you come my way make sure you think twice
Look into my eyes but I can never see ice
I can point a gun but you know I could never lie
Come through
I can show you something you can run to
When I’m finished you’ll be feeling brand new
Will never be somebody you can run through

And I can put that on my life
One time, no cap, big vibes
Slow down, catch feels, get high
If you make your bed then you can lie
Just please don’t waste my time

Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience
Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience

People they talk dem ah gisting
But the way your body twisting
Make me lose control inna dis ting, boy
And it’s all because I’m thinking of us
Don’t go throw me under the bus
Under a spell, I’m under your love
I don’t know why nobody want me

Me say my baby, no they do me bad
Put your hand inside my goody bag
If I do you bad, I beg you make you no do me bad
Give me one time, one try, be mine, this time
Take time, same time, make we no they waste time
Girl I’ll never lie, you already know I’ll be honest

Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience
Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience

Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience
Be honest (Be honest)
You want this (You want this)
But I can be heartless
Regardless of my conscience

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<jorja> smiθ liriks
bi ɑnəst
fit. <burna> bɔi

ai nou ju wɑnt mi
evridei, nɑt ounli hwen jər lounli, jæ
ju si ju θiŋk ju nou mi
bət ju dount ivən nou nʌθiŋ əbaut mi, jæ

ju si mai θik θaiz
lɒst hwen ju luk intu mai braun aiz
si mai litəl weist kən meik ju swič saidz
ju nevər nou ðə devəl in ə disɡaiz
sou wai dount ju stænd ʌp beibi ænd

tel mi, tel mi, tel mi
də ju wɑnt mi ɑn tɑp?
sou let mi šou ju, šou ju, šou ju
ai dount nid tə bæk it ʌp
dount wɑnə hould ju, mould ju, skould ju
split ju in hæf wiθ mai hɑrt
ai ǰəst wɑnə lʌv ɑn ju, trəst in ju, ɒnər ju
pliz də ðə seim ɑn jər pɑrt

bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns
bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns

teik taim
ju nou sei ai rən hwenevᵊr ai si bæd mæn
bifɔr ju kəm mai wei meik šur ju θiŋk twais
luk intu mai aiz bət ai kən nevər si ais
ai kən pɔint ə ɡən bət ju nou ai kəd nevər lai
kəm θru
ai kən šou ju sʌmθiŋ ju kən rən tu
hwen aim finišt jul bi filiŋ brænd nu
wəl nevər bi sʌmbɑdi ju kən rən θru

ənd ai kən put ðət ɑn mai laif
wʌn taim, nou kæp, biɡ vaibz
slou daun, kæč filz, ɡet hai
if ju meik jər bed ðen ju kən lai
ǰəst pliz dount weist mai taim

bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns
bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns

pipəl ðei tɔk dem ɑ <gisting>
bət ðə wei jər bɑdi twistiŋ
meik mi luz kəntroul <inna> dis tiŋ, bɔi
ənd its ɔl bikɒz aim θiŋkiŋ əv əz
dount ɡou θrou mi ʌndᵊr ðə bəs
ʌndᵊr ə spel, aim ʌndᵊr jər lʌv
ai dount nou wai noubədi wɑnt mi

mi sei mai beibi, nou ðei də mi bæd
put jər hænd insaid mai ɡudi bæɡ
if ai də ju bæd, ai beɡ ju meik ju nou də mi bæd
ɡiv mi wʌn taim, wʌn trai, bi main, ðis taim
teik taim, seim taim, meik wi nou ðei weist taim
ɡərl ail nevər lai, ju ɒlredi nou ail bi ɑnəst

bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns
bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns

bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns
bi ɑnəst bi ɑnəst
ju wɑnt ðis ju wɑnt ðis
bət ai kən bi hɑrtləs
rəɡɑrdləs əv mai kɑnšəns

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!