aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Juice WRLD – Lucid Dreams-Pronunciación Letra Traducción

Juice WRLD – Lucid Dreams-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Juice WRLD Lyrics
“Lucid Dreams (Forget Me)”

No, no, …no

I still see your shadows in my room
Can’t take back the love that I gave you
It’s to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you (oh)
Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won’t let you forget me
I still see your shadows in my room
Can’t take back the love that I gave you
It’s to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you (oh)
Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won’t let you forget me

You left me falling and landing inside my grave
I know that you want me dead (cough)
I take prescriptions to make me feel a-okay
I know it’s all in my head

I have these lucid dreams where I can’t move a thing
Thinking of you in my bed
You were my everything
Thoughts of a wedding ring
Now I’m just better off dead (coughs)
I’ll do it over again
I didn’t want it to end
I watch it blow in the wind
I should’ve listened to my friends
Did this shit in the past
But I want it to last
You were made outta plastic (fake)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls have the prettiest face
You gave me a heart that was full of mistakes
I gave you my heart and you made heart break

You made my heart break
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
You made my heart break
You made my heart ache (can’t take back the love that I gave you)
You made my heart break (were made outta plastic fake)
You made my heart ache (I still see your shadows in my room)
You made my heart break again (I was tangled up your drastic ways)
(Who knew evil girls have the prettiest face?)

I still see your shadows in my room
Can’t take back the love that I gave you
It’s to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you (oh)
Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won’t let you forget me
I still see your shadows in my room
Can’t take back the love that I gave you
It’s to the point where I love and I hate you
And I cannot change you so I must replace you (oh)
Easier said than done
I thought you were the one
Listening to my heart instead of my head
You found another one, but
I am the better one
I won’t let you forget me

Did this shit in the past but I want it to last
You were made outta plastic (fake)
I was tangled up in your drastic ways
Who knew evil girls have the prettiest face?

Easier said than done
I thought you were the one
(Instead of my head)
I won’t let you forget me

#Pronunciación de la Canción

ǰus <wrld> liriks
lusəd drimz fərɡet mi
nou, nou,… nou
ai stil si jər šædouz in mai rum
kænt teik bæk ðə lʌv ðət ai ɡeiv ju
its tə ðə pɔint hweᵊr ai lʌv ənd ai heit ju
ənd ai kænɑt čeinǰ ju sou ai məst ripleis ju ou
iziər sed ðən dən
ai θɔt ju wər ðə wʌn
lisəniŋ tə mai hɑrt insted əv mai hed
ju faund ənʌðᵊr wʌn, bʌt
ai əm ðə betər wʌn
ai wount let ju fərɡet mi
ai stil si jər šædouz in mai rum
kænt teik bæk ðə lʌv ðət ai ɡeiv ju
its tə ðə pɔint hweᵊr ai lʌv ənd ai heit ju
ənd ai kænɑt čeinǰ ju sou ai məst ripleis ju ou
iziər sed ðən dən
ai θɔt ju wər ðə wʌn
lisəniŋ tə mai hɑrt insted əv mai hed
ju faund ənʌðᵊr wʌn, bʌt
ai əm ðə betər wʌn
ai wount let ju fərɡet mi
ju left mi fɑliŋ ənd lændiŋ insaid mai ɡreiv
ai nou ðət ju wɑnt mi ded kɑf
ai teik prəskripšənz tə meik mi fil <a-okay>
ai nou its ɔl in mai hed
ai həv ðiz lusəd drimz hweᵊr ai kænt muv ə θiŋ
θiŋkiŋ əv ju in mai bed
ju wər mai evriθiŋ
θɔts əv ə wediŋ riŋ
nau aim ǰəst betər ɒf ded kɒfs
ail də it ouvᵊr əɡen
ai didənt wɑnt it tə end
ai wɑč it blou in ðə wind
ai šudəv lisənd tə mai frendz
did ðis šit in ðə pæst
bət ai wɑnt it tə læst
ju wər meid utə plæstik feik
ai wəz tæŋɡəld ʌp in jər dræstik weiz
hu nu ivəl ɡərlz həv ðə pritiəst feis
ju ɡeiv mi ə hɑrt ðət wəz ful əv misteiks
ai ɡeiv ju mai hɑrt ənd ju meid hɑrt breik
ju meid mai hɑrt breik
ju meid mai hɑrt eik ai stil si jər šædouz in mai rum
ju meid mai hɑrt breik
ju meid mai hɑrt eik kænt teik bæk ðə lʌv ðət ai ɡeiv ju
ju meid mai hɑrt breik wər meid utə plæstik feik
ju meid mai hɑrt eik ai stil si jər šædouz in mai rum
ju meid mai hɑrt breik əɡen ai wəz tæŋɡəld ʌp jər dræstik weiz
hu nu ivəl ɡərlz həv ðə pritiəst feis?
ai stil si jər šædouz in mai rum
kænt teik bæk ðə lʌv ðət ai ɡeiv ju
its tə ðə pɔint hweᵊr ai lʌv ənd ai heit ju
ənd ai kænɑt čeinǰ ju sou ai məst ripleis ju ou
iziər sed ðən dən
ai θɔt ju wər ðə wʌn
lisəniŋ tə mai hɑrt insted əv mai hed
ju faund ənʌðᵊr wʌn, bʌt
ai əm ðə betər wʌn
ai wount let ju fərɡet mi
ai stil si jər šædouz in mai rum
kænt teik bæk ðə lʌv ðət ai ɡeiv ju
its tə ðə pɔint hweᵊr ai lʌv ənd ai heit ju
ənd ai kænɑt čeinǰ ju sou ai məst ripleis ju ou
iziər sed ðən dən
ai θɔt ju wər ðə wʌn
lisəniŋ tə mai hɑrt insted əv mai hed
ju faund ənʌðᵊr wʌn, bʌt
ai əm ðə betər wʌn
ai wount let ju fərɡet mi
did ðis šit in ðə pæst bət ai wɑnt it tə læst
ju wər meid utə plæstik feik
ai wəz tæŋɡəld ʌp in jər dræstik weiz
hu nu ivəl ɡərlz həv ðə pritiəst feis?
iziər sed ðən dən
ai θɔt ju wər ðə wʌn
insted əv mai hed
ai wount let ju fərɡet mi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!